Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.3.6 Udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning

Afsnittet handler om:

  • Udbetalinger
  • Overførsel til anden pensionsordning.

Udbetalinger

Udbetalinger af ophørspension følger de almindelige regler for udbetaling af ratepensioner og alderspension. Se afsnit C.A.10.2.2.4 Udbetalinger fra ratepensionsordninger og C.A.10.2.1.4 Udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger om disse regler.

Der er dog to undtagelser:

  • Udbetalinger fra ratepensioner efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A kan tidligst begynde 5 år efter, at policen eller kontoen er oprettet. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 4, 2. pkt. Fristen på 5 år er fjernet for andre ratepensioner.
  • Det er muligt at aftale, at sidste rate forfalder eller kan udbetales senere end 30 år efter, at den forsikrede eller kontohaveren har nået pensionsudbetalingsalderen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A, stk. 5, 2. pkt., jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., og § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt. Som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 3 og 6, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for sidste rate med 5. år, dvs. fra 25 år til 30 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder

Skatterådet har i en sag bekræftet, at 5-årsfristen for hele pensionsordningen, som var en ratepension efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, løb fra den dag i 2010, hvor personen indbetalte første gang på ratepensionen. Se SKM2010.287.SR.

Begyndelsestidspunktet for 5-årsfristen bevares ud fra den første indbetaling på ratepensionen, selv om denne overføres til en anden ophørspensionsordning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41. Bortset herfra gælder 5-årsfristen for hver ophørspension for sig.

Overførsel til anden pensionsordning

Personen skal betale afgift, hvis han eller hun overfører fra en ratepensionsordning eller en ophørende alderspension til en anden rateordning eller ophørende alderspension, når den ene pensionsordning er omfattet af § PBL (pensionsbeskatningsloven) 15 A, mens den anden ikke er det. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 1, nr. 3.

Baggrunden for den begrænsning er, at overførsel fra en ratepensionsordning eller en ophørende alderspension, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A, til en ratepensionsordning eller ophørende alderspension, der ikke er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A, ville kunne forhøje indbetalingerne på den fortsættende pensionsordning betydeligt i forhold til, hvad der er muligt efter de almindelige regler i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 2, hvor der er et loft på 58.500 kr. (2020: 57.200 kr.) over indbetalingerne. 

Hvis der var fri adgang til at overføre fra en ratepensionsordning, der ikke var omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A, til en ratepensionsordning, der var omfattet af § PBL (pensionsbeskatningsloven) 15 A, ville det betyde, at det var muligt at udskyde udbetalingerne fra den ophørende ratepensionsordning i længere tid, end det er muligt efter de regler, der i øvrigt gælder for ordningen. Se punkt 2 i afsnittet ovenfor om udbetalinger og forfalds- eller udbetalingstidspunkt for sidste rate.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.