Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes drikkepenge? Skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af drikkepenge?

C.A.3.3.2 Drikkepenge

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af drikkepenge.

Afsnittet indeholder:

  • Drikkepenge i form af procentdel af fakturabeløb
  • Drikkepenge som tillæg til løn fra arbejdsgiveren
  • xDrikkepenge, der betales med betalingskortx
  • Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv
  • xDrikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv, men videregives til arbejdsgiverenx
  • xDrikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv, men deles mellem personaletx

Drikkepenge i form af procentdel af fakturabeløb

Hvis en ansat er aflønnet på den måde, at vedkommende skal have en procentdel af fakturabeløbet, som arbejdsgiven skal udbetale, så skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet, før det resterende beløb bliver udbetalt til den ansatte. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1, og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2.

Hvis den ansatte har krav på sådan et beløb, og selv fratrækker det i fakturabeløbet, inden resten videregives til arbejdsgiveren, så er der også tale om A-indkomst, der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag i.

Drikkepenge som tillæg til løn fra arbejdsgiveren

Hvis det forholder sig sådan, som det fremgår af nogle overenskomster, at den ansatte har krav på en bestemt løn plus diverse tillæg, så er denne løn A-indkomst. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1, og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2.

Drikkepenge, der betales med betalingskort

xHvis kunden betaler drikkepenge med sit betalingskort, fx ved at tillægge drikkepengene til det beløb, regningen lyder på, betales pengene direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderen, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1, og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2.x

Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv

xBeløb, som en ansat modtager direkte fra kunden i drikkepenge, er som udgangspunkt B-indkomst, som er arbejdsgiveren uvedkommende. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvor kunderne på en restaurant giver tjeneren drikkepenge for god betjening. De ansatte skal derfor selv oplyse drikkepengene til Skatteforvaltningen. Det kan ske via TastSelv Borger (skat.dk).x

xDrikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv, men videregives til arbejdsgiverenx

xHvis det er et vilkår i ansættelsen, at drikkepengene skal videregives til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at beløbet blot indtægtsføres i virksomheden. Det er her en forudsætning, at alle kunder er informeret enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers skal den ansatte beskattes af beløbet som første modtager, fordi drikkepengene videregives ved et dispositivt afkald til arbejdsgiveren efter den interne aftale herom. Se evt. yderligere om dispositivt afkald i afsnit C.A.1.2.1 Beskatningstidspunkt om beskatningstidspunkt.x

xDrikkepenge, der betales direkte til medarbejdere selv, men deles mellem personaletx

xHvis personalet selv laver en aftale indbyrdes om, at de deler de drikkepenge, som de modtager direkte fra kunderne, skal den enkelte ansatte beskattes af de drikkepenge, som han eller hun selv har modtaget fra kunderne. Det skyldes, at når den ansatte giver nogle af pengene til andre kollegaer, er der tale om et dispositivt afkald. Se evt. yderligere om dispositivt afkald i afsnit C.A.1.2.1 Beskatningstidspunkt om beskatningstidspunkt.

De ansatte, der modtager mere fra fælleskassen, end de selv har modtaget fra kunderne, skal beskattes af det merbeløb de modtager fra fælleskassen.

Det er B-indkomst, og den enkelte skal selv give Skatteforvaltningen oplysninger om denne indtægt. Det kan ske via TastSelv Borger (skat.dk).

Hvis de ansatte på forhånd oplyser kunderne om, at drikkepenge går til deling mellem personalet, skal den enkelte ansatte beskattes af det beløb, som han eller hun modtager fra fælleskassen. En sådan oplysning kan gives til kunderne, når den ansatte modtager drikkepengene, eller det kan ske mere generelt ved, at personalet opsætter et tydeligt opslag på arbejdspladsen herom. På denne måde ved kunderne, hvem de giver drikkepenge til. Det må ikke være arbejdsgiveren, der opsætter dette opslag, for så vil det være udtryk for, at det er denne, der disponerer over pengene.

De ansatte skal beskattes i forhold til den foretagne fordeling. Beløbet er B-indkomst, og de ansatte skal selv oplyse beløbet til Skatteforvaltningen. Det kan ske via TastSelv Borger (skat.dk).x

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.