Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.2.2.3 Konsekvenser, hvis vilkårene for anbringelse af midlerne i rateopsparing i pensionsøjemed ikke overholdes

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Overskridelse af ejerandelen
  • Manglende oplysninger om værdierne
  • Værdien af rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed falder til under 350.000 kr.
  • Kommanditaktieselskabets mv. investering i aktiver, der ikke overholder Finanstilsynets regler. 

Overskridelse af ejerandelen

Kontohaveren skal inden 3 måneder efter overskridelse af ejerandelen i selskabet nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige aktier mv. for frie midler.

Hvis kontohaveren erhverver aktierne mv. for frie midler, skal aktierne erhverves for det højeste beløb af enten det beløb, som rateopsparingen erhvervede aktierne mv. for, dvs. det beløb, som pensionsinstituttet betalte for at erhverve aktierne mv., eller værdien på afståelsestidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor aktierne mv. udloddes fra rateopsparingen. 

Hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen nedbringer ejerandelen til under 25 pct. eller erhverver de pågældende aktier mv. for frie midler, skal kontohaveren straks meddele pengeinstituttet, at ejergrænsen er overskredet. Herefter skal der efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1, betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører overskridelsen af ejergrænsen, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Der gælder de samme regler ved overskridelse af ejerandelen på 25 pct. i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30 B, stk. 1.

Manglende oplysninger om værdierne

Hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 15, stk. 7, skal der efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1, betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører de pågældende aktier mv., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.    

Der gælder de samme regler, hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 16.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30 B, stk. 2.

Værdien af rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed falder til under 350.000 kr.

Falder den samlede værdi af rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed til under 350.000 kr. den 31. december, dog bortset fra den del af opsparingen, der er anbragt i et selskab, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, andele af et kommanditaktielselskab og kommanditselskab, skal kontohaveren inden d. 31. marts i det efterfølgende år, enten afstå aktierne mv., andelene i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverve de pågældende aktier mv. og andele for frie midler.

Hvis kontohaveren ikke overholder det nævnte krav, skal kontohaveren straks meddele pengeinstituttet dette. Der skal efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1, herefter betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører de pågældende aktier mv. og andele, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. 

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30 B, stk. 3.

Kommanditaktieselskabets mv. investering i aktiver, der ikke overholder Finanstilsynets regler

Hvis et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, hvori kontohaveren har anbragt en rate- opsparing i pensionsøjemed, investerer i andre aktivtyper end dem, der kan investeres i efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 2269 af 29. december 2020 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter (benævnes også "puljebekendtgørelsen"), skal kontohaveren sørge for, at kommanditaktieselskabet mv. afhænder aktiverne inden for 3 måneder.

Hvis kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet ikke overholder dette krav, skal kontohaveren straks meddele pengeinstituttet dette. Der skal efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1, herefter betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører de pågældende andele i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30 B, stk. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.