Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan en chaffør modtage skattefri rejsegodtgørelse? Kan en chauffør få skattefri logigodtgørelse?

C.A.3.4.8 Turistchauffører

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af turistchauffører.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefri kostgodtgørelse
  • Skattefri logigodtgørelse.

Se også

Se også afsnit C.A.7 Rejseudgifter om godtgørelse og fradrag efter rejsereglerne.

Skattefri kostgodtgørelse

Turistchauffører, som er lønmodtagere, kan modtage skattefri godtgørelse for rejseudgifter til kost og småfornødenheder efter satserne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3.

Satserne er i 2021:

  • 150 kr. pr. hele døgn for rejse med overnatning i udlandet
  • 75 kr. pr. hele døgn for rejse med overnatning i Danmark
  • 1/24 af døgnsatsen pr. påbegyndt time ud over hele døgn.

Der skal ikke ske reduktion af kostsatserne for turistchauffører, hvis denne persongruppe får fri kost på rejsen. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 3, 2. pkt. og SKATs meddelelse SKM2020.533.SKTST om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 2021.

Den særlige 25 pct.-godtgørelse kan ikke udbetales til turistchauffører. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 4.

Der kan højst udbetales skattefri kostgodtgørelse efter standardsatserne i de første 12 måneder på et midlertidigt arbejdssted. Se i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 1 - 3. 12-måneders-begrænsningen for benyttelse af standardsatserne i LL (ligningsloven) § 9 A, gælder dog ikke for personer, som har en arbejdsplads, der hele tiden bevæger sig fra sted til sted. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 5. Derfor bliver turistchauffører normalt ikke ramt af 12-måneders-reglen.

Se også

  • C.A.7. om skattefri kostgodtgørelse
  • C.A.4.3.3.3 om erhvervsmæssig befordring og betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse
  • C.A.7 om fradrag for ikke godtgjorte rejseudgifter til kost og småfornødenheder.

Skattefri logigodtgørelse

Turistchauffører kan ikke benytte logisatsen til godtgørelse eller fradrag. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 4, og stk. 7. Se nærmere herom i afsnit C.A.7 Rejseudgifter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.