Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår skal der foretages indberetning for at man kan få et rentefradrag?

C.A.11.2.2.7 Debitors indberetning om kreditor - gæld til private og andre, som ikke er indberetningspligtige

Indhold

Dette afsnit beskriver en af de betingelser, der skal opfyldes, for at debitor kan foretage fradrag for renteudgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Bestemmelsernes baggrund, formål og historik.

Regel 

Det er en betingelse for at opnå fradrag for renteudgifter, at identiteten af långiver er oplyst. Se LL (ligningsloven) § 8 F og SIL § 41.

Debitor skal kun foretage indberetning efter SIL § 41, hvis der ikke er indberetningspligt efter en af de andre regler i skatteindberetningsloven. Debitor er også fritaget for at foretage indberetning efter SIL § 41, hvis renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Efter SIL § 41, stk. 1, er de personer, som skal indberette om kreditors identitet for at få fradrag for renteudgifter følgende:

 • Personer som er fuldt skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 1.

 • Personer, som er begrænset skattepligtige i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5 (ejer af fast ejendom i Danmark m.v.).

 • Personer som er skattepligtige i henhold til KSL § 5 A (grænsegængere).  

 De oplysninger, der skal indberettes, er følgende:

 1. Cpr-nr. eller cvr-nr. for långiver.
 2. Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter til den enkelte långiver.
 3. Om der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag (Der er en tilsvarende indberetningspligt for underholdsbidrag og børnebidrag).

Ad 1

Hvis långiveren hverken har et cpr- eller et cvr-nr., eller hvis indberetteren ikke har kendskab til långivers cpr-nr. og långiveren ikke har et cvr-nr., skal indberetteren i stedet indberette følgende:

 1. Navn.
 2. Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen.
 3. Adresse, herunder med angivelse af land. 

Bestemmelsernes baggrund, formål og historik

Reglerne i LL (ligningsloven) § 8 F og SKL (skattekontrolloven) § 7 L blev indsat ved lov nr. 462 af 12. juni 2009, om enklere og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning.

I bekendtgørelse nr. 1080 af 8. november 2012, er det fastsat, at disse regler træder i kraft den 1. januar 2013, og har virkning for indkomstår, som begynder den 1. januar 2013 eller senere.

I bekendtgørelse nr. 1078 af 8. november 2012 er det fastsat, hvad debitor skal indberette.

Reglerne i SKL (skattekontrolloven) § 7 L er med virkning fra 1. januar 2015 ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 1376 af 16. december 2014.

Reglerne i LL (ligningsloven) § 8 F blev ændret  med virkning for 2019 ved lov nr. 1555 af 19. december 2017. Reglen i SKL (skattekontrolloven) § 7 L blev fra samme tidspunkt erstattet af § 41, stk. 1 i den nye skatteindberetningslov nr. 1536 af 17. december 2017.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.