Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.C.1.2.2 Skatteforvaltningens beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb

Indhold

Dette afsnit beskriver samspillet mellem retssikkerhedsloven og forvaltningsloven ved beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb
  • Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En række af forvaltningslovens regler er udtrykkeligt overført til retssikkerhedsloven, fordi de også finder anvendelse ved gennemførelse af tvangsindgreb omfattet af RSL § 1, stk. 1, nr. 1, og nr. 2. Se RSL § 3.

Det handler om forvaltningslovens regler om inhabilitet (FVL §§ 3- 6), partsaktindsigt (FVL §§ 9-10 og 12-18), begrundelse (FVL §§ 22-24) samt klagevejledning (FVL §§ 25-26).

Det bemærkes, at iagttagelsen af forvaltningslovens regler er uafhængig af, om der foreligger et egentligt samtykke til den påtænkte foranstaltning eller ej.

Se også

Se også afsnit A.A.7 Sagsbehandling om sagsbehandling.

Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

Tvangsindgreb er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand, men har karakter af processuelle beslutninger, som træffes under og som led i sagens behandling.

Betydningen heraf er, at reglerne om fx partshøring og begrundelse ikke finder anvendelse, samt at der ikke er klageadgang over beslutningen om at iværksætte et tvangsindgreb.

Se hertil SKM2014.785.LSR, hvor Landsskatteretten afviser at behandle en klage over et uanmeldt kontrolbesøg, idet der ikke var tale om en afgørelse i skatteforvaltningslovens forstand.

Se ligeledes FOB 2014-10, hvor ombudsmanden er enig i, at SKATs pålæg af oplysningspligt til en bank ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand overfor skatteyderen.

Se også

Se også afsnit A.A.2.2 Afgørelsesbegrebet om afgørelsesbegrebet.

Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse

Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, og gælder derfor også for beslutninger om tvangsindgreb, ligesom den særlige tavshedspligtsbestemmelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 17, også skal følges.

Se også

Se også afsnit A.A.6.1 Tavshedspligt om tavshedspligt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2014.785.LSR

Klage afvist, idet Landsskatteretten fandt, at SKATs beslutning om foretagelse af kontrolbesøg og beslutning om, at dette skulle ske uanmeldt, ikke var afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand.

Folketingets Ombudsmands udtalelser

FOB 2014-10

Landsskatteretten havde afvist at behandle en klage fra en mand, der var udrejst af Danmark, over SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, til hans bank i Danmark om at fremsende udskrifter fra hans konto og oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten havde henvist til, at SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning og ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Ombudsmanden var enig i, at SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.