Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.9.1 ABL § 19

Gevinst eller tab ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., udstedt af et investeringsselskab, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

PersonerFor personer sker beskatningen som kapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 5 og PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1 nr. 1 samt stk. 2

Hvis aktien eller investeringsforeningsbeviset m.v. havde været omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, hvis det ikke havde været omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, sker beskatningen dog som personlig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4 stk. 5.

Når aktier m.v. er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, omfattes de ikke samtidig af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 8, 9, 12-14 og 17.

ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 finder ikke anvendelse på tegningsretter omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 16, stk. 1, andele i andelsforeninger omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18 og investeringsforeningsbeviser i udloddende foreninger omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 1 eller ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22.

Skatterådet har i bindende svar af 25. august 2009 (SKM2009.550.SR) fastslået, at værdiregulering ikke kan henføres til aktieindkomsten, selv om udelukkende investerer i aktier.

Se nærmere om definitionen af investeringsselskaber i >den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2 Investeringsselskaber - ABL § 19.<

Opgørelse af fortjeneste og tabFortjeneste og tab opgøres efter lagerprincippet som beskrevet i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 7 (efter gennemførelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009).

Er aktierne eller investeringsforeningsbeviserne ikke udstedt af et investeringsselskab, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, skal fortjeneste eller tab derimod for personer opgøres efter realisationsprincippet, jf. bindende svar fra Skatterådet (SKM2008.964.SR og SKM2008.965.SR).

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er periodiseringsreglen ændret med virkning fra og med indkomståret 2010. Efter lovændringen skal gevinst og tab ikke længere henføres til dagen efter udgangen af selskabets indkomstår, men til udgangen af investeringsselskabets indkomstår. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 skal der derfor i visse tilfælde medregnes gevinst eller tab for 2 indkomstår.

Ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. medregnes fortjeneste og tab på salgstidspunktet.

Erhvervelser i løbet af året indgår med anskaffelsessummen på erhvervelsestidspunktet. Afståelser i løbet af indkomståret udgår med afståelsessummen.

>Skatterådet har i bindende svar (SKM2010.354.SR) stadfæstet ovenstående.<

Værdien af aktier, investeringsbeviser m.v.Ved værdien af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., som er udstedt af et investeringsselskab, forstås markedskursen, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23 stk. 7 (som ændret ved lov nr. 595 af 12. juni 2009). Kan en markedskurs ikke fastsættes, eller er denne lavere end tilbagekøbsværdien opgjort efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 stk. 2 nr. 2, anvendes tilbagekøbsværdien. Tilbagekøbsværdien er en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end selskabets indre værdi. Indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle rettigheder.

Manglende rettidig indsendelse af korrekte oplysninger om udlodning m.v. i en ellers udloddende forening medfører, at avancer på investeringsbeviser i denne bliver omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, jf. LL (ligningsloven) § 16 C stk. 12 (tidligere stk. 13). Ligeledes kan foreningens skift af status skyldes foreningens beslutning om at blive en akkumulerende forening. Såfremt en investor sælger f.eks. et bevis i perioden fra begyndelsen af 2009 indtil generalforsamlingen i 2010, har sælger ikke adgang til den generalforsamling, hvor regnskabet for 2009 og udlodningen godkendes og hvor der træffes beslutning om indsendelse af oplysning om minimumsudlodning. En investor vil i denne situation blive beskattet efter de regler som ville gælde, hvis der ikke var opstået et investeringsselskab. Gevinst og tab opgøres i sådanne situationer efter de regler, der gælder for afståelse af beviser i udloddende investeringsforeninger, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 8. Det gælder dog kun, såfremt afståelsen sker inden beslutningstidspunktet eller inden det tidspunkt, hvor indsendelse af korrekte oplysninger skulle have fundet sted, og den skattepligtige ikke på grund af udfaldet af en stedfunden generalforsamling havde grund til at antage, at beslutningen ville blive truffet, eller at der ikke ville ske rettidig indsendelse af korrekte oplysninger.

Når selskabet ændrer skattemæssig status.Ved ændring af skattemæssig status som nævnt i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33, stk. 1, forstås, at fortjeneste og tab på den skattepligtiges aktier i et selskab efter det tidspunkt som ændringen har virkning fra beskattes efter andre regler end indtil dette tidspunkt, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33, stk. 3. Dette gælder også, hvor et selskab, der omfattes af en af de øvrige skattepligtsbestemmelser i SEL (selskabsskatteloven), ændrer skattemæssig status til investeringsselskab, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 stk. 2. Ved ændring af skattemæssig status anses medlemmernes andele af foreningen eller selskabet for afstået på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 stk. 1. Indløsning af samtlige medlemmer i en investeringsforening sidestilles med opløsning med heraf følgende beskatning. Se i øvrigt afsnit S.G.9.2 Overgangsregler.

Ændring fra investeringsselskabI tilfælde hvor et investeringsselskab ændrer skattemæssig status, uden at selskabet opløses, skal medlemmernes andele af selskabet anses for afstået på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på det tidspunkt, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33, stk. 1.

Ændring til investeringsselskabOvergang til et investeringsselskab sker med virkning fra begyndelsen af selskabets indkomstår. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved ændring til investeringsselskab, henføres fortjeneste og tab for tiden indtil det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 stk. 1, til dagen efter statusændringen, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33, stk. 5. Se i øvrigt afsnit S.G.9.2 Overgangsregler.

I det første år, hvor årets fortjeneste eller tab på aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, stk. 1, nedsættes værdien af andele i investeringsselskabet ved indkomstårets begyndelse med den faktiske udlodning efter statusændring, i det omfang det vedrører tiden før, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33, stk. 6.
For skattepligtige, der beskattes som deltager i et interessentskab, og som overgår til beskatning som aktionærer i et investeringsselskab, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 19, anses overgangen som afståelse af interessentskabets aktier til handelsværdien på det pågældende tidspunkt. For foreningen m.v. behandles overgangen som anskaffelse, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33, stk. 8.

Ved lov nr. 98 af 10. februar 2009 blev der foretaget nogle tilføjelser i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, således at visse aktier og investeringsforeningsbeviser, der ikke hidtil havde været omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, nu er omfattet. Reglerne blev påny ændret ved lov nr. 1388 af 21. december 2009. Se nærmere i >den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2 Investeringsselskaber - ABL § 19.<

Vedrørende overgangsreglerne som følge heraf , se afsnit S.G.9.2 Overgangsregler.

Nye regler fra 2011 >Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 om ændring af skattemæssig status er ændret ved § 3 nr. 12 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ifølge samme lovs § 20, stk. 7, har de nye regler imidlertid først virkning fra den 1. januar 2011. De nye regler er derfor ikke beskrevet i denne udgave af vejledningen.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.