Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

Kapitel I Anvendelsesområde (artikel 1-2)

Artikel 1. Omfattede personerArtiklen fastsætter de af overenskomsten omfattede personer. Normalt bestemmes, at overenskomsten skal finde anvendelse på alle fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i én af eller begge de kontraherende stater. Ved hjemmehørende forstår man, at personen som følge af særlige tilknytningsmomenter er fuldt skattepligtig til den pågældende stat, jf. nedenfor artikel 4. Det har særligt givet anledning til tvivl om interessentskaber, kommanditselskaber og lignende sammenslutninger er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Baggrunden herfor er, at disse personsammenslutninger i nogle stater behandles som selvstændige skattesubjekter, medens de i andre stater heriblandt Danmark ikke anerkendes som selvstændige skattesubjekter, idet det er deltagerne i sammenslutningen, der beskattes. Se om denne problemstilling TfS 1995, 905 LSR. Ligningsrådet og Skatterådet har i flere afgørelser haft anledning til at tage stilling til hvorvidt en udenlandsk sammenslutning var et selvstændigt skattesubjekt herunder under hvilke danske regler det skal henføres. Se SKM2004.172.LR, SKM2007.317.SR og SKM2009.298.SR

Ved 2000-opdateringen af kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten er der foretaget ændringer som følge af OECD's rapport "The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships", idet rapportens konklusioner er indarbejdet i kommentarerne, jf. især artikel 1 pkt. 2ff. Danmark har ikke taget forbehold for de ændrede kommentarer.

Ifølge kommentarerne til art. 4 punkt 8.4 kan de enkelte deltagere i et kommanditselskab påberåbe sig overenskomstens bestemmelser, uanset kommanditselskabet som sådan ikke er skattepligtigt. Dette vil også være gældende i de situationer, hvor kommanditselskabet i henhold til den nationale lovgivning i kildestaten behandles som en selvstændig skattemæssig enhed. Endvidere fremgår det af kommentarens punkt 69. 2 til artikel 23, at bopælsstaten, der beskatter deltageren af hans andel af interessentskabets indkomst, er forpligtet til at indrømme creditlempelse for den skat, kildestaten har opkrævet hos interessentskabet, se i den forbindelse SKM2002.513.LR. Der henvises endvidere til SKM2001.656.LR, hvor der var indskudt et kommanditselskab mellem det udbyttegivende danske selskab og det udbyttemodtagende amerikanske selskab. Se også SKM2007.300.SR vedrørende et fransk kommanditselskab

I praksis har der også været tvivl om andre sammenslutninger er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne enten på grund af at de efter interne regler ikke betaler skat eller på grund af deres transparente karakter. I TfS 2000, 394 TSS, har Skatteministeriets departement udtalt, at pensionskasser samt akkumulerende og udloddende investeringsforeninger kan betragtes skattemæssigt hjemmehørende i Danmark og derfor er omfattet af overenskomsterne. For så vidt angår kontoførende og udloddende investeringsforeninger og investeringsselskaber godkender Schweiz ikke, at disse er omfattet af den dansk-schweiziske overenskomst. De kompetente myndigheder har derfor indgået en aftale om de pågældende investeringsforeningers tilbagesøgning af schwezisk udbytteskat, jf. SKM2007.312.SKAT

Artikel 2. Omfattede skatterI de danske DBO'er nævnes de omfattede skatter i artikel 2. Det drejer sig om indkomstskatten til staten (bund- og topskat), sunhedsbidrag, skat af CFC-indkomst, skat af aktieindkomst, kommunal indkomstskat og med virkning fra indkomståret 2008 arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov nr. 1235 af 24. oktober 2007. Frem til 2008 var arbejdsmarkedsbidraget ikke omfattet af DBO'erne, jf. TfS 1994, 193 TSS, hvor Skatteministeriet, Departementet, har svaret, at bidragene ikke er omfattet af DBO'erne. Det gjaldt også DBO'erne med Kina, Indien, Indonesien, Tanzania, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, hvori der nævnes de bidrag til dagpenge, der blev indført ved Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, men som bortfaldt fra og med 1987. Se også TfS 2000, 432 LSR vedrørende arbejdsmarkedsbidrag af en løbende pension fra en tidligere arbejdsgiver.

Pensionsafkastskat omfattet af reglerne i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) er ligeledes omfattet af DBO'erne, jf. TfS 1999, 799. Skat betalt i udlandet vil altid kunne fradrages i skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) kapitel 2 og kapitel 3, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 19. For så vidt angår lempelse i pensionsafkastskatten henvises til Beskatning af pensionsafkast, afsnit H.

Straftillæg eller renter, som pålægges ifølge de to staters interne lovgivning vedrørende skatter, som DBO'en gælder for, er normalt ikke omfattet af udtrykket skatter.

Det betyder, at den pågældende stat ved lempelse af dobbeltbeskatning efter DBO'en ikke er forpligtet til at give lempelse for procenttillæg efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 2, og kontrollovstillæg samt for morarenter. Danmark er ved lempelse efter DBO'en ikke forpligtet til at modregne de nævnte tillæg og morarenter og er ikke forpligtet til at give lempelse for tilsvarende tillæg og morarenter i den andet stat.

Hvis der ikke er tale om skatter omfattet af en overenskomst, men derimod afgifter og lignende, vil erhvervsdrivende personer og foretagender hjemmehørende i Danmark, eventuelt kunne fratrække sådanne udenlandske afgifter ud fra et driftsomkostningssynspunkt jf. SL (statsskatteloven) § 6, a.

I skd. 1977.41.45 udtales det, at Skattedepartementet ikke finder, at bestemmelserne i de foreliggende DBO'er er til hinder for at Danmark kan fastholde krav på afgift i henhold til PBL (pensionsbeskatningsloven), selv om den afgiftspligtige er bosat i en stat, hvormed Danmark har indgået en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning.

>Ejendomsværdiskatten er en type formueskat, der er omfattet af de af Danmark indgåede overenskomster, der omfatter formueskat.<

For så vidt angår spørgsmålet om udenlandske skatter mv. er omfattet af den pågældende overenskomst se følgende afgørelser skd. 1968.7.72, skd. 1969.10.39, skd. 1970.11.4, skd. 1974.28.25, LSRM 1977, 3 LSR, skd. 1978.44.9, skd 1979.49.35, skd. 1982.63.91, TfS 1985, 524 DEP, TfS 1986, 199 DEP, TfS 1995, 690 DEP, TfS 1996, 687 DEP, TfS 1998, 658 TSS, TfS 2000, 25 TSS, TfS 2000, 75 DEP, TfS 2000, 106 ØLD.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.