Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.I.2.2 Værdipapirer i udlandet

Generelle regler for deponering af værdipapirer i Danmark og i udlandet

Værdipapirer, der ikke er registreret i en værdipapircentral her i landet, skal deponeres i et pengeinstitut.

Hvis det vælges at lade sine værdipapirer deponere i udlandet, skal det ske i et udenlandsk godkendt pengeinstitut mv., eller hos udstederen af værdipapiret.

Den obligatoriske pligt til at deponere værdipapirer gennem en dansk eller udenlandsk kontofører gælder for:

 • værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke er udstedt på navn
 • værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet
 • børsnoterede værdipapirer, uanset om de er navnenoteret.

Der er ikke deponeringspligt for:

 • aktier tilhørende personer, der ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab
 • præmieobligationer.
Erklæringspligt

Der skal afgives en erklæring, herunder fuldmagt- og tilsagnserklæring, til ToldSkat, hvis det vælges at lader sine værdipapirer deponere i udlandet eller hvis vedkommende har/har andele af værdipapirer, der er deponeret i udlandet.

Erklæringspligten indtræder på deponeringstidspunktet eller på det tidspunkt, hvor der indtræder skattepligtig til Danmark efter oprettelsen af værdipapirdepotet, dog senest et år efter skattepligtens indtræden.

Der skal afgives en erklæring for hvert depot der er, oprettes ,eller som man har andel i. Dette gælder ligeledes, hvis et pengeinstitut, børsmæglerselskab eller andre optræder på ens vegne (fx via fællesdepot eller medarbejderaktiedepot).

Ved fællesdeponering skal erklæringerne indsendes samlet til SKAT.

Til erklæringsformålet findes en blanket, som der skal udfylde:

 • Erklæring V, blanket 49.023.

På erklæringen skal det oplyses, hvilke værdipapirer der indlægges ved depotets eller kontoens oprettelse.

Der skal ikke afgives ny erklæring ved ændring af depotet eller kontoen som følge af tilførsel af andre værdipapirer eller udtagelse af de oprindelige eller senere indlagte værdipapirer.

Der er kun erklæringspligtig, hvis der er skattepligtig til Danmark af de nævnte værdipapirer.

Fritaget for erklæringspligt

Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber samt kreditinstitutter er fritaget for erklæringspligt. Optræder en af ovenstående finansielle virksomheder som formidler eller på vegne af investorerne, er det den enkelte investor, der er erklæringspligtig (fællesdepot).

NB: Hvis der til depotet er knyttet en pengekonto, skal der endvidere afgives en "Erklæring K" om konto i udlandet, se afsnittet "Hvis man har/opretter - eller har andel i - en indskudskonto i udlandet".

Fuldmagt og tilsagnserklæring

På blanketten, hvorpå der afgivers erklæring, skal der gives SKAT fuldmagt til indseende i (dvs. ret til at se) depotet/kontoen i udlandet.

Endvidere skal blanketten indeholde/vedlægges en tilsagnserklæring fra depositaren/kontoføreren, hvori denne hvert år uden opfordring, påtager sig at indsende oplysninger om depotet/kontoen til SKAT.

A) Oplysningerne skal indsendes til SKAT senest 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører. Der skal oplyses følgende:

 • Identifikation af den, der indsender oplysningerne
 • Identifikation af depotindehaver/ejeren af værdipapirerne (personnummer, CVR-/SE-nummer, navn og adresse)
 • Identifikation af depotet/kontoen, herunder dets nummer
 • Størrelsen af renter og udbytter, herunder handelsrenter
 • Dato for rente- og udbyttetilskrivning
 • Kursværdien af værdipapirbeholdningen, herunder papirart og navn, ultimo det pågældende år.
Dispensation fra pligten om tilsagnserklæring

Hvis den erklæringspligtige ikke kan indhente den nævnte tilsagnserklæring som følge af, at pengeinstituttet mv. i det pågældende land ikke ønsker eller ifølge landets lovgivning ikke må påtage sig denne indberetningsforpligtelse, kan SKAT dispensere fra dette krav, hvis særlige forhold begrunder, at værdipapirerne deponeres/kontoføres m.m. i det pågældende land.

Erklæringsblanketten indsendes da i udfyldt stand påført eller vedlagt en ansøgning om dispensation og begrundelse herfor.

Dispensationen er dog betinget af, at den erklæringspligtige selv hvert år indsender de oplysninger, der er nævnt under A.i afsnittet "Fuldmagt og tilsagnserklæring" ovenfor, bilagt dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Efterkommes dispensationsansøgningen, vil dette fremgå af den attesterede erklæring, som den erklæringspligtige vil modtage fra SKAT Sydjylland.

NB: Det skal oplyses, at der kun er dispensationsmulighed fra pligten om tilsagnserklæring, ikke fra selve erklæringspligten og fuldmagten til indseende i depotet/kontoen.

Hvis tilsagnsforpligtelsen ikke efterkommes, og SKAT ikke fra udlandet eller fra den erklæringspligtige selv (ved dispensation) modtager de ønskede oplysninger om depotet mv., kan SKAT pålægge den erklæringspligtige at afvikle depotet. Endvidere kan der udstedes daglige bøder (jf. skattekontrollovens § 9).

Hvis deponeringen sker i udlandet, skal deponeringen ske i et udenlandsk pengeinstitut eller hos udstederen af værdipapiret, jf. SKL (skattekontrolloven) § 11 B, stk. 3.

Hvis værdipapiret alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet, skal der ske en kontoføring igennem et pengeinstitut, jf. SKL (skattekontrolloven) § 11 B, stk. 3.

Reglerne om pligten til deponering gælder således for:

 • værdipapirer, der foreligger i fysisk form og ikke er udstedt på navn
 • værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udlandet
 • børsnoterede værdipapirer

Der er ikke deponeringspligt for:

 • aktier tilhørende personer, der ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab
 • præmieobligationer

Der skal afgives en erklæring til SKAT om den foretagne deponering/kontoføring, jf. SKL (skattekontrolloven) § 11 B, stk. 4.

Der skal afgives erklæring for hvert depot. Endvidere skal hver enkelt afgive erklæring, hvis der er flere indehavere af depotet eller kontoen. Tilsvarende gælder, hvor et pengeinstitut, børsmæglersselskab mv. optræder på ejerens vegne. Erklæringerne skal indsendes samlet til ToldSkat.

Til dette formål findes en blanket (Erklæring V).

På denne erklæring skal det oplyses, hvilke værdipapirer der indlægges ved depotets eller kontoens oprettelse. Der skal ikke afgives erklæring på ny ved ændring af depotet eller kontoen som følge af tilførsel af andre værdipapirer eller udtagelse af de oprindelige eller senere indlagte værdipapirer.

Der er erklæringspligt, hvis man er eller senere bliver skattepligtig her til landet af de nævnte værdipapirer.

Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglersel-skaber samt kreditinstitutter skal ikke afgive erklæring. Optræder en af disse som formidlere for investorer, er investorerne selv erklæringspligtige.

På blanketten, hvorpå erklæringen afgives, skal der gives fuldmagt til SKAT til indseende i depotet respektive kontoen, jf. SKL (skattekontrolloven) § 11 B, stk. 5, nr. 1.

Endvidere skal blanketten indeholde/vedlægges en tilsagnserklæring fra depositaren respektive kontoføreren, hvori denne påtager sig hvert år af egen drift at sende oplysninger om depotet respektive kontoen SKAT, jf. SKL (skattekontrolloven) § 11 B, stk. 5, nr. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.