Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.7.3.5 Købe- og tegningsretter må ikke overdrages

Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen, om at de modtagne købe- og tegningsretter ikke må overdrages.

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Overdragelse

For købe- og tegningsretter er det yderligere en betingelse, at modtagne købe- og tegningsretter rent faktisk ikke overdrages. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2, nr. 6, og lov nr. 1411 af 21. december 2005.

Overdragelse ved arv anses ikke for overdragelse efter bestemmelsen. Selskabet og den ansatte kan aftale, at LL (ligningsloven) § 7 H skal anvendes for et vederlag, uanset at aftalen indeholder et vilkår om, at der kan ske overdragelse af en købe- eller tegningsret. Vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne køberet eller tegningsret, jf. LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, sidste pkt.

Det selskab, der har ydet en køberet, kan godt overdrage køberetten, dvs. forpligtelsen til at opfylde køberetten.

Kravet om, at der ikke må ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter, gælder i forhold til den ansatte. Hvis den ansatte overdrager en købe- eller tegningsret, vil værdien af retten som udgangspunkt skulle beskattes som løn efter LL (ligningsloven) § 28 på det tidspunkt, hvor købe- eller tegningsretten overdrages. Selskabet vil i dette tilfælde få fradragsret for dets "lønudgift".

Når en medarbejder afgiver et betinget tilsagn om udnyttelse af tegningsretter og efterfølgende salg af aktierne på det åbne marked i forbindelse med børsnotering af Selskabet, er der tale om "udnyttelse" af tegningsretten, og ikke om "overdragelse" af tegningsretterne. Se SKM2013.904.SR.

Se også

Se også afsnit

  • C.A.5.17.4.2 om selskabets fradragsret
  • C.A.5.17.1 om medarbejderaktier omfattet af LL (ligningsloven) § 16
  • C.A.5.17.2 om beskatning af køberetter om fattet af LL (ligningsloven) § 16 og § 28

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

 Kommentarer

Skatterådet

SKM2013.904.SR I forbindelse med børsnotering af arbejdsgiverselskabet åbnede aftalen mulighed for ekstraordinær udnyttelse af medarbejdernes tegningsretter. Medarbejdernes udnyttelse og efterfølgende salg af de pågældende aktier var betinget af, at børsnoteringen af Selskabet blev gennemført. Skatterådet bekræftede, at medarbejdernes afgivelse af et betinget tilsagn om udnyttelse af tegningsretter og efterfølgende salg af aktierne på det åbne marked ikke indebar, at tegningsretterne ansås for afstået/differenceafregnet.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.