Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Bliver man beskattet af firmabetalt børnepasning? Bliver man beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler for pasning af børn? Hvordan værdiansættes børnepasning?

C.A.5.11 Firmabørnepasning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som får børnepasning betalt af deres arbejdsgiver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Bagatelgrænserne
  • Værdien
  • Når børnepasning indgår i lønomlægning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.5.1 Generelle regler for og værdiansættelse af personalegoder om generelle regler for beskatning og værdiansættelse af personalegoder.

Regel

Udgifter til børnepasning er udgifter af privat karakter. Arbejdsgiverens dækning af udgifter til børnepasning er derfor et skattepligtigt gode omfattet af LL (ligningsloven) § 16.

Det gælder også, når arbejdsgiveren

  • betaler for en ansats udgifter til børnepasning.
  • refunderer en ansat for udgifter til børnepasning.
  • afholder udgifter til børnepasning for de ansatte ved drift af en børnehave og/eller vuggestue.

Bagatelgrænserne

Den omstændighed, at en del af børnepasningen stilles til rådighed i forbindelse med overarbejde eller merarbejde eller barns sygdom medfører ingen ændring i, at arbejdsgiver betaler en i øvrigt privat udgift for medarbejderen. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i LL (ligningsloven) § 16, stk. 3, 6. pkt., gælder derfor ikke for børnepasning, fordi godet ikke kan anses for i overvejende grad at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Se SKM2009.649.SR, (der er stadfæstet af Landsskatteretten den 15. december 2010. Landsskatterettens afgørelsen er ikke offentliggjort med et SKM-nummer, men findes på https://www.afgoerelsesdatabasen.dk/showdoc.aspx?docId=dom-lsr-10-00253-full&q=børnepasning).

Det er desuden uden betydning, om børnepasningen foregår i den ansattes hjem eller på arbejdspladsen. Se SKM2009.649.SR.

Børnepasningen kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 3, 3. pkt.

Se også

  • C.A.5.1.3 Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder
  • C.A.5.1.4 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Værdien

Betaler arbejdsgiveren en ansat for udgifter til børnepasning, skal medarbejderen beskattes af det betalte beløb. Refunderer arbejdsgiveren en ansat for udgifterne til børnepasning, skal den ansatte beskattes af beløbet som et tillæg til lønnen.

Når arbejdsgiveren afholder udgifter til børnepasning for de ansatte ved drift af en børnehave og/eller vuggestue, skal de ansatte beskattes af den herved opnåede besparelse. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 1.

Betaler arbejdsgiveren en årlig abonnementsudgift for børnepasning og derudover en pris pr. time til den egentlige børnepasning, skal medarbejderen beskattes af selve abonnementsudgiften med et beløb, der svarer til den udgift arbejdsgiveren har afholdt på tildelingstidspunktet, og beskattes løbende af den egentlige børnepasning i takt med godets erhvervelse. Se SKM2009.649.SR.

Når børnepasning indgår i lønomlægning

Medarbejderen og arbejdsgiveren har mulighed for at indgå en aftale om, at medarbejderen deltager i finansieringen af goder, herunder børnepasning, ved en reduktion af sin kontante løn.

Den omstændighed, at aftalen om privat børnepasning kan indgå i en fleksibel lønpakke, ændrer ikke ved, at medarbejderen skal beskattes af børnepasningen. Se SKM2009.649.SR.

Se også

Se også afsnit C.A.5.1.7 Lønomlægning om lønomlægning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.649.SR

Medarbejdere skulle beskattes af børnepasning i forbindelse med overarbejde, merarbejde eller barns sygdom. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder i LL (ligningsloven) § 16, stk. 3, 3. pkt. (nu 6. pkt.) kunne ikke finde anvendelse for børnepasning. Det var desuden uden betydning om børnepasningen foregik i de ansattes hjem eller på arbejdspladsen. Medarbejderne skulle beskattes af en årlig abonnementsudgift med et beløb, der svarede til den udgift arbejdsgiveren havde afholdt på tildelingstidspunktet, og skulle beskattes løbende af den egentlige børnepasning i takt med godets erhvervelse. Børnepasning kunne indgå i en aftale om kontantlønsnedgang. Medarbejderen skulle dog fortsat beskattes af børnepasningen. Beskatning.

Sagen er stadfæstet af Landsskatte-
retten den 15. december 2010. Landsskatte-
rettens afgørelsen er ikke offentliggjort med et SKM-nummer, men findes på https://www.afgoerelses
databasen.dk/
showdoc.aspx?docId=dom-lsr-
10-00253-full&q=børnepasning)

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.