Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.C.2.1.4.3.2 Skattetillæg for selskaber efter SEL § 35

Indhold

Dette afsnit handler om skattetillæg for selskaber ved manglende digital indberetning til Skatteforvaltningen om fremførselsberettigede underskud, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 35. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetning af skattefri omstruktureringer af betydning for underskud
  • Frister, fritagelse mv. 

Regel

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 1, skal skattepligtige selskaber m.v. for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet, foretage digital indberetning til Skatteforvaltningen af resterende fremførselsberettigede underskud, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 12 og FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2, jf. dog stk. 4.

Er periodiseringen af underskuddene uden betydning for underskudsanvendelsen, kan skatteministeren dispensere fra pligten til at indberette underskud for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 3.

Indberetter et selskab m.v. ikke underskud til Skatteforvaltningen inden udløbet af indberetningstidspunktet, skal selskabet betale et tillæg på 5.000 kr. Tillægget tilfalder staten. Tillægget i SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 1, svarer til det tillæg, der maksimalt kan gives efter SKL (skattekontrolloven) § 73. Tillægget for manglende rettidig underskudsangivelse kan pålægges ud over skattetillægget for manglende rettidig indgivelse af oplysningsskemaet efter skattekontrolloven.

Bemærk

For sambeskattede selskaber m.v. påhviler indberetningspligten efter SEL (selskabsskatteloven) § 35 administrationsselskabet. Ved sambeskattede selskaber m.v., er det således alene administrationsselskabet, der kan pålægges et tillæg ved for sen indberetning.

Administrationsselskabet kan alene pålægges ét tillæg pr. sambeskatning. Der kan således ikke opkræves et tillæg pr. selskab i sambeskatningen. 

Indberetning af skattefri omstruktureringer af betydning for underskud

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 2, skal der endvidere ske digital indberetning til Skatteforvaltningen om skattefri omstruktureringer omfattet af fusionsskatteloven, der har betydning for underskudsanvendelsen efter SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 1, og som er gennemført inden indberetningstidspunktet, jf. dog § 35, stk. 4.

Frister, fritagelse mv.

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 4, fastsætter Skatteministeren regler om fritagelse for visse selskaber m.v. fra indberetningspligten. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om indberetningstidspunktet, adgangen for Skatteforvaltningen til, hvis der foreligger særlige omstændigheder, at se bort fra en fristoverskridelse, herunder at fritage for betaling af tillægget i SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 1, perioden for indberetningen, hvilke specifikationer indberetningen skal indeholde, og hvorledes indberetningen skal ske efter stk. 1 og 2.

I henhold til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. med senere ændringer, er indberetningstidspunktet fastsat til senest den 1. september 2015. Bek. nr. 1037, af 26.09.2014 og Bek nr. 679, af 06.05.2015.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan Skatteforvaltningen se bort fra fristen for indberetning samt fritage selskaberne m.v. for betaling af tillægget.Se bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.  Bek. nr. 1037, af 26.09.2014, med senere ændringer ved Bek nr. 679, af 06.05.2015.

Afgørelse om tillæg træffes, når Skatteforvaltningen kan konstatere, at et selskab har et underskud, som ikke er indberettet rettidigt.

Skatteforvaltningens afgørelse om tillæg kan påklages til Landsskatteretten, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 2.

Efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 3, kan klager over visse typer af afgørelser henskydes til Skatteankestyrelsen. Efter bemærkningerne til ændringen af SEL (selskabsskatteloven) § 35, stk. 1, må det forventes, at Landsskatteretten henskyder sager om fritagelse for betaling af tillæg til Skatteankestyrelsen.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.5.1 Underskudsfremførsel, Underskudsfremførsel, som omhandler selskaber og SEL (selskabsskatteloven) § 35, og afsnit C.D.3.1.4.3.7 Mulighed for korrektion af underskudssaldo, Mulighed for korrektion af underskudssaldoen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.