Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.1.5. Underretning af SKAT og efterfølgende kontrol

FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 5 og § 15 d, stk. 5 om selvangivelse i skattefri spaltning og tilførsel af aktiver gælder også omstruktureringer, hvor der ikke er indhentet tilladelse hos SKAT. Se også afsnit S.D.6.3.2 og S.D.6.4.2, samt afsnit 6.5.8 om skattefri aktieombytning.

Der skal pr. den skattemæssige omstruktureringsdato udarbejdes et konsolideret og underbygget grundlag, hvorpå omstruktureringen kan vurderes. Hermed menes, at materialet skal være endeligt og kunne dokumentere den pågældende omstrukturering. Som minimum bør der udarbejdes et talmateriale svarende til en fælles regnskabsopstilling, således at der med en passende detaljeringsgrad kan skabes et overblik over fordeling at aktiver og passiver mellem de deltagende selskaber.

Det er i den forbindelse ikke en betingelse for at kunne gennemføre en skattefri omstrukturering uden tilladelse, at der udarbejdes et særligt skattemæssigt materiale. Det bemærkes dog, at SKAT ved ligningen kan indhente oplysninger, der er nødvendige for at vurdere den skattemæssige behandling af omstruktureringen. I den forbindelse skal det kunne dokumenteres, at de legale betingelser for at kunne omstrukturere uden tilladelse er opfyldt. Det vil f.eks. sige grenkrav, majoritetskrav, krav til ombytningsforhold, krav til forholdet mellem aktiver og forpligtelser etc.

Det er en betingelse for at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen, jf. § 15 a, stk. 1, 5. pkt. Tilsvarende er en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen, jf § 15 c, stk. 1, 5. pkt. 3 års reglen er indført ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009.

>Af kontrolhensyn skal det modtagende selskab senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor spaltningen er gennemført, give oplysning om, at selskabet har deltaget i en skattefri spaltning efter reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse. Det fremgår af FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 6, 1. pkt<

>Det skal endvidere oplyses til told - og skatteforvaltningen, hvis der afstås aktier. Se afsnit C.D.7.2.1 Hovedregler vedrørende spaltning om holdingkravet. Oplysningen skal gives senest 1 måned efter afståelsen. Det fremgår af FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 6, 2. pkt.<

> Eksempler
Eksempel 1<

>Hvis det selskab, der sælger de omhandlede aktier, er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktierne til told - og skatteforvaltningen.<

>Eksempel 2<

>Hvis selskabet er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver told - og skatteforvaltningen oplysningerne om selskabets afståelse af aktier.<

>Efterfølgende omstrukturering<

>Hvis holdingkravet som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i sin restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det/de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering vil oplysningspligten vedrørende afståelse af aktier påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber. <

Hvis holdingkravene i § 15 a, stk. 1, 5. pkt. henholdsvis i § 15 c, stk. 1, 5. pkt. som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i deres restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering efter bestemmelserne i § 15 a, stk. 1, 7. pkt. henholdsvis § 15 c, stk. 1, 7. pkt., vil oplysningspligten vedrørende afståelse af aktier påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber.

For så vidt angår skattefri aktieombytning uden tilladelse fremgår det af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 7, 2. pkt., at det skal oplyses til SKAT, hvis det erhvervende selskab afstår aktier i det erhvervede selskab inden for 3 år efter aktieombytningen. Oplysningen skal gives senest 1 måned efter afståelsen. I tilfælde, hvor det erhvervende selskab er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktier i det erhvervede selskab til SKAT. I de andre tilfælde, hvor der ombyttes til et erhvervende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver SKAT oplysningerne om selskabets afståelse af aktier.

Hvis holdingkravet i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 6, 3. pkt., som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i sin restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering efter bestemmelsen i § 36, stk. 6, 5. pkt., vil oplysningspligten efter § 36, stk. 7, 2. pkt., påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber.

>Hvis selskabet ikke giver oplysningen, er der ikke selvangivet behørigt. Selskabet vil kunne give oplysningen på selvangivelsesblanketten for selskaber. Selvangivelsen kan indgives elektronisk. FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 6 svarer til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 7 (skattefri aktieombytning uden tilladelse) og FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 6, (skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse).<

>Se om selvangivelse under >S.D.6.3.2.<<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.