Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.9.1.1 Hvad er en LD-opsparing?

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad en LD-opsparing er og hvem der har en LD-opsparing

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en LD-opsparing?
  • Hvem har LD-opsparing? 

Hvad er en LD-opsparing

En LD-opsparing er en "tvungen" opsparingsordning, der giver lønmodtageren ret til at få udbetalt en samlet sum, når lønmodtageren er fyldt 60. år.

Reglerne for LD-opsparinger og for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der varetager forvaltningen og udbetaling af LD-opsparinger findes i LBK 1109 af 9. oktober 2014 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med senere ændringer.

Indeståendet på en LD-opsparing stammer fra statens indbetalinger af visse dyrtidsportioner i perioden 1. september 1977- 31. december 1979, der tilkom den enkelte lønmodtager.
Disse dyrtidsportioner kaldes også "indefrosne" dyrtidsportioner, fordi de ikke blev udbetalt til lønmodtagerne, men i stedet skulle indsættes på en opsparing i ATP. Opsparingerne blev efterfølgende udskilt fra ATP og blev overført til forvaltning i den ved lov nr. 7 af 9. januar 1980 nyoprettede Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Indeståendet består for den enkelte lønmodtager af de dyrtidsportioner, den enkelte lønmodtager havde ret til som følge af sin beskæftigelsesgrad i perioden 1. september 1977 - 31. december 1979, og størrelsen af det indbetalte beløb kan derfor variere fra lønmodtager til lønmodtager.

For en lønmodtager med fuld beskæftigelse i den nævnte periode udgør indbetalingen i alt kr. 4.368 kr.

Hvem har en LD-opsparing?

Lønmodtagere, der pga. beskæftigelse i perioden 1. september 1977 - 31. december 1979, havde ret til at modtage dyrtidsportioner til indsættelse i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og som endnu ikke har kunnet få eller ønsket at få sin LD-opsparingen udbetalt.

Bemærk

Ud over dyrtidsportionerne kan der ikke indbetales beløb på opsparingen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.