Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.3.3.4.4 Opgørelse af årslønnen

xIndhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelx

Det er en betingelse, at værdien af vederlaget efter LL (ligningsloven) § 7 P ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Dog kan værdien udgøre op til 20 pct. af den ansattes årsløn, hvis adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 2, nr. 2. >For nye, mindre virksomheder kan værdien udgøre op til 50 pct. af den ansattes årsløn, se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 7 og LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 2, nr. 2, 4. pkt. Se afsnit C.A.17.3.4 Nye, mindre virksomheder.<

Årslønnen skal opgøres efter objektive kriterier, der sikrer en entydig opgørelse af lønnen. Udgangspunktet er den skattepligtige bruttoårsløn, der modtages fra arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet hermed, jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2. 

Ved årslønnen forstås indkomstskattepligtig løn, herunder også indkomstskattepligtige aktier og købe- og tegningsretter, dog før AM-bidrag, tillagt værdien af eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder opgjort til den værdi, der anvendes ved personalegodebeskatningen, og eventuelt pensionsbidrag, som indbetales af selskabet.

Den del af årslønnen der overstiger 10 procentsgrænsen i LL (ligningsloven) § 7 P, og som dermed bliver skattepligtig indkomst efter LL (ligningsloven) § 16, skal ikke medregnes i grundlaget for årslønnen ved anvendelsen af LL (ligningsloven) § 7 P. Der ses på årslønnen på det tidspunkt, hvor den konkrete aftale indgås. Der skal således ikke tages højde for aftaler, løntillæg m.m., som ikke allerede er indgået på det tidspunkt, hvor aftalen om anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 P indgås, jf. SKM2019.77.SR.

For sømænd, der er ansat på DIS-ordningen, udgøres årslønnen af DIS-indkomsten.

Se også

Se også afsnit

  • C.A.5.17.7.3.1.5 om opgørelse af årslønnen for aktier mv. omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H
  • C.A.5.17.8.1.3 om opgørelse af årslønnen for aktier mv. omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A
  • C.B.1.3.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2.

xOversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:x

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2019.77.SR

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, hvad der skulle forstås ved "årslønnen" i LL (ligningsloven) § 7 P.

Spørger var af den opfattelse, at der ved "årsløn" skulle forstås indkomstskattepligtig løn, herunder også indkomstskattepligtige aktier og købe- og tegningsretter, m.v., og at gratisaktier som overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn, og som dermed bliver skattepligtig i henhold til LL (ligningsloven) § 16, vil skulle indgå i den årsløn, som danner grundlaget for beregningen af 10 pct.s-grænsen i henhold til LL (ligningsloven) § 7 P.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den del der overstiger 10 pct.s-grænsen i LL (ligningsloven) § 7 P, og som dermed bliver skattepligtig indkomst efter LL (ligningsloven) § 16, skal medregnes i grundlaget for årslønnen, ved anvendelsen af  LL (ligningsloven) § 7 P. Der skal ses på årslønnen på det tidspunkt hvor den konkrete aftale indgås. Der skal således ikke tages højde for aftaler, om løntillæg m.m., som ikke allerede er indgået på det tidspunkt, hvor aftalen om anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 P indgås.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at såfremt der i en aftale om anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 P, som kan holdes indenfor 10 pct.s-grænsen, i samme aftale indgås et lønelement omfattet af LL § 16, vil sidstnævnte ikke skulle medregnes i grundlaget for årslønnen, ved anvendelsen af LL (ligningsloven) § 7 P.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.