Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.1.9.4 Fritagelse for efterbeskatning

Skattestyrelsen kan fritage helt eller delvis for indkomstskattepligten efter PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 19 A - 19 D af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger eller pensionstilsagn. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 E.

De tilfælde, hvor der kan fritages, er situationer, hvor den skattepligtige ikke opnår nogen fordel af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der skal gives dispensation efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 E for fraflytningsbeskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 19 A-D, uden at der stilles betingelser om fremtidig adfærd.
Dispensation for skattekravet kan i øvrigt gives helt eller delvis, forudsat at skatteyderen ikke opnår nogen skattemæssig fordel af den forhøjede pensionsindbetaling.

Vælger skatteyderen således enten før eller efter fraflytning at ophæve sin ordning helt eller delvis, således at de forhøjede pensionsindbetalinger bliver udbetalt med fradrag af 60% afgift, er der efter styrelsens opfattelse adgang til at give dispensation, idet den skattemæssige fordel ved de forhøjede indbetalinger herved elimineres enten helt eller delvis.

Hvis efterbeskatningskravet overstiger provenuet ved en senere skatte- eller afgiftsbetaling af skattefordelen, så kan dispensationen gives på det vilkår, at skatteyderen indbetaler differencen. Se SKM2002.467.TSS.

Eksempler på situationer, hvor Skattestyrelsen kan fritage:

Eksempel 1

Den skattepligtige får ikke fordel af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger, selvom der sker varig fraflytning, fordi Danmark fortsat har retten til at beskatte løbende eller ratevise udbetalinger. Der kan derfor gives fritagelse. Der træffes afgørelse ud fra beskatningsretten i forhold til det land, der flyttes til, uden hensyn til, om personen senere flytter til et andet land, hvor Danmark ikke har beskatningsretten.

Eksempel 2

Efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 C indkomstbeskattes værdien af ekstraordinære forhøjelser af pensionstilsagn. Hvis arbejdstageren udtræder af ordningen før pensionering, er der ikke altid nogen direkte sammenhæng mellem størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen og de pensionsrettigheder, som arbejdstageren går glip af ved udtræden. I sådanne tilfælde, hvor det forhøjede pensionstilsagn ikke bliver opretholdt på grund af udtræden, kan der også være grundlag for at fritage.

Eksempel 3

I tilfælde, hvor der inden for 5 års perioden sker skift fra en arbejdsgiverordning til en anden, kan der også være grundlag for at fritage. Det skyldes, at disse tilfælde er omfattet af reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 19 B og 19 C om arbejdstagere, der inden for 5 års perioden er optaget i en arbejdsgiverordning. Hvis Skattestyrelsen skal give dispensation, så må det dog forudsættes, at pensionsindbetalingen hos den nye arbejdsgiver ikke er forhøjet ekstraordinært i forhold til den aftale, der var indgået med den tidligere arbejdsgiver ved udgangen af året 5 år forud for fraflytningen.

Eksempel 4

Der er grundlag for at give dispensation, hvis ordningen før fraflytning er ophævet i utide mv., så der skal betales afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29.

Eksempel 5

Der kan gives dispensation i tilfælde, hvor en pensionsordning, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B (sportsordninger, se afsnit C.A.10.2.2.3.6 Pensionsordninger for sportsudøvere (sportspensioner) om pensionsordninger for sportsudøvere (sportspensioner), er oprettet som en arbejdsgiveradministreret ordning, fordi fraflytteren ikke opnår en skattemæssig fordel af arbejdsgiverens indbetalinger på ordningen. Han eller hun kunne have fået fradrag for et tilsvarende beløb ved at indbetale det på en privatoprettet ordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B, fordi en privat ordning ikke er omfattet af efterbeskatningsreglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 A-D.

Eksempel 6

Der kan fritages fra indkomstskattepligten efter PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 19 A-19 D i tilfælde af udstationering eller lignende.

Efter praksis forudsætter dispensation, at der er en forventning om, at den udstationerede vender tilbage til Danmark, inden pensionsudbetalingerne begynder, og at udbetalingerne derfor vil blive beskattet i Danmark. Dispensation vil alene blive givet efter en konkret vurdering og kun i tilfælde af kortere udstationering. Dispensationen kan dog forlænges, hvis perioden for udstationering forlænges.

Bemærk

Opremsningen af de særlige tilfælde, hvor der kan gives fritagelse, er ikke udtømmende. I alle tilfælde, hvor fraflytteren ikke opnår nogen skattemæssig fordel af den forhøjede pensionsindbetaling, eller hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan der gives dispensation. Der er også mulighed for at dispensere fra en del af skattekravet, hvis fx fraflytteren kun delvist får fordel af, at de ekstraordinært store indbetalinger er holdt uden for indkomstopgørelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.