Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Beskattes man af en spisekupon, som man har fået af sin arbejdsgiver?

C.A.5.12.1 Fri kost/kantineordninger: Oversigt over regelsættene

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af fri kost og logi, og hvornår man skal bruge regelsættet om kantineordning.

Afsnittet indeholder:

  • Fri kost som en del af lønnen
  • Spisekuponer
  • Oversigt over reglerne for fri kost og kantineordninger.

Fri kost som en del af lønnen

I de tilfælde, hvor maden indgår som en del af lønnen, er det reglerne om fri kost, der gælder. De lempelige regler om kantineordninger gælder kun, så længe tilskuddet ikke indgår i lønfastsættelsen. Lønnen skal være den samme, uanset om den ansatte spiser kantinemad eller selv har mad med. Ved kantineordninger betales maden med beskattede midler i modsætning til fri kost, hvor kosten indgår som en naturlig del af lønnen.

Spisekuponer

Ansatte, der helt eller delvis vederlagsfrit får udleveret spisekuponer fra deres arbejdsgivere til benyttelse på restaurationer og lignende, er skattepligtige af et beløb, der svarer til spisekuponernes pålydende værdi med fradrag af egen betaling.

Oversigt over reglerne for fri kost og kantineordninger

Dette skema giver en oversigt over reglerne for fri kost og kantineordninger.

   

Godet

 

Skattefrit/
skattepligtigt

 

Værdian-
sættelse

 

Bestem-
melser

 

Smågoder

 

Kaffe, te, frugt mv.

 

Skattefrit, gratis gode.

   

Praksis

 

Kantine-
tilskud

 

Standardmad, pris kan være indikator

Tilskud af uvæsentlig værdi/led i almindelig personalepleje

 

Skattefrit gode, hvis egenbetaling på mindst 15/20 kr. for 1 standardmåltid (eksklusive eller inklusive drikkevarer) (vejledende satser).

   

Praksis

 

 

 

Luksusmad, pris kan være indikator

Tilskud af væsentlig værdi/ ikke led i almindelig personale-
pleje

 

Skattepligtigt gode, medmindre egenbetaling afspejler luksus. 

 

Værdian-
sættelse med udgangspunkt i markedsværdien minus egenbetaling

LL (ligningsloven) § 16, stk. 1 og 3
 

Fri kost

 

Ansatte omfattet af Skatterådets anvisning

Se C.A.5.12.2 Fri kost og logi om denne anvisning.

 

Skattepligtigt gode.

 

Værdian-
sættes til 45 kr.(2021) for et måltid pr. dag 

 

LL (ligningsloven) § 16, stk. 1 og 3

 

 

Ansatte ikke omfattet af Skatterådets anvisning

Se C.A.5.12.2 Fri kost og logi om denne anvisning.

 

Skattepligtigt gode 

 

Værdiansættes med udgangspunkt i markeds-
værdien.

LL (ligningsloven) § 16, stk. 1 og 3

 

 

Fri kost ved pædagogisk træning

 

Skattefrit

  LL (ligningsloven) § 16 stk. 15
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.