Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.2.5.2.35 Børne- og ungeydelsen

Børnefamilieydelsen ændrede titel til børne- og ungeydelsen med virkning fra januar 2011.

For børn i alderen 0-14 år udbetales en kvartalsvis børneydelse. For unge i alderen 15-17 år udbetales en månedlig ungeydelse. Begge ydelser er skattefri.

Om reglerne for børne- og ungeydelsen, se lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016 om en børnefamilieydelse med senere ændringer.

Udbetaling Danmark har med virkning fra 1. oktober 2012 fået overført myndighedsansvaret fra kommunerne for en række opgaver inden for lovgivningen om bl.a. børnetilskud, børnebidrag, underholdsbidrag og børne- og ungeydelse. Se lov nr. 326 af 11. april 2012.

Der indføres med virkning fra 1. januar 2014 en aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster. Se lov nr. 920 af 18. september 2012 § 2.

Med virkning fra 1. januar 2013 er flygtninge - dvs. udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven - generelt undtaget fra optjeningsprincippet. Flygtninge vil dermed være berettiget til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud fra det tidspunkt, hvor de får opholdstilladelse, hvis de opfylder de øvrige betingelser for ret til ydelserne. Se lov nr. 1398 af 23. december 2012 § 2.

Med virkning ligeledes fra 1. januar 2013 sidestilles perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og Færøerne med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud. Se lov nr. 1398 af 23. december 2012 § 2.

Se også

Se også afsnit C.A.8.5 Indkomstopgørelse og fradrag ved underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse, indkomstopgørelse og fradrag ved underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.