Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.13 Postydelser ML § 13, stk. 1, nr. 13)

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse for postydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Introduktion
  • Regel
  • Betingelser for momsfritagelsen
  • Ydelser, der ikke er omfattet af momsfritagelsen, herunder individuelt forhandlede vilkår
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 13 har følgende ordlyd:

"Postydelser og dertil knyttede varer, der leveres af postoperatører, der varetager postbefordringspligten helt eller delvist. Fritagelsen gælder alene ydelser og dertil knyttede varer omfattet af postbefordringspligten. Fritagelsen omfatter ikke leverancer, hvor der er forhandlet individuelle vilkår."

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra a) har følgende ordlyd:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

a) levering af ydelser og dertil knyttede varer præsteret af det offentlige postvæsen, bortset fra personbefordring og telekommunikation."

Introduktion

Ved lov nr. 375 af 18. maj 1994 indføres fritagelse for de postydelser, som er omfattet af postbefordringspligten efter postlovgivningen.

Ved lov nr. 442 af 10. juni 1997 ændres formuleringen af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 13. Der opnås herved fuld parallelitet mellem momsfritagelsen og postfordringspligten iht. postlovgivningen, samtidig med at forsendelse af breve og pakker med postopkrævning i deres helhed bliver momspligtige.

Ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 præciseres momsfritagelsen for postydelser omfattet af postbefordringspligt efter postloven. Det understreges ved lovændringen, at momsfritagelsen for postydelser kun omfatter de offentlige eller private virksomheder, som forpligter sig til at opfylde den postbefordringspligt, som EU-landene nationalt fastsætter i henhold til postdirektiverne. Loven træder i kraft 1. januar 2011.

Præciseringen er en følge af EF-domstolens afgørelse i sagen C-357/07, TNT Post UK Ltd., således at der udtrykkeligt sondres mellem virksomheder, der er pålagt at levere postydelser og dertil knyttede varer i henhold til postbefordringspligten og andre virksomheder. Det præciseres videre ved lovændringen, at momsfritagelsen som anført i dommen, ikke omfatter leverancer i henhold til en individuelt forhandlet aftale.

Regel  

Offentlige eller private virksomheder, som har forpligtet sig til at opfylde postbefordringspligten iht. Postloven, er momsfritaget ved levering af postydelser omfattet af postbefordringspligten. Individuelt forhandlede ydelser er ikke omfattet af postbefordringspligten.

EF-domstolen fastslår i sag C-107/84, Kommissionen mod Tyskland, at den postmæssige virksomhed forbliver fritaget, selv om den udøves af et koncessioneret selskab.

Bestemmelsen momsfritager de ydelser, der præsteres af postoperatører, hvad enten dette er et offentligretligt organ, eller et koncessioneret selskab, og udelukker tjenesteydelser, der præsteres for postvæsenet af andre virksomheder.

Den i sagen omhandlede transportvirksomhed, som udfører transportydelser uden nogen kontakt med publikum og som blot udfører transport mellem to postkontorer for det tyske postvæsen, er således ikke omfattet af fritagelsen.

Se sag C-107/84, Kommissionen mod Tyskland.

EF-domstolen præciserer i sag C-357/07, TNT Post UK Ltd., at momsfritagelsen kun omfatter de offentlige eller private virksomheder, der forpligter sig til helt eller delvist at opfylde postbefordringspligten, således som denne pligt er defineret i postdirektiv 97/67/EF.

EF-domstolen fastslår videre, at momsfritagelsen ikke omfatter den postbefordringspligtige virksomheds levering af ydelser, hvis vilkår er forhandlet individuelt. Det fremgår således af betragtning 15 til postdirektiv 97/67/EF, at muligheden for at forhandle individuelle kontrakter med kunderne ikke svarer til begrebet postbefordringspligt.

EF-domstolen udtaler, at ved vurderingen af om ydelser er sammenlignelige kommer det ikke kun an på at sammenholde de enkelte ydelser. Ved vurderingen afhænger det også af den kontekst, hvori de leveres.

En virksomhed som Royal Mail er pålagt postbefordringspligten, og leverer derfor posttjenester under en retlig ordning, der er væsentlig anderledes end den, hvorunder en virksomhed som TNT Post leverer sådanne tjenester. (Medlemsstaten har udpeget Royal Mail som postbefordringspligtig virksomhed. Postbefordringspligten omfatter bl.a. et bestemt antal indleveringssteder, indsamling og omdeling alle hverdage og udbringning til enhver adresse. TNT Post er en privat postvirksomhed, som ikke har påtaget sig postbefordringspligten. TNT Post indgår i TNT-koncernen, der driver virksomhed i mere end 200 lande og har mere end 128 000 ansatte. TNT Post tilbyder postdistribution af forsorteret og usorteret erhvervspost. Dets virksomhed består af indsamling af kundernes post, mekanisk og manuel sortering (af usorteret post) samt håndtering og vejtransport af denne post til en regional Royal Mail-terminal. Disse tjenester betegnes som "tjenester i forudgående led".)

Momsfritagelsen for "det offentlige postvæsen" i artikel 13, punkt A, stk. 1, litra a), i 6. momsdirektiv (nu momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1, litra a) omfatter således kun de offentlige som private virksomheder, der forpligter sig til helt eller delvist at opfylde postbefordringspligten, således som denne pligt er defineret i postdirektiv 97/67/EF.

EF-domstolen udtaler videre, at momsfritagelsen omfatter de ydelser der gennemføres i egenskab af postbefordringspligtig virksomhed, nærmere bestemt ydelser, der står i forbindelse med ydelser af almen interesse. Momsfritagelsen omfatter dermed ikke ydelser, hvorved man søger at imødekomme særlige behov hos erhvervsdrivende.

Momsfritagelsen finder derfor ikke anvendelse på den postbefordringspligtige virksomheds levering af ydelser, hvis vilkår er forhandlet individuelt, idet disse ydelser i sagens natur kun opfylder de pågældende brugeres særlige behov.

Denne fortolkning støttes på betragtning 15 til postdirektiv 97/67/EF, hvoraf det fremgår, at muligheden for at forhandle individuelle kontrakter med kunderne ikke svarer til begrebet postbefordringspligt.

Se sag C-357/07, TNT Post UK Ltd.

Betingelser for momsfritagelsen

Momsfritagelsen omfatter ydelser og dertil knyttede varer som

a)      leveres af en postbefordringspligtig virksomhed og som

b)      er omfattet af postbefordringspligten

Ad a) leveres af en postbefordringspligtig virksomhed

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 13, momsfritager kun de offentlige eller private virksomheder, der forpligter sig til helt eller delvist at opfylde den postbefordringspligt, som EU-landene nationalt fastsætter i henhold til postdirektiverne såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet.

Det er medlemslandet som kan udpege en virksomhed som postbefordringspligtig. Virksomheden får i sådanne tilfælde meddelt en koncession.

Såfremt et EU-land beslutter at udnævne flere postoperatører til at varetage postbefordringspligten for postydelser og dertil knyttede varer helt eller delvist, f.eks. i hver sin landsdel, gælder momsfritagelsen for alle disse postoperatører. Der er også mulighed for, at flere postoperatører samtidig kan være landsdækkende men med forskellige postbefordringspligtige ydelser.

EF-domstolen fastslår, at bestemmelsen momsfritager de ydelser, der præsteres af postoperatører, hvad enten dette er et offentligretligt organ, eller et koncessioneret selskab, og udelukker tjenesteydelser, der præsteres for postvæsenet af andre virksomheder.

Se sag C-107/84, Kommissionen mod Tyskland.

De forskellige former for ekspeditionsarbejde, som privatbaner, brugsforeninger, boligselskaber m.fl. udfører for postoperatøren mod betaling, er således ikke omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 13.

EF-domstolen præciserer i sag C-357/07, TNT Post UK Ltd., at momsfritagelsen kun omfatter de offentlige eller private virksomheder, der forpligter sig til helt eller delvist at opfylde postbefordringspligten, således som denne pligt er defineret i postdirektiv 97/67/EF.

Den i sagen omhandlede virksomhed Royal Mail er pålagt postbefordringspligten, og leverer dermed posttjenester under en retlig ordning, der er væsentlig anderledes end den, hvorunder en virksomhed som TNT Post leverer sådanne tjenester.

Royal Mail er således pålagt en postbefordringspligten som bl.a. omfatter et bestemt antal indleveringssteder, indsamling og omdeling alle hverdage og udbringning til enhver adresse.

Der skal derfor sondres mellem virksomheder, der er pålagt at opfylde postbefordringspligten og andre virksomheder.

Se sag C-357/07, TNT Post UK Ltd.

Ad b) ydelser og dertil knyttede varer omfattet af postbefordringspligten

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 13, momsfritager postbefordringspligtige virksomheders leverancer af ydelser og dertil knyttede varer, som er omfattet af postbefordringspligten i henhold til Postloven

Momsfritagelsen følger således postbefordringspligten i Postloven og dermed de ændringer der følger heraf.

Det indebærer, at indsamling og omdeling af adresserede breve, adresserede pakker og dag-, uge- og månedsblade samt andre adresserede forsendelser er momsfritaget, idet disse ydelser er omfattet af postbefordringspligten.

Momsfritagelsen omfatter også befordring af adresserede breve og pakker, der sendes rekommanderet eller med angiven værdi, idet sådanne forsendelser tilsvarende er omfattet af postbefordringspligten.

Tilsvarende ydelser, der leveres af virksomheder, som ikke er forpligtet til at opfylde postbefordringspligten, er momspligtige.

Ydelser der ikke er omfattet af momsfritagelsen, herunder individuelt forhandlede vilkår

Momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 13, omfatter postbefordringspligtige virksomheders leverancer, som er omfattet af postbefordringspligten i henhold til Postloven.

Momsfritagelsen omfatter derfor ikke omdeling af adresseløse forsendelser, idet disse ydelser ikke er omfattet af postbefordringspligten.

Momsfritagelsen omfatter tilsvarende ikke udbringning af breve og pakker med postopkrævning, idet sådanne forsendelser heller ikke er omfattet af postbefordringspligten.

Momsfritagelsen finder videre ikke anvendelse på den postbefordringspligtige virksomheds levering af ydelser, hvis vilkår er forhandlet individuelt, idet disse ydelser i sagens natur kun opfylder de pågældende brugeres særlige behov og dermed ikke svarer til begrebet postbefordringspligt.

Se sag C-357/07, TNT Post UK Ltd.

For vilkår forhandlet individuelt anses det for karakteristisk, at ydelserne er forhandlet og tilpasset specifikke behov enten hos den enkelte virksomhed eller hos virksomheder, koncerner eller sammenslutninger af virksomheder, foreninger m.v., hvor de enkelte deltagere kan identificeres individuelt.

Følgende postydelser anses ikke for at være forhandlet individuelt:

  • Levering i overensstemmelse med en generel prisliste
  • Levering til nedsat pris i forhold til den generelle prisliste, hvor den nedsatte pris gælder for alle kunder, som opfylder nærmere betingelser i forhold til for eksempel mængde, frankeringsform, indleveringsform m.v.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-4/18, Winterhoff

Ydelser i form af postforkyndelse er omfattet af fritagelsen, når den leveres som led i befordringspligtig virksomhed, da ydelserne anses for at opfylde postbefordringsområdets særlige formål, som er at tilbyde almen postbefordring til befolkningen.

 

C-357/07, TNT Post UK Ltd.

EF-domstolen udtaler, at ved vurderingen af om ydelser er sammenlignelige kommer det ikke kun an på at sammenholde de enkelte ydelser. Ved vurderingen afhænger det også af den kontekst, hvori de leveres.

En virksomhed som Royal Mail er pålagt postbefordringspligten, og leverer derfor posttjenester under en retlig ordning, der er væsentlig anderledes end den, hvorunder en virksomhed som TNT Post leverer sådanne tjenester. (Medlemsstaten har udpeget Royal Mail som postbefordringspligtig virksomhed. Postbefordringspligten omfatter bl.a. et bestemt antal indleveringssteder, indsamling og omdeling alle hverdage og udbringning til enhver adresse. TNT Post er en privat postvirksomhed, som ikke har påtaget sig postbefordringspligten. TNT Post indgår i TNT-koncernen, der driver virksomhed i mere end 200 lande og har mere end 128 000 ansatte. TNT Post tilbyder postdistribution af forsorteret og usorteret erhvervspost. Dets virksomhed består af indsamling af kundernes post, mekanisk og manuel sortering (af usorteret post) samt håndtering og vejtransport af denne post til en regional Royal Mail-terminal. Disse tjenester betegnes som "tjenester i forudgående led".)

Momsfritagelsen for "det offentlige postvæsen" i artikel 13, punkt A, stk. 1, litra a), i 6. momsdirektiv (nu momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1, litra a) omfatter således kun de offentlige som private virksomheder, der forpligter sig til helt eller delvist at opfylde postbefordringspligten, således som denne pligt er defineret i postdirektiv 97/67/EF.

EF-domstolen udtaler videre, at momsfritagelsen omfatter de ydelser der gennemføres i egenskab af postbefordringspligtig virksomhed, nærmere bestemt ydelser, der står i forbindelse med ydelser af almen interesse. Momsfritagelsen omfatter dermed ikke ydelser, hvorved man søger at imødekomme særlige behov hos erhvervsdrivende.

Momsfritagelsen finder derfor ikke anvendelse på den postbefordringspligtige virksomheds levering af ydelser, hvis vilkår er forhandlet individuelt, idet disse ydelser i sagens natur kun opfylder de pågældende brugeres særlige behov.

Denne fortolkning støttes på betragtning 15 til postdirektiv 97/67/EF, hvoraf det fremgår, at muligheden for at forhandle individuelle kontrakter med kunderne ikke svarer til begrebet postbefordringspligt.   

 

C-107/84, Kommissionen mod Tyskland.

EF-domstolen fastslår i sag C-107/84, Kommissionen mod Tyskland, at den postmæssige virksomhed forbliver fritaget, selv om den udøves af et koncessioneret selskab. Bestemmelsen begrænser alene afgiftsfritagelsen til de tjenesteydelser, der præsteres af posten, hvad enten dette er et offentligretligt organ, eller et koncessioneret selskab, og udelukker tjenesteydelser, der præsteres for postvæsenet af andre virksomheder.

En transportvirksomhed, som udfører transportydelser for det tyske postvæsen, er således ikke omfattet af fritagelsen.

Sagen omhandler Deutsche Bundespost

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.