Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes man ved salget af en køberet til en aktie?

C.A.5.17.2.2.1.2 Beskatning, hvis køberetter sælges

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om køberetter
 • Regel
 • Køberetter omfattet af aktieavancebeskatningsloven
 • Hvordan beskattes køberetten, når den er omfattet af aktieavancebeskatningsloven?
 • Køberetter omfattet af kursgevinstloven
 • Hvordan beskattes køberetten, når den er omfattet af kursgevinstloven?
 • Til- og fraflytning.

Generelt om køberetter

En køberet kan udnyttes til køb af aktier (levering), men køberetten kan også sælges, afvikles ved differenceafregning eller udløbe uudnyttet.

Regel

Når medarbejderen sælger køberetter eller de aktier, som køberetten har givet mulighed for at købe, skal medarbejderen beskattes. Køberetterne beskattes enten efter aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven.

Køberetter omfattet af aktieavancebeskatningsloven

Hvis køberetten ifølge aftalen kun kan opfyldes ved køb af aktier, og der ikke er indgået modgående kontrakter jf. KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 1, nr. 5 og stk. 3 og 4, så beskattes køberetten sammen med de underliggende aktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 6.

Hvordan beskattes køberetten, når den er omfattet af aktieavancebeskatningsloven?

Hvis køberetten skal beskattes efter aktieavancebeskatningsloven, jf. KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 6, sker beskatningen på det tidspunkt, hvor den underliggende aktie sælges. Gevinsten opgøres som forskellen mellem salgskursen og udnyttelseskursen med tillæg af det beløb, der blev benyttet til beskatningen på retserhvervelsestidspunktet, samt med tillæg af en eventuel egenbetaling.

Køberetter omfattet af kursgevinstloven

Hvis køberetterne ikke omfattes af aktieavancebeskatningsloven, så beskattes de som finansielle kontrakter efter kursgevinstlovens regler. Se KGL (kursgevinstloven) § 29.

Hvordan beskattes køberetten når den er omfattet af kursgevinstloven?

Hvis køberetterne beskattes efter kursgevinstloven, så skal de beskattes efter lagerprincippet i KGL (kursgevinstloven) § 33, stk. 1.

Lagerprincippet betyder, at forskellen mellem køberettens værdi ved indkomstårets udløb og køberettens værdi ved indkomstårets begyndelse, skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Er der erhvervet endelig ret til køberetterne i indkomstårets løb, skal det beløb, der i den forbindelse er blevet beskattet på retserhvervelsestidspunktet med tillæg af en eventuel egenbetaling, træde i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse.

Er køberetterne solgt i indkomståret, skal salgssummen træde i stedet for køberetternes værdi ved indkomstårets udløb.

Er køberetterne solgt i samme indkomstår, som medarbejderen har erhvervet endelig ret til dem, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem det beskattede beløb med tillæg af en eventuel egenbetaling og salgssummen.

Udnyttes køberetterne til køb af aktier, skal lagerbeskatningen i udnyttelsesåret opgøres som forskellen mellem aktiernes markedsværdi på tidspunktet for køberettens udnyttelse og værdien af køberetterne ved indkomstårets begyndelse.

Gevinst beskattes som kapitalindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 2.

Se også

Se også afsnit

 • C.B.1.8.3 om køberetter, der ikke beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter
 • C.B.1.8.5 om beskatning efter lagerprincippet.

Til- og fraflytning

Se afsnit

 • C.B.1.9 om beskatning af købe- og tegningsretter ved til- og fraflytning
 • C.B.2.14 om beskatning af aktier ved til- og fraflytning.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.