Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke formelle krav stilles der til en anmodning om et bindende svar? Kan man mundtligt anmode om et bindende svar? Kan der foretages syn og skøn i forbindelse med bindende svar? Kan man mundtligt anmode om et bindende svar?

A.A.3.6 Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen

Indhold

Dette afsnit handler om de formelle krav til proceduren, når der anmodes om bindende svar.

Afsnittet indeholder:

  • De formelle krav til anmodningen
  • Særligt om høring
  • Syn og skøn ved bindende svar

De formelle krav til anmodningen

Det er et krav, at en anmodning om bindende svar skal være skriftlig. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 24, stk. 1. Spørgsmålet skal vedrøre en konkret disposition og skal være formuleret således, at der så vidt muligt kan svares ja eller nej. Se afsnit A.A.3.9.2 Afvisning som følge af spørgsmål af teoretisk karakter omkring afvisning. Desuden skal anmodningen rumme alle de relevante oplysninger, der er tilgængelige for spørgeren. Hvis Skatteforvaltningen/Skatterådet vurderer, at anmodningen er mangelfuldt oplyst, anmodes spørgeren om de manglende oplysninger. Der skal normalt gives en frist på 14 dage. Lykkes det ikke at få anmodningen tilstrækkelig oplyst, træffes afgørelse om afvisning, se afsnit A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning.

Der er mulighed for at indgive elektronisk anmodning. Der henvises til fremgangsmåden på Skatteforvaltningens hjemmeside www.SKAT.dk.

Særligt om høring

Om Skatteforvaltningens/Skatterådets pligt til at høre spørgeren gælder:

Når svaret afgives af Skatterådet, skal der foretages høring efter bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 19. Dvs. at spørgeren skal have tilsendt et udkast til svar og indrømmes en frist på mindst 15 dage regnet fra brevets datering til at kommentere udkastet. Eventuelle bemærkninger og indsigelser fra spørgeren vil normalt ikke medføre, at der er pligt til fornyet høring af spørgeren.

Når svaret afgives af Skatteforvaltningen er der formelt ingen høringspligt efter bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 19, jf. samme paragrafs, stk. 5, nr. 7, men uanset dette er det besluttet at benytte en særlig fremgangsmåde, som går ud på, at der inden afgivelsen af svaret skal tages kontakt til spørgeren - eventuelt telefonisk - hvis en anmodning om bindende svar også rummer spørgerens forslag til besvarelse, og Skatteforvaltningens svar vil afvige fra spørgerens eget forslag til svar. Hvis spørgeren efter kontakten med Skatteforvaltningen finder behov for at se det begrundede forslag til bindende svar, skal det sendes til spørgeren med henblik på en kort frist for tilbagemelding med dennes eventuelle bemærkninger. Uanset dette skal der ske høring af spørgeren, hvis betingelserne i FVL § 19 er opfyldt. Se om denne bestemmelse i afsnit A.A.7.4.5 Høring

Syn og skøn ved bindende svar

Der findes ikke særskilte regler om syn og skøn i sager om bindende svar. Dette er ensbetydende med, at muligheden for syn og skøn kun eksisterer, når et svar skal gives af Skatterådet, der i henhold til SFL (skatteforvaltningsloven) § 4, stk. 3, har muligheden for at tillade syn og skøn.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.