Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.3.9 Beskatning af selskabet

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af selskabet.

Afsnittet indeholder:

Skattepligtig indkomst

Hvis den ansatte betaler en præmie for modtagelse af købe- eller tegningsretten, og denne udløber uudnyttet, er præmien skattepligtig indtægt for selskabet. Se SL (statsskatteloven) § 4.

Udnyttes købe- eller tegningsretten, skal præmien ikke beskattes hos selskabet, da den indgår som en del af betalingen for aktierne eller som en del af kapitalforhøjelsen.

Giver et koncernselskab aktier eller købe- eller tegningsretter direkte til arbejdsgiverselskabets medarbejdere, har koncernselskabet afholdt en lønudgift, som reelt påhviler arbejdsgiverselskabet. Hvis arbejdsgiverselskabet undlader at refundere koncernselskabet de udgifter, det pågældende selskab har haft ved at yde aktier mv. til ansatte i arbejdsgiverselskabet, indebærer dispositionen et tilskud. Tilskuddet er som udgangspunkt omfattet af SL (statsskatteloven) § 4 og derfor skattepligtigt for arbejdsgiverselskabet. SEL (selskabsskatteloven) § 31 D indeholder imidlertid en særlig regel om skattefri tilskud mellem koncernselskaber.

Se også

Se afsnit C.D.2.4.3.3 Skattefri tilskud - SEL § 31 D om skattefri tilskud - SEL (selskabsskatteloven) § 31 D.

Selskabets fradragsret

Selskabet kan ikke få fradragsret efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, af værdien af de aktier, køberetter eller tegningsretter, der er skattefri efter LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 1. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 10, 1. pkt. 

Bestemmelsen er begrundet i, at der ikke skal være adgang til at fradrage den modsvarende udgift, når der ydes aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier til en beskatning som aktieavance. Ved den modsvarende udgift forstås værdien af de ydede aktier, køberetter og tegningsretter.

Fraværet af fradragsret gælder både for det selskab, der har tildelt aktierne mv., og det arbejdsgiverselskab, der ikke selv har tildelt aktierne mv., men hvor koncernselskabet tildeler aktierne mv. Arbejdsgiverselskabets fradragsret afskæres, uanset om det refunderer koncernselskabet de udgifter, det pågældende selskab har haft ved at yde aktier mv. til ansatte i arbejdsgiverselskabet.

Der vil fortsat være fradragsret for andre omkostninger, der er forbundet med ydelsen af aktier mv., hvis der i øvrigt er lovhjemmel hertil efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Genoptagelse af selskabets årsopgørelse

Hvis det konstateres, at LL (ligningsloven) § 7 P alligevel ikke kan anvendes, og tildelte aktier, mv. herefter skal lønbeskattes efter LL (ligningsloven) § 28 eller LL (ligningsloven) § 16, skal der ske en genoptagelse af den ansattes årsopgørelse.

Tilsvarende vil selskabet kunne få genoptaget årsopgørelsen med henblik på at opnå fradrag for den modsvarende udgift. Genoptagelse vil kunne ske inden for fristerne for genoptagelse efter reglerne i SFL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit

Selskabets avanceopgørelse

Ved afståelse af aktier mv., der er skattefri for modtageren efter LL (ligningsloven) § 7 P og afståelse af aktier til opfyldelse af tildelte køberetter, der er skattefri for den ansatte efter LL (ligningsloven) § 7 P, skal aktierne mv. ved opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 10, 2. pkt.

Det vil sige, at selskabet kun har et tabsfradrag svarende til det tab, der kunne opnås ved et salg til tredjemand. Der kan altså hverken efter aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven opnås fradrag for den del af tabet, der skyldes, at aktierne mv. afstås til en kurs under markedskursen.

Bemærk

Efter gældende regler i aktieavancebeskatningsloven er der kun få situationer, hvor selskaber skal medregne gevinst og tab ved afståelse af aktier.

For tegningsretter er udgangspunktet, at udstedelse af tegningsretter ikke udløser beskatning af selskabets aktionærer. Der er heller ikke fradragsret for tab ved afståelse af tegningsretter. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 16.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.2.3 Selskabers afståelse af aktier
  • C.B.2.5.3 Skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.