Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes man, hvis ens arbejdsgiver betaler en bøde for en? Skal man betale skat af en bøde, som arbejdsgiveren betaler? Kan en direktør i en virksomhed trække en bøde fra?

C.A.3.3.7 Udgifter til bøder betalt af arbejdsgiveren

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af medarbejderen, når arbejdsgiveren betaler for medarbejderens udgifter til betaling af bøder.

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Betaler arbejdsgiveren bøder for en medarbejder, anses betalingen for løn (tillæg) og A-indkomst, som den erhvervsdrivende skal indeholde A-skat og AM-bidrag i inden lønnen udbetales. Se KSL (kildeskatteloven) § 43 og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2.

Medarbejderen kan i øvrigt ikke trække udgiften til bøden fra i sin lønindkomst, fordi udgiften på grund af sin pønale karakter, savner den naturlige og nødvendige forbindelse til indkomsterhvervelsen, dvs. lønindkomsten. Det gælder uanset om medarbejderen har fået bøder mens vedkommende udfører sit arbejde.

Heller ikke selskabets bestyrelsesmedlemmer eller direktører kan trække bøden fra i deres personlige skatteregnskab. I denne situation er bøden hverken i forhold til den ansatte eller eventuelt honorarlønnede, en udgift, der kan anses for at være naturligt forbundet med selskabets drift. Se om beskatning af bestyrelsesansvarsforsikring i afsnit C.C.2.2.2.11 Udgifter til forsikringer mv. i selvstændig erhvervsvirksomhed mv..

Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at hvis arbejdsgiveren betaler bøder, som påhviler en ansat, er den ansatte skattepligtig af beløbet. Se SKM2014.506.SR om en journalist.

Har en medieudgiver afholdt udgifter til erstatningskrav og sagsomkostninger, som en journalist er dømt til at betale skadelidte, som følge af en strafbar æreskrænkelse, og har medieudgiveren efter almindelige formueretlige principper regres over for journalisten, vil journalisten være skattepligtig heraf, jf.LL (ligningsloven) § 16, jf. SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1. Se SKM2014.506.SR.

Betaler arbejdsgiveren for den ansattes sagsomkostninger i forbindelse med en bødesag, er dette også skattepligtigt for den ansatte. Se SKM2015.598.SR. Skatterådet udtalte i øvrigt i relation til erstatning, at i de tilfælde hvor medieudgiverens regresadgang er afskåret eller ikke-eksisterende efter dansk rets almindelige regler og retsgrundsætninger, vil det forhold, at medieudgiveren afholder udgifter til erstatning og sagsomkostninger, ikke medføre beskatning af journalisten.

Se om fradrag for bøder for arbejdsgiveren i afsnit C.C.2.2.2.17 Udgifter til bod, bøder og konfiskation i selvstændig erhvervsvirksomhed mv..

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2015.598.SR

Betaler arbejdsgiveren for den ansattes sagsomkostninger i forbindelse med en bødesag er dette også skattepligtigt for den ansatte. Skatterådet udtalte i øvrigt i relation til erstatning, at i de tilfælde hvor medieudgiverens regresadgang er afskåret eller ikke-eksisterende efter dansk rets almindelige regler og retsgrundsætninger, fx fordi medieudgiveren har accepteret den journalistiske form og vinkel mv. og har en væsentlig egen interesse i (programmet), vil det forhold, at medieudgiveren afholder udgifter til erstatning og sagsomkostninger, ikke medføre beskatning af journalisten. Skattepligt.

SKM2014.506.SR

Skatterådet bekræftede, at det havde skattemæssige konsekvenser for en journalist, hvis det massemedie journalisten arbejdede for som ansat eller freelancer betalte bøder, der påhvilede journalisten. Skattepligt.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.