Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan bliver man beskattet, såfremt ens arbejdsgiver stiller en lystbåd til rådighed? Hvordan beskattes man af en lystbåd, hvis firmaet ejer en del af denne?

C.A.5.16.1.1 Ansatte uden væsentlig indflydelse på egen aflønningsform

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for beskatning af en lystbåd, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for ansatte i virksomheden, der ikke er hovedaktionærer eller på anden måde har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Definition: Lystbåd
  • Regel
  • Firmaet og den ansatte ejer båden i sameje
  • Indberetningspligt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Stiller en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold en lystbåd til rådighed, som den ansatte ikke betaler fuldt vederlag for at benytte, skal den ansatte beskattes af værdien heraf.

Definition: Lystbåd

Lystbåd skal i dette og i næste afsnit forstås som enhver form for båd, der kan anvendes i fritidsøjemed.

Regel

En ansat, der får stillet en lystbåd til rådighed af arbejdsgiveren, beskattes med 2 pct. pr. uge af bådens værdi. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 6. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset den båd, der stilles til rådighed, beskattes den ansatte med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren ville have betalt, hvis han havde købt båden.

Der er tale om B-indkomst jf. kildeskattebekendtgørelsens § 18 modsætningsvis. Ansatte uden væsentlig indflydelse på egen aflønning er ikke omfattet af den personkreds, som er omfattet af AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 2, nr. 5, hvorfor der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligt, jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1. 

Er båden stillet til rådighed i mindre end én uge, skal den skattepligtige værdi fordeles forholdsmæssigt, men således at der sker en værdiansættelse for mindst et døgn. Er båden fx kun stillet til rådighed en halv dag, værdiansættes råderetten, som om båden havde været til rådighed et helt døgn. 

Det er en betingelse, at firmaet betaler alle udgifter til båden, herunder den faste plads i havnen. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 6. Dette omfatter dog ikke arbejdsgiverens betaling af havneplads i gæstehavne.

Betaler den ansatte for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af lystbåd til rådighed med egenbetalingen.

Firmaet og den ansatte ejer båden i sameje

Hvis firmaet og den ansatte i sameje ejer den båd, der stilles til rådighed for privat brug, skal den ansatte indkomstbeskattes af firmaets andel af båden. Udgør bådens værdi fx 600.000 kr. og ejes den i lige sameje, sættes værdien af den del af båden, som firmaet stiller til rådighed for den ansatte i en uge til 2 pct. af 300.000 kr. lig med 6.000 kr.

Betaler firmaet imidlertid en større del af bådens omkostninger end det, der svarer til ejerandelen, skal den ansatte beskattes efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 6, som om båden var ejet 100 pct. af firmaet.

Indberetningspligt

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette, at den ansatte har haft lystbåd til rådighed. Samtidig skal arbejdsgiveren oplyse Skatteforvaltningen om den skattepligtige værdi af rådigheden. Se § 9, stk. 2, nr. 5 i bekendtgørelse om skatteindberetning mv. efter Skatteindberetningsloven (BEK nr. 888 af 15. juni 2020).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.461.SR

En virksomhed påtænkte at anskaffe et RIB-fartøj, som skulle anvendes til transport af medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til og fra virksomheden, som var beliggende på en ø.

Virksomheden påtænkte endvidere at ansætte en medarbejder, som kunne sejle fartøjet og som, udover sit øvrige arbejde, skulle transportere de øvrige medarbejdere mv. til og fra virksomheden i fartøjet.

I særlige situationer kunne det ske, at fartøjsføreren kun transporterede sig selv til og fra virksomheden. 

Skatterådet fandt, at RIB-fartøjet kunne anvendes som fritidsfartøj, som omfattet af LL (ligningsloven) § 16, stk. 6.

Skatterådet fandt endvidere, at fartøjsføreren ville være skattepligtig af fri lystbåd for de døgn, hvor fartøjet alene blev anvendt til egen befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.