Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beregnes det ekstra pensionsfradrag?

C.A.4.3.9 Ekstra pensionsfradrag

Ekstra pensionsfradrag

Fra og med indkomståret 2018 er der indført et ekstra pensionsfradrag, der fragår i den skattepligtige indkomst, jf. LL (ligningsloven) § 9 L. 

Beregningsgrundlag
I beregningsgrundlaget for det ekstra pensionsfradrag indgår summen af indkomstårets indbetalinger til pensionsordninger, der er fradragsberettigede efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18 eller bortseelsesberettigede efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19, jf. dog LL (ligningsloven) § 9 L, stk.1, 2.-5. pkt., og stk. 2.

I beregningsgrundlaget fragår summen af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og rateopsparinger, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 20, stk. 1, nr. 1-4, når der i det foregående indkomstår er foretaget sådanne udbetalinger.

Følgende udbetalinger fragår dog ikke i beregningsgrundlaget:

  1. Udbetaling af invalidepension indtil opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

  2. Udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet.

  3. Udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorpension.

  4. Udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.

  5. Udbetaling til efterladte.

  6. Udbetaling af pension som nævnt i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.

  7. Udbetaling af børnepension.

Beregningsprocenter mv.
I 2021 beregnes fradraget med 12 pct. af beregningsgrundlaget. Fra og med det 15. indkomstår før det indkomstår, hvor personen når den pågældendes folkepensionsalder jf. § 1 a i lov om social pension, udgør procenten 32 i 2020 og efterfølgende indkomstår. Se LL (ligningsloven) § 9 L, stk. 3.

Skemaet viser procentsatserne for beregning af det ekstra pensionsfradrag

 

Procentsats, ekstra pensionsfradrag

 Procentsats, ekstra pensionsfradrag, fra og med
det 15. indkomstår før det indkomstår,
hvor personen når den pågældendes folkepensionsalder

Indkomståret 2018

8 pct.

20 pct.

Indkomståret 2019

8 pct.

22 pct.

Indkomståret 2020 og senere

12 pct.

32 pct.

Det ekstra pensionsfradrag kan højst beregnes af et grundbeløb på 63.900 kr. (2010-niveau), jf. LL (ligningsloven) § 9 L, stk. 1.
Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20, 74.700 kr. i 2021.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.