Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.4.2.3.2.5 Pensionskasseordning, der opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på denne ret (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 4)

Indhold

Dette afsnit handler om de pensionskasseordninger, hvor ejeren kunne have udnyttet muligheden for fradrag eller bortseelse for bidrag til ordningen, men hvor ejeren i stedet har givet afkald på retten til fradrag eller bortseelse, og som derfor bliver omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 4. 

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede ordninger
  • Krav til pensionskasseaftalen
  • Tilfælde, hvor der ikke kan gives afkald
  • Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag
  • Beskatning af udbetalinger
  • Beskatning af afkast
  • Overgangsregler.

Omfattede ordninger

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 4, omfatter pensionskasseordninger, der opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 2, 3, 5 A, 5 B, 6, og 7, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2.5 Pensionskasser og forsikringer om pensionskasser og forsikringer.

Krav til pensionskasseaftalen

Det skal fremgå af aftalen, at pensionstageren ved oprettelsen har tilkendegivet, at pensionskasseordningen ønskes tegnet uden fradrags- eller bortseelsesret. Pensionskasseordningen er derfor kun omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, hvis afkaldet er givet ved oprettelsen af ordningen. Der kan dermed ikke gives afkald på et senere tidspunkt, og der er ingen mulighed for dispensation eller omgørelse. Er et afkald ved en fejl ikke blevet registreret af pensionskassen, kan Skattestyrelsen dog godkende, at pensionskasseordningen omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Tilfælde, hvor der ikke kan gives afkald

Der kan ikke gives afkald på beskatning efter afsnit I ved oprettelsen af en pensionsordning, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 6. Ved pensionsordninger, der modtager statsstøtte, forstås pensionsordninger oprettet i institutioner, hvis drift, herunder løn- og pensionsudbetaling for de ansatte, er fuldt eller delvist statsligt finansieret.

Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Beskatning af udbetalinger

Se afsnit C.A.10.4.2.3.4 Beskatning af udbetalinger om beskatning af udbetalinger fra PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Beskatning af afkast

Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 Beskatning af afkast og afkastets beregning om beskatning af afkast og afkastets beregning i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Overgangsregler

Se afsnit C.A.10.4.2.3.6 Overgangsregler om overgangsregler i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.