Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.7.3.1.5 Opgørelse af årslønnen

For at kunne beregne om favørelementet opfylder betingelsen om ikke at overstige 10 pct. af årslønnen, er det vigtigt at kunne opgøre årslønnen.

På baggrund af praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes.

Ved årsløn forstås løn, der modtages fra arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet hermed, jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2. Der er altså tale om den indkomstskattepligtige løn tillagt værdien af eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder og eventuelt selskabets pensionsbidrag.

For sømænd, der er ansat på DIS-ordningen, udgøres årslønnen af DIS-indkomsten.

Se også

Se også afsnit

  • C.A.5.17.8.1.3 om opgørelse af årslønnen for aktier mv. omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A
  • C.B.1.3.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet
SKM2010.261.SR 

Skatterådet blev spurgt, om de 10 pct. i LL (ligningsloven) § 7 H skal vurderes i forhold til lønnen i udbetalingsåret.

Skatterådet nåede frem til, at den løn, der skulle lægges til grund ved beregningen af, om 10 pct. grænsen var overholdt, er den udbetalte løn i det år, hvor der erhverves ret til Deferal Right.

Da der var erhvervet ret til Deferal Right i det indkomstår, hvor tildelingen blev meddelt, var det lønnen i dette år, der skulle lægges til grund ved vurdering af 10 pct. grænsen.

Opgørelse på retserhvervelsestidspunktet, hvor tildelingen meddeles.

 
SKM2006.725.SR Skatterådet bekræftede, at den økonomiske begrænsning på 10 pct. af årslønnen skulle opgøres på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årsløndel.

De i sagen omhandlede årslønninger kunne ikke fastlægges præcist ved tildelingen, men arbejdsgiver forsøgte at foretage en realistisk beregning heraf. Skatterådet fastslog, at et favørelement på over 10 pct. ikke ville få den konsekvens, at LL (ligningsloven) § 7 A og § 7 H ikke kunne finde anvendelse på de i sagen omhandlede aktielønsordinger.

Forventet fast årsløn og forventet variabel årsløn. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.