Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.2.7.5 Korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1

Indhold

Dette afsnit beskriver leveringsstedet for korttidsudlejning af transportmidler. Se ML (momsloven) § 21 b, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Definition: Korttidsudlejning
  • Definition: Transportmidler, herunder fartøjer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 21 b har følgende ordlyd:

"Stk. 1 Leveringsstedet for korttidsudlejning af et transportmiddel er her i landet, hvis transportmidlet rent faktisk stilles til kundens rådighed her.

Stk. 2. Leveringsstedet for anden udlejning af et transportmiddel til en ikkeafgiftspligtig person end korttidsudlejning er det sted, hvor kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Leveringsstedet for anden udlejning af fritidsfartøjer til en ikkeafgiftspligtigtig person end korttidsudlejning er det sted, hvor fartøjet rent faktisk stilles til kundens rådighed, når denne ydelse rent faktisk leveres af leverandøren af ydelsen fra dennes hjemsted eller et fast forretningssted på dette sted.

Stk. 4 Ved korttidsudlejning forstås, at transportmidlet besiddes eller anvendes i en sammenhængende periode på højst 30 dage og, hvor der er tale om fartøjer, en sammenhængende periode på højst 90 dage."

Momssystemdirektivets artikel 56 har følgende ordlyd:

"1. Leveringsstedet for korttidsudlejning af et transportmiddel er det sted, hvor transportmidlet rent faktisk stilles til kundens rådighed.

2. Leveringsstedet for anden udlejning af et transportmiddel til en ikke-afgiftspligtig person end korttidsudlejning er det sted, hvor kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Leveringsstedet for anden udlejning af et fritidsfartøj til en ikke-afgiftspligtig person end korttidsudlejning er det sted, hvor fritidsfartøjet rent faktisk stilles til kundens rådighed, når denne tjenesteydelse rent faktisk leveres af tjenesteyderen fra dennes hjemsted eller et fast forretningssted på dette sted.

3. Med henblik på stk. 1 og 2 forstås ved »korttidsudlejning«, at transportmidlet besiddes eller anvendes i en sammenhængende periode på højst 30 dage og hvor der er tale om fartøjer, en sammenhængende periode på højst 90 dage."

Regel

Leveringsstedet ved korttidsudlejning af et transportmiddel er Danmark, hvis transportmidlet rent faktisk stilles til kundens rådighed i Danmark. Se ML (momsloven) § 21 b, stk. 1.

Det sted, hvor transportmidlet faktisk stilles til kundens rådighed, er det sted, hvor transportmidlet fysisk bliver overdraget til kunden eller til en tredjepart, der handler på kundens vegne. Se momsforordningens artikel 40.

Definition: Korttidsudlejning

Ved korttidsudlejning forstås, at transportmidlet besiddes eller anvendes i en sammenhængende periode på højst 30 dage, for fartøjer (skibe) dog en sammenhængende periode på højst 90 dage. Se ML (momsloven) § 21 b, stk. 4.

Varigheden af denne periode fastlægges som udgangspunkt på grundlag af parternes kontrakt. Kontrakten tjener som en formodning, som dog kan afkræftes af ethvert faktisk eller retligt forhold. Hvis den periode, der er angivet i kontrakten, overskrides som følge af force majeure, har dette ingen indvirkning på fastlæggelsen af den sammenhængende periode, hvor transportmidlet besiddes/anvendes. Se momsforordningens artikel 39, stk. 1.

Hvis samme transportmiddel er omfattet af flere på hinanden følgende kontrakter mellem de samme parter, er det samtlige kontrakter, der skal anvendes ved fastlæggelsen af den sammenhængende periode, som transportmidlet besiddes/anvendes i. En kontrakt og en forlængelse af denne betragtes som på hinanden følgende kontrakter. Varigheden af korttidslejekontrakter, der er indgået før den kontrakt, der anses for at være en langtidskontrakt, anfægtes ikke, med mindre der er tale om misbrug. Se momsforordningens artikel 39, stk. 2.

Hvis samme parter indgår flere på hinanden følgende kontrakter, men for forskellige transportmidler, betragtes kontrakterne ikke som på hinanden følgende kontrakter, med mindre der er tale om misbrug. Se momsforordningens artikel 39, stk. 2 og SKM2011.462.SR.

Definition: Transportmidler, herunder fartøjer

Ved "transportmidler" forstås fartøjer og køretøjer, også motoriserede, og andre former for udstyr og anordninger, der er beregnet til at befordre personer eller gods fra et sted til et andet, og som kan trækkes eller skubbes af fartøjer og køretøjer. Se momsforordningens artikel 38, stk. 1.

Ved transportmidler forstås eksempelvis:

a) landkøretøjer, som fx biler, motorcykler, cykler, trehjulede cykler og campingvogne
b) påhængsvogne og sættevogne
c) jernbanevogne
d) fartøjer (skibe)
e) luftfartøjer
f) køretøjer, der er specielt konstrueret til befordring af syge eller tilskadekomne personer
g) traktorer og andre landbrugskøretøjer
h) mekanisk eller eldrevne invalidekøretøjer.

Se momsforordningens artikel 38, stk. 2.

Ved fartøjer forstås skibe.

Stationære køretøjer og containere anses ikke for at være transportmidler. Se momsforordningens artikel 38, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.462.SR

Sagen omhandlede leveringsstedet for udlejning af transportmidler (tog) fra et dansk selskab til en tysk operatør.

Spørgsmålet var om der var tale korttidsudlejning af transportmidler (omfattet af ML (momsloven) § 21 b, stk. 1) eller anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 1).

Toget kørte på strækningen By1-By2-Stadt1-By2-By1. Det danske selskab opererede toget på strækningen By1-By2 og igen fra By 2-By1. En tysk operatør opererede toget på den midterste del af strækningen: By2-Stadt1-By2. Den tyske operatør lejede toget af selskabet i den periode, hvor operatøren betjente toget.

Hver lejeperiode var ifølge lejeaftalen perioden fra det tidspunkt, hvor den tyske operatør overtog toget på By2 station og kører det til Stadt1 til det tidspunkt, hvor toget er kørt retur til By2 og igen afgives til selskabet på By2 station. Hver lejeperioden havde således et tidsmæssigt forløb på 40 minutter + ophold på Stadt1 station.

En ny lejeperiode blev påbegyndt hver gang toget på ny blev stillet til rådighed for operatøren. Hver udlejning skete flere gange om dagen i de 66 dage pr. år, hvor der køres på strækningen.

Uanset om der var tale om én samlet lejeaftale skulle der ved sondringen mellem kort- / langtidsudlejning ses på den faktiske varighed af den periode, hvor transportmidlet faktisk besiddes eller anvendes.

Da det ikke er samme fysiske tog, der udlejes kunne lejeperioderne ikke anses som en sammenhængende periode.

Der var derfor tale om korttidsudlejning af transportmidler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.