Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan er reglerne for oprettelse af en selvpensioneringskonto?

C.A.10.4.1.5 Selvpensioneringskonti

Indhold

Dette afsnit beskriver regler for oprettelse af en selvpensioneringskonto.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for selvpensioneringskonti
  • Oprettelse
  • Indskud
  • Renter mv.
  • Frigivelse.

Baggrunden for selvpensioneringskonti

Skatteministeren kunne efter den tidligere bestemmelse i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 fastsætte regler om, at renter, bonus, udbytter efter LL (ligningsloven) § 16 A, afståelsessummer efter LL (ligningsloven) § 16 B, gevinst og tab omfattet af reglerne i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, i forbindelse med en opsparings- eller forsikringsordning, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Denne adgang har skatteministeren benyttet til at fastsætte regler om selvpensioneringskonti i en bekendtgørelse.

Skatteministeren ændrede reglerne væsentligt med virkning fra den 2. juni 1998, fordi det ikke længere var muligt at oprette selvpensioneringskonti. Det skete ved BEK nr. 302 af 2. maj 2000. I bekendtgørelsen blev der fastsat regler, der skulle fremskynde ordningernes overgang til almindelige opsparingsordninger eller til ophævelse af ordningerne.

Med BEK nr. 1185 af 4. december 2009 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998, er BEK nr. 302 af 2. maj 2000 ophævet med virkning fra den 1. januar 2010.

Ved L. 396 af 2. maj 2018 blev PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 ophævet således, at børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti nu behandles særskilt i henholdsvis PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 51 og 51 A. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 A om selvpensioneringskonti viderefører reglerne om selvpensioneringskonti i den dagældende PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51.

Ved L. 396 af 2. maj 2018 blev skatteministerens adgang til at fastsætte regler om selvpensioneringskonti indskrænket til kun at fastsætte regler om overførsel til andre pengeinstitutter, overdragelse til eje eller pant, frigivelse ved kontohaverens død og udlodning til ægtefælle, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 A, stk. 4. Samtidig blev BEK nr. 1185 af 4. december 2009 ophævet ved BEK nr. 420 af 2. maj 2018 med virkning fra 4. maj 2018.

Oprettelse

Personer, der var fyldt 18 år, men ikke 50 år, kunne frem til 2. juni 1998 oprette én selvpensioneringskonto i et pengeinstitut omfattet af lov om banker og sparekasser. Kontoen skulle lyde på personens eget navn, og der skulle være aftalt et udbetalingstidspunkt, der tidligst kunne være 15 år efter oprettelsen, og hvor kontohaveren var fyldt 60 år. Samtidig med oprettelsen skulle personen underskrive en erklæring om, at der ikke var oprettet en tilsvarende konto andre steder.

Det er en forudsætning, at opsparingsordningen udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål, Se PBL (pensionsbeskatningsloven) 51 A,stk. 1

Kravet om, at der skulle være aftalt et bestemt udbetalingstidspunkt, er ikke længere gældende.

Bemærk

Der kan ikke længere oprettes nye selvpensioneringskonti, men der kan fortsat indskydes på de selvpensioneringskonti, der allerede er oprettet.

Indskud

Der kan hvert år af kontohaveren efter eget valg indskydes beløb på kontoen dog maksimalt 3.000 kr. og kun indtil 40.000 kr. i alt (heri indgår ikke renter). Ved kontoens oprettelse skulle der være indskudt mindst 500 kr.

Renter mv.

Følgende indtægter, der tilskrives kontoen af indeståendet på selvpensioneringskontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst:

  • Renter
  • Udbytter efter LL (ligningsloven) § 16 A
  • Gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven
  • Gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdning af værdipapirer.

Afkastet beskattes i stedet efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2.

Frigivelse

Indeståendet på en selvpensioneringskonto, der stadig er virksom efter ophævelsen af BEK nr. 302 af 2. maj 2000, herunder tilskrevne renter mv., kan hæves når som helst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 A, stk. 3.

Indeståendet på selvpensioneringskontoen skal hæves på én gang. Hvis der sker delhævning af indeståendet, er selvpensioneringskontoen frigivet i sin helhed. Det indebærer, at kontoen herefter er en almindelig bankkonto.

Indtil indeståendet hæves, kan det hverken alene eller sammen med tilskrevne renter, udbytter mv. overdrages til eje eller pant. Indeståendet kan dog helt eller delvist udloddes til den anden ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodning har den modtagende ægtefælle samme ret som ejeren til at hæve indeståendet plus renter mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.