Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad betragtes som A-indkomst?

A.B.4.1.1.1.2 Hvad er A-indkomst og arbejdsmarkeds-bidragspligtig indkomst?

Indhold

Dette afsnit handler om A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er A-indkomst?

  • Hvad er ikke A-indkomst?

  • Hvad er arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst?

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst er skattepligtig indkomst, hvori der skal indeholdes A-skat. Se KSL (kildeskatteloven) § 41, stk. 2.

A-indkomst er alle former for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det er f.eks. løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1.

A-indkomst omfatter også fri kost og logi, der er ydet i den forbindelse med personligt arbejde i tjenesteforhold. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1.

A-indkomst omfatter endvidere en række indkomstarter, som skatteministeren har gjort til A-indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2. Listen over indkomstarter, som skatteministeren har gjort til A-indkomst, findes i KSLbek, kap. 5.

Hvad er ikke A-indkomst?

En indkomst anses ikke for A-indkomst, når udbetalingen foretages af:

  1. Fremmede magters herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne samt fremmede magters herværende udsendte konsuler.

  2. Personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner m.v., der ikke har hjemting her i landet, medmindre de er skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4, eller SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, eller der er tale om skattepligtig indkomst fra pensionsordninger godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C.

Se KSL (kildeskatteloven) § 44. Se dog undtagelsen til litra b i KSL (kildeskatteloven) § 46, stk. 5.

Arbejdsgiverens indbetaling til gruppelivsforsikring, aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum som nævnt i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 56, stk. 3 og 5, er heller ikke A-indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1.

Skatteministeren kan endvidere bestemme, at en vis indkomst eller en vis art af indkomst, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 43 alligevel ikke skal anses for A-indkomst, når særlige grunde taler herfor. Se KSL (kildeskatteloven) § 45, stk. 1. Listen over indkomst, som skatteministeren har bestemt ikke skal anses for A-indkomst, findes i KSLbek kap. 6.

Hvad er arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst?

Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst er skattepligtig indkomst, hvori AM-bidrag skal indeholdes eller svares i henhold til skattebillet. Se KSL (kildeskatteloven) § 41, stk. 2.

Den arbejdsmarkedspligtige indkomst, som der skal indeholdes AM-bidrag af, omfatter for det første vederlag m.v. som nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1. Se KSL (kildeskatteloven) § 49 A, stk. 1.

Den arbejdsmarkedspligtige indkomst, som der skal indeholdes AM-bidrag af, omfatter herudover de indkomster m.m., som er nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 49 A, stk. 2 og 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen

SKM2007.370.SKAT

"Sign on fee" anses som forskud på løn og som A-indkomst efter KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1.

Trods meddelelsens overskrift gælder den også for andre end sportsudøvere. Se SKM2009.407.LSR om tiltrædelsesbonus til en aktieanalytiker.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.