Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.7.1 Fortrydelsesret for pensionsaftaler

Indhold

Dette afsnit beskriver retten til at fortryde en indgået pensionsaftale.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personer omfattet af reglen.

Regel

En forbruger, der udnytter sin fortrydelsesret, skal stilles som om, aftalen aldrig var indgået. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 22 B.

De skattemæssige virkninger af fortrydelsen er:

  • Der skal ikke beregnes afgift efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven af tilbagebetalinger til en person, der udnytter sin fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven og forsikringsaftaleloven
  • Der er ingen fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller præmierne til pensionsordningen. Det gælder heller ikke i de situationer, hvor personen efter fortrydelsesreglerne skal betale for den del af ydelsen, der eventuelt allerede er leveret efter aftalen.

Udbetalinger før udnyttelse af fortrydelsesretten

Er der, inden fortrydelsesretten bliver gjort gældende, udbetalt et beløb fra pensionsordningen, skal dette beløb tilbagebetales til pensionsinstituttet. Denne udbetaling - som altså skal tilbagebetales - er ikke skattepligtig for forbrugeren, fordi den ikke udbetales i overensstemmelse med pensionsaftalen, som forbrugeren jo er trådt tilbage fra.

Fortrydelsesretten anvendes i indbetalingsåret

I den typiske situation, hvor indbetalingen og den efterfølgende tilbagebetaling i anledning af anvendelsen af fortrydelsesretten sker i det samme indkomstår, skal forbrugeren derfor ikke betale afgift af tilbagebetalingen, ligesom indbetalingen ikke får betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Fortrydelsesretten anvendes i et andet år end indbetalingsåret

I de tilfælde, hvor fortrydelsesretten udnyttes i et andet indkomstår end fradragsåret, skal personens skattepligtige indkomst i fradragsåret tilsvarende korrigeres for den pensionsindbetaling, som den forbrugeren har fortrudt. Det kan resulterer i en restskat for dette år, fordi forbrugeren skal stilles som om, pensionsaftalen ikke var indgået. Den likviditetsfordel, som forbrugeren har haft ved at kunne fratrække den fortrudte pensionsindbetaling, neutraliseres af et eventuelt restskattetillæg, som fastsættes efter de almindelige regler for beregning af restskat.

Personer omfattet af reglen

Forbrugere, der har indgået en aftale om finansiel tjenesteydelse (herunder en pensionsaftale) ved fjernsalg, har ret til at træde tilbage fra aftalen. Se § 17 i lov om visse forbrugeraftaler, når forbrugeraftalen er indgået til og med d. 12. juni 2014.

Ved lov nr. 1460 af 17. december 2013, § 5, nr. 1 er henvisningen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 22 B, stk. 1 ændret til § 18 i lov om forbrugeraftaler, der gælder for forbrugeraftaler, der bliver indgået d. 13. juni 2014 og senere.

Personer, der indgår en forsikringsaftale, har på tilsvarende måde ret til at træde tilbage fra aftalen, uanset hvordan aftalen er indgået. Se § 34 i - k i forsikringsaftaleloven.

Fortrydelsesfristen er normalt 14 dage, dog 30 dage for aftaler om individuelle pensionsordninger. Fristen regnes normalt fra dagen for indgåelsen af aftalen. I visse tilfælde regnes den dog fra den dag, hvor forbrugeren modtog de oplysninger, som den erhvervsdrivende har pligt til at give efter de pågældende love. Se § 18 i lov om visse forbrugsaftaler.

Definition: fjernsalg

Det kaldes fjernsalg, når en vare eller en ydelse bliver købt, uden at køberen og sælgeren "mødes fysisk". Det vil sige, når man handler pr. telefon, pr. brev, over internettet eller sender en kupon fra et kuponhæfte eller en annonce. Det er dog en forudsætning, at sælgerens virksomhed er helt eller delvist indrettet på at handle ved fjernsalg.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.