Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan foretager Skatteankestyrelsen en visitering? Er det muligt at få et møde med en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen?

A.A.10.2.3.4 Skatteankestyrelsens klagebehandling

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteankestyrelsens opgaver og klagers møde med Skatteankestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Skatteankestyrelsens opgaver
  • Modtagelse af klager
  • Visitering af klager
  • Træffe afgørelse i visse sager
  • Udøve sekretariatsbistand
  • Klagers møde med Skatteankestyrelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skatteankestyrelsens opgaver

Skatteankestyrelsen har følgende opgaver:

 • Modtagelse af klager
 • Visitering af klager
 • Træffe afgørelse i visse sagstyper
 • Udøve sekretariatsbistand.

Modtagelse af klager

Skatteankeforvaltningen modtager klager, som skal afgøres af

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 4 a.

Klage over afgørelser truffet af

 • Skatteforvaltningen
 • Skatterådet
 • andre myndigheder, og som efter anden lovgivning er henlagt til afgørelse i Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

skal således indgives til Skatteankestyrelsen, medmindre skatteministeren har bestemt andet efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 14, stk. 2.

Visitering af klager

Skatteankestyrelsen foretager visitering af klager.

Hovedregel

En klage over en afgørelse omfattet af

 • skatteankenævnenes kompetence se SFL (skatteforvaltningsloven) § 5, stk. 1
 • vurderingsankenævnenes kompetence se SFL § 6, stk. 1
 • motorankenævnenes kompetence SFL (skatteforvaltningsloven) § 7, stk. 1.

afgøres af henholdsvis et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn.

Øvrige afgørelser træffes af Landsskatteretten.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b.

Undtagelse

Hvis en afgørelse 

 • vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
 • svaret vedrører store økonomiske værdier
 • svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen
 • der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
 • sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

skal klagen dog afgøres af Landsskatteretten.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b og SFL (skatteforvaltningsloven) § 21, stk. 4.

Endvidere kan en klage afgøres af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der verserer ved Landsskatteretten.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 1, 2. pkt.

Undtagelse

Ved lov nr. 1125 af 19. november 2019 er bestemmelsen, hvorefter klageren kan vælge , at en sag, der er visiteret til et skatteankenævn, skal behandles af af Landsskatteretten, ophævet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b.

Træffe afgørelse i visse sagstyper

Den ledende retsformand kan efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet skal afgøres af Skatteankestyrelsen.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 3, og BEK nr. 1 af 02/01/2014.

Udøve sekretariatsbistand

Skatteankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 4 a.

Der er fastsat nærmere regler om Skatteankestyrelsens behandling af klager i BEK nr. 177 af 6. marts 2018 som ændret ved BEK nr. 929 af 18/6/2020.

Se også afsnit A.A.1.6 Ankenævn, afsnit A.A.10.2.3.2 Ankenævnenes klagebehandling og afsnit A.A.10.2.3.3 Landsskatterettens klagebehandling.

Klagers møde med Skatteankestyrelsen

En klager har ret til at udtale sig mundtligt over for Skatteankestyrelsen.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 e.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2015.801.BR

Under hensyn til sagsforløbet, samt det forhold, at et konkret møde blev aflyst ved klagerens fremmøde, fandt retten, at Skatteankestyrelsen ikke burde have truffet afgørelse om afvisning af klagen, før klageren havde fået mulighed for at udtale sig personligt. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.