Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Beskattes man, hvis arbejdsgiveren betaler for ens befordring?

C.A.5.14.4.2 Befordring

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som af deres arbejdsgiver får betalt privat befordring.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Persongruppe omfattet af reglen
  • Befordring omfattet af reglen
  • Værdiansættelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • C.A.5.14.4.3 om arbejdsgiverbetalt befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads
  • C.A.5.14.4.4 om frikort til offentlige transportmidler
  • C.A.5.14.4.5 om broafgift og færgeudgift.

Regel

Betaler arbejdsgiveren for den ansattes private befordring, er der tale om et sparet privatforbrug, som skal beskattes efter reglerne om personalegoder i LL (ligningsloven) § 16.

Er der tale om, at arbejdsgiveren betaler for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, sker beskatningen imidlertid efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 7, det vil sige ved bortfald af fradragsretten. Se afsnit C.A.5.14.4.3 Arbejdsgiverbetalt befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads mv. om befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads mv.

Hvis et frikort i væsentligt omfang bliver brugt til anden privat befordring end til transport mellem hjem og arbejdsplads, skal det faktiske brug af kortet beskattes, hvis brugen har medført et sparet privatforbrug efter LL (ligningsloven) § 16. Se TfS 1994, 68, hvor Skatteministeren også har redegjort for reglerne for beskatning af frikort og lignende hos DSB-ansatte og deres mulighed for at fratrække kørselsudgifter for kørsel til arbejdspladsen.

Eksempel

En virksomhed ville tilbyde medarbejderne betalt transport med offentlige transportmidler mellem hjem og arbejde i form af et periodekort. Ligningsrådet fandt, at mindre privat brug ikke førte til beskatning, hvis der ikke var så megen brug, at der var tale om et sparet privatforbrug. Se SKM2004.343.LR.

Persongruppe omfattet af reglen

Beskatningen gælder for personer, der får arbejdsgiverbetalt befordring som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, fx som honorarmodtager. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 1.

Beskatningen gælder også, hvis en person er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser og som en del af dette arbejde får arbejdsgiverbetalt befordring. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 1, sidste pkt.

Hvis der udleveres fx frikort til andre persongrupper, end de, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 16, stk. 1, eksempelvis tidligere ansatte, skal dette ikke beskattes efter LL (ligningsloven) § 16, men efter de almindelige regler om gaver. Se afsnit C.A.6.1 Indkomstskattepligtige gaver om indkomstskattepligtige gaver.

Befordring omfattet af reglen

Arbejdsgiverbetalt befordring kan eksempelvis være fri bil, frikort eller frirejse, herunder fri flyrejse, til offentlige eller private transportmidler. Hvis arbejdsgiveren betaler taxa, er det også omfattet af reglen.

Værdiansættelse

Værdien ansættes til markedsprisen. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 3.

Eksempel

En virksomhed ville tilbyde medarbejderne betalt transport med offentlige transportmidler mellem hjem og arbejde i form af et periodekort. Skatterådet udtalte, at hvis frikortet blev brugt til privat befordring, der ikke er befordring mellem hjem og arbejde, er denne brug principielt skattepligtig, hvis frikortet medfører et sparet privatforbrug. Værdien ansættes til markedsværdien. Se SKM2004.343.LR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

SKM2004.343.LR

En virksomhed ville tilbyde medarbejderne betalt transport med offentlige transportmidler mellem hjem og arbejde i form af et periodekort. Medarbejdere, som ikke tog befordringsfradrag, skulle ikke beskattes af arbejdsgiverens betaling af periodekort til bus og tog til brug for befordring mellem hjem og arbejde. Ikke beskatning.

Hvis frikortet blev brugt til privat befordring, der ikke var befordring mellem hjem og arbejde, var denne brug principielt skattepligtig, hvis frikortet medførte et sparet privatforbrug. Værdien skulle ansættes til markedsværdien. Beskatning.

Medarbejdernes sporadiske brug af periodekortet til anden privat kørsel medførte ikke beskatning, medmindre kortet blev brugt i et så væsentligt omfang, at der var tale om et sparet privatforbrug. Ikke beskatning.

De medarbejdere, som ikke ønskede at blive beskattet af et væsentligt omfang af privatkørsel ud over kørsel mellem hjem og arbejde, skulle fraskrive sig adgangen til periodekortet. Ikke beskatning.

Arbejdsgiverens udgift til periodekort kunne modregnes i medarbejdernes løn uden anden konsekvens, end at medarbejderne mistede deres befordringsfradrag. Ikke beskatning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.