Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.7 Rekonstruktionsbehandlingens ophør

Indhold

Dette afsnit beskriver hvad der sker, samt hvordan det sker, når en rekonstruktion ophører.

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør
 • Bekendtgørelse af ophøret i Statstidende

Regelgrundlag

Rekonstruktionsbehandlingen kan ophøre i flere forskellige situationer. Skifteretten kan bestemme, at rekonstruktionen ophører, hvis skyldner ikke længere er insolvent, hvis skyldner ikke samarbejder loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare, hvis skyldneren begærer det, hvis rekonstruktionen er udsigtsløs eller ►hvis rekonstruktionsbehandlingen sammenlagt med den periode, hvor der under en forebyggende rekonstruktion er truffet bestemmelse om fyldstgørelsesforbud, har varet i mere end et år.◄ Se konkurslovens konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 1-5, affattet ved § 1, nr. 31 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Derudover kan rekonstruktionen ophøre efter bestemmelserne i:

 • Konkurslovens § 11 a, stk. 6 (manglende sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved rekonstruktørens og en eventuel tillidsmands virksomhed)
 • Konkurslovens § 11 c, stk. 4 (mangler ved forslaget til rekonstruktionsplan)
 • Konkurslovens § 11 d, stk. 2 (skyldnerens udeblivelse fra mødet om forslaget til rekonstruktionsplan)
 • Konkurslovens § 11 e, stk. 3 (manglende vedtagelse af en rekonstruktionsplan)
 • Konkurslovens § 11 g, stk. 3 (manglende rekonstruktør)
 • Konkurslovens § 13, stk. 5 (materialet til brug for afstemning om rekonstruktionsplan foreligger ikke rettidigt)
 • Konkurslovens § 13 c, stk. 2 (skyldnerens udeblivelse fra mødet om rekonstruktionsforslaget)
 • Konkurslovens § 13 f, stk. 1 (forkastelse, manglende stadfæstelse eller (som udgangspunkt) stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag) og
 • Konkurslovens § 13 f, stk. 3 (erhververens tiltrædelse af et stadfæstet rekonstruktionsforslag om virksomhedsoverdragelse eller udløb af fristen herfor)

Årsager til ophør

Et ophør kan fx skyldes, at skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen med sine fordringshavere får aftalt en frivillig akkord, hvorefter skyldneren ikke længere er insolvent.

Solvens som ophørsgrund efter konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 1, der er affattet ved § 1, nr. 31 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, kan også foreligge, hvis der er foretaget for lav en værdiansættelse af aktiverne, eller hvis aktiver, der ikke kunne forudses eller værdiansættes ved rekonstruktionsbehandlingens indledning, viser sig i løbet af rekonstruktionsbehandlingen.

En mangel på loyalt samarbejde og en optræden, der bringer fordringshavernes ret i fare, foreligger fx, hvis skyldneren i forhold til rekonstruktøren fortier væsentlige forhold om sin økonomiske situation eller om omstødelige dispositioner, som skyldneren har foretaget, eller hvis skyldneren foretager væsentlige dispositioner uden samråd med rekonstruktøren eller i øvrigt begunstiger enkelte fordringshavere. Fordringshavernes ret bringes også i fare, hvis væsentlige forudsætninger for rekonstruktionen brister, eller der konstateres risikable forretningsmæssige foretagender, mangelfuld regnskabsføring eller svigtende kontrol.

Hvis rekonstruktøren har overtaget ledelsen af skyldnerens virksomhed, træffer rekonstruktøren afgørelse i skyldnerens forhold, og i denne situation gælder konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 2, der er affattet ved § 1, nr. 31 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, ikke. Hvis rekonstruktøren i denne situation optræder illoyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare, er retsmidlet i givet fald, at rekonstruktøren udskiftes efter konkurslovens § 11 g.

Bestemmelsen i konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 4, der er affattet ved § 1, nr. 31 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, om, at rekonstruktionen er udsigtsløs, gælder generelt, men tager særligt sigte på de tilfælde, hvor rekonstruktøren allerede på et meget tidligt tidspunkt af sin gennemgang af virksomheden bliver opmærksom på, at det er åbenbart, at der ikke er grundlag for at fortsætte rekonstruktionsbehandlingen, og underretter skifteretten om dette. Hvis rekonstruktøren finder, at rekonstruktionsbehandlingen ikke er udsigtsløs, vil det kræve meget stærke holdepunkter at træffe bestemmelse om ophør af rekonstruktionsbehandlingen på foranledning af en fordringshaver eller skyldneren.

►Bestemmelsen i konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 5, der er affattet ved § 1, nr. 31 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, om, at rekonstruktionen ikke må overstige en periode på 1 år, hvori også en periode med fyldestgørelsesforbud under en forebyggende rekonstruktion skal medregnes, skal sikre, at den periode, hvor der er et fyldestgørelsesforbud, enten som led i den forebyggende re-konstruktionsbehandling eller rekonstruktionsbehandlingen, højest kan vare et år. Dette er af hensyn til kreditorerne.◄

Rekonstruktøren skal straks give skifteretten meddelelse om omstændigheder som nævnt i konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Skifteretten skal i disse tilfælde give

 • skyldneren
 • rekonstruktøren
 • en eventuel tillidsmand og
 • fordringshaverne

lejlighed til at udtale sig, inden der træffes afgørelse efter stk. 1. Se konkurslovens § 15, stk. 2.

Forsømmer rekonstruktøren at opfylde sin indberetningspligt, kan der eventuelt blive spørgsmål om erstatningsansvar over for fordringshavere, der måtte have lidt et tab som følge af forsømmelsen. Der kan eventuelt også ved skærpende omstændigheder udløses et strafansvar efter straffelovens § 156 eller et disciplinært ansvar, hvis rekonstruktøren er en advokat.

Overgang til konkurs

Ophører en rekonstruktionsbehandling af andre grunde end

 • stadfæstelse af en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller
 • at skyldneren ikke er insolvent

tages skyldnerens bo straks under konkursbehandling. Se konkurslovens § 15, stk. 3, 1. pkt. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvos en rekonstruktionsbehandling ophører inden vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Se konkurslovens § 15, stk. 3, 2. pkt.

Når en rekonstruktionsbehandling ophører af andre grunde end de nævnte, skal der derfor samtidig med ophøret afsiges et konkursdekret.

Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør

Skifterettens beslutning efter konkurslovens § 11 a, stk. 3, § 12 a og § 12 b om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen i virksomheden bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. Se konkurslovens § 15 a.

Når rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden ophører, får sammenslutningens ledelse igen kompetence til at tegne sammenslutningen i overensstemmelse med de tegningsregler, der gælder for sammenslutningen. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling. Se konkurslovens § 29 om skyldnerens urådighed.

Hvis sammenslutningen er et kapitalselskab, bør rekonstruktøren sikre sig, at selskabet ikke lider af sådanne selskabsretlige mangler, at det ikke vil kunne fortsætte efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. Rekonstruktøren bør herunder om nødvendigt foranledige, at der indkaldes til en generalforsamling med henblik på at vælge en ny ledelse, der kan tiltræde efter rekonstruktionsbehandlingens ophør, eventuelt valg af ny revisor og eventuel godkendelse af årsrapport mv. Dette vil dog ikke være relevant, hvis selskabet forventes at blive taget under konkursbehandling samtidig med rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren registrere ophøret af rekonstruktørens overtagelse af ledelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, medmindre skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling. Rekonstruktøren bør samtidig anmelde den fremtidige ledelse af selskabet, dvs. den senest registrerede ledelse, der fratrådte i forbindelse med, at rekonstruktøren overtog ledelsen af virksomheden, eller en ny ledelse, som bliver valgt af generalforsamlingen.

Bekendtgørelse af ophøret i Statstidende

Skifteretten bekendtgør rekonstruktionsbehandlingens ophør i Statstidende, medmindre skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig registrere ophøret i Erhvervsstyrelsens it-system. Se konkurslovens § 15 b, stk. 1.

Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører inden vedtagelsen af en rekonstruktionsplan, skal rekonstruktøren sende meddelelse herom til alle kendte fordringshavere, medmindre skyldner samtidig tages under konkursbehandling. Se konkurslovens § 15 b, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.