Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan opgøres beskatningsgrundlaget for PAL-skat?

C.G.2.2 Beskatningsgrundlag og opgørelse for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A (PAL § 3)

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens (PBL (pensionsbeskatningsloven)) § 51 A.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelse: Tab på visse udenlandske fordringer
 • Undtagelse: Kontantkonti i puljeordninger
 • Sambeskatning af flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pens/ionsopsparer.

Se også

 • C.G.1.1.2 om pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1 
 • C.G.1.1.3 om andre skattepligtige pensionsordninger
 • C.G.2.6 om fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 6 og 7
 • C.G.2.7 om nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982.

Hovedregel (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 1)

Alle former for formueafkast af ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens (PBL (pensionsbeskatningsloven)) kapitel 1, i penge- og kreditinstitutter skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 1.

I modsætning til § 2 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler er der ikke givet eksempler på alle former for formueafkast.

Af bemærkningerne til L10 af 28. november 2007 fremgår det dog, at der ud over skattepligt af indeksobligationer og fast ejendom ikke er tiltænkt nogen ændringer.  Opgørelse af indeksobligationer og fast ejendom er nærmere beskrevet i afsnit C.G.3.2.3 Opgørelse af forskellige typer afkast (PAL § 15) Opgørelse af forskellige typer afkast.

Se også

 • C.G.1.1.2.1 Hvilke ordninger er omfattet 
 • C.G.3.1 Indkomståret.

Undtagelse: Tab på visse udenlandske fordringer (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 2)

Tab på udenlandske fordringer kan ikke fratrækkes i beskatningsgrundlaget, hvis kildelandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst har beskatningsretten til renteindtægter af eller gevinster på fordringen. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 2.

Det vil sige, at hvis renteindtægten eller gevinsten på fordringen er fritaget for beskatning efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal et tab på fordringen ikke fratrækkes, når beskatningsgrundlaget opgøres. 

Undtagelse: Kontantkonti i puljeordninger (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 3)

Når den skattepligtige rente af kontantkonti i puljeordninger skal opgøres, skal hele det årlige nettoafkast regnes med. Det er en forudsætning, at renten er tilskrevet som afkast af værdipapirer, som er udskilt fra penge- eller kreditinstituttets øvrige værdipapirer (puljeordning). Hvis der er gevinst eller tab i forhold til indestående på kontoen, når den ophæves, skal forskellen regnes med til beskatningsgrundlaget. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 3.

Det årlige nettoafkast opgøres som renten efter fradrag af pengeinstituttets udgift til udenlandsk skat på de pågældende papirer.

Bestemmelsen er en konsekvens af, at den særlige lempelsesbestemmelse for puljedeltagere i pengeinstitutter efter § 19, stk. 5 i Lov om beskatning af visse pensionskapitaler (lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006) ikke videreføres. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20.

Der kan derfor ikke lempes for indirekte skatter, som pengeinstituttet bliver pålagt vedrørende sine værdipapirer, men udgiften til disse skatter fragår i den rente, der tilskrives. Se bemærkningerne til L10 af 28. november 2007.

Bemærk

Hvis en puljeordning er oprettet i et udenlandsk pengeinstitut, og der gives lempelse efter reglerne i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20 for en eventuel kildeskat, der er pålagt i pengeinstituttets hjemland, kan man ikke samtidig fradrage skatten, når man opgør den PAL-skattepligtige rente.

Sambeskatning af flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer

I henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, §§ 8 og 10 skal der ske sambeskatning af ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer således, at reglerne om sambeskatning finder anvendelse ved den løbende opgørelse af PAL-skatten. Dvs. i de situationer, hvor der sker angivelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 22. Der sker ikke sambeskatning, når der er tale om at en ordning ophører, og der derfor skal angives efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 23.

Dette indebærer, at såfremt der fx foreligger flere kapitalpensionsordninger i samme pengeinstitut og den ene ordning ophæves eller overdrages til et andet institut, så er der tale om en helophævelse/heloverførsel af den ene ordning som ophæves/overføres. Foreligger der eksempelvis tre kapitalpensionsordninger (ordning A, B og C) som i år 1 alle er i kraft i samme pengeinstitut ved udgangen af indkomståret, så skal der ske sambeskatning af alle tre ordninger ved opgørelsen af den PAL-skat som skal medregnes efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 22. Ophæves ordning A i år 2 mens ordning B og C fortsat består, så vil ordning B og C fortsat skulle sambeskattes og angives efter § 22, mens ordning A ikke længere sambeskattes med de øvrige men i stedet medregnes på § 23-angivelsen i perioden fra indkomstårets start til og med ophørsdatoen.

Er der i stedet tale om, at ordning A overføres til et andet institut i løbet af år 2 skal der ske samme behandling som nævnt ovenfor i eksemplet med ophør, dog med den undtagelse, at ordning A slet ikke medregnes i det afgivende pengeinstitut. Ordning A overføres i stedet til det modtagende institut sammen med de oplysninger som skal følge ordningen. Herefter skal det modtagende institut medregne ordningen på deres § 22-angivelse for hele år 2.

Sambeskatning i tilfælde af delophævelse/deloverførsel:

Der gælder samme regler for sambeskatning i tilfælde af delophævelse/deloverførsel som beskrevet ovenfor vedr. helophævelse/heloverførsel.

Ved delophævelse af en ordning (udbetaling før det aftalte udbetalingstidspunkt) vil der ikke skulle ske sambeskatning for hele året med evt. øvrige ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer, idet der vil skulle ske en opgørelse af ordningen i forbindelse med delophævelsen. For den delophævede ordning skal der ske en opdeling i 2 delperioder:

Delperiode 1 dækker perioden 1. januar til og med dagen for delophævelsen. Denne delperiode medregnes efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 23. § 23-beregningen sker alene på den delophævede ordning og af hele afkastet på den delophævede ordning uanset at det "kun" er en delmængde af ordningen der ophæves. 

Delperiode 2 dækker perioden fra dagen efter delophævelsen og frem til indkomstårets udløb. Denne delperiode indberettes efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 22 og sambeskattes med øvrige ordninger af samme art i samme pengeinstitut efter de almindelige regler herom.

Ved en deloverførsel af en ordning vil der skulle ske samme behandling som nævnt ovenfor om delophævelse, dog med den undtagelse at der for delperiode 1 ikke skal ske indberetning efter § 23. Det afgivne institut skal på deres § 22-angivelse medtage delperiode 1 for hele ordningen (incl. den overførte del) tillagt delperiode 2 for den tilbageværende del af ordningen efter deloverførslen. Ved 22-angivelsen sker der sambeskatning med eventuelt andre ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer.

Der kan som udgangspunkt ikke ske deloverførsel af ordninger indeholdende friholdelse for opsparing foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 1. Der er dog enkelte undtagelser hertil, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 3.   

Såfremt der sker deloverførsel fra en ordning (ordning A), der indgår i sambeskatning med en anden ordning (ordning B), der har friholdelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, skal der for hele sambeskatningen opgøres et samlet beskatningsgrundlag (ordning A+B) for delperiode 1, hvor beskatningsgrundlaget nedsættes med friholdelsesbrøken på deloverførselsdagen (før deloverførslen). Der skal herefter opgøres et samlet beskatningsgrundlag (tilbageværende del af ordning A + ordning B) for sambeskatningen i delperiode 2, hvor dette beskatningsgrundlag nedsættes med friholdelsesbrøken ultimo indkomståret. Det samlede beskatningsgrundlag efter friholdelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10 for hele indkomståret, der skal indgå på angivelsen efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 22, udgøres af summen af beskatningsgrundlaget efter friholdelse efter PAL § 10 for delperiode 1 og delperiode 2. Ved flere deloverførsler i løbet af indkomståret skal beskatningsgrundlaget for delperiode 3, kun omfatte beskatningsgrundlaget fra sidste deloverførsel o.s.v. Det modtagende institut af overførslen indberetter beskatningsgrundlaget for delperiode 2 for den overførte del af ordningen på sin § 22-angivelse sambeskattet med eventuelt andre ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer. Ovenstående gælder tilsvarende såfremt der sker deloverførsel af en ordning med friholdelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10 efter undtagelsesbestemmelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 3.   

Der overføres ikke negativ skat i forbindelse med en deloverførsel, hvorfor denne forbliver på den tilbageværende del af ordningen.

Eksempel:

Ordning A: værdi 1. juli 2014 = 150.000, ingen 82-saldo  

Ordning B: værdi pr. 1. juli 2014 = 250.000, heraf 82-værdi på 100.000

Deloverførsel af 100.000 pr. 1. juli 2014 fra Ordning A til et andet pengeinstitut.

Ordning A+B samlede værdi pr. 1. juli 2014 = 400.000

Ordning B saldo pr. 31. december 1982 = 100.000

Afkast på ordning A+B i 2014 frem til 1. juli 2014 =  20.000 (afkastet er indregnet og inkluderet i ordningernes samlede værdi på 400.000) 

Delperiode 1:

Friholdelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10 i delperiode 1 = 20.000 * 100.000/400.000 = 5.000

Beskatningsgrundlag i delperiode 1 = 20.000 - (20.000 * 100.000/400.000) = 15.000

Hvis der deloverføres 100.000 fra ordning A, hvorpå der ikke er 82-værdi, sker der ingen nedskrivning af 82-værdi, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, stk. 5.

Delperiode 2:

Afkast efter 1. juli 2014 til årets udgang på den tilbageværende del af ordning A + ordning B = 10.000

Ordning A + B´s samlede saldo pr. 31. december 2014 = 310.000 (400.000-100.000+10.000)

Friholdelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10 i delperiode 2 = 10.000 * 100.000/310.0000 = 3.226

Beskatningsgrundlag i delperiode 2 = 10.000 - (10.000 * 100.000/310.000) = 6.674

Samlet beskatningsgrundlag for delperiode 1 + 2 til indberetning efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 22 = 15.000 + 6.674 = 21.674 kr.

Sambeskatning ved ophør af skattepligt efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 23a:

Sker der en PAL-fritagelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 23a og en ordning derfor skal medtages på angivelsen efter § 23a er ordningen ikke ophørt. Den er alene skattefritaget, indtil betingelserne for at være PAL-fritaget (evt.) ikke længere er opfyldt. Da der ikke sker et ophør af ordningen, vil denne skulle indgå i sambeskatningen i fritagelsesåret. I de år hvor ordningen er PAL-fritaget (bortset fra fritagelsesåret), skal den i sagens natur ikke medregnes på hverken §§ 22, 23 eller 23a-angivelserne. Indtræder PAL-skattepligten igen inden ordningens ophør skal den igen medregnes i sambeskatningen ved opgørelsen af angivelsen efter § 22.

Fordeling af skatter mellem sambeskattede ordninger:

Når der sker sambeskatning af flere ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer, skal der i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, anvendes følgende modregningsrækkefølge:

 1. Modregne beskatningsgrundlag inden for indkomståret på alle ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer (positive og negative beskatningsgrundlag modregnes).
 2. Når den samlede skat er fundet, fordeles den forholdsmæssigt på de sambeskattede ordninger.
 3. Efter forholdsmæssig fordeling af skatten
  Ved positiv skat på en ordning modregnes egne negative skatter først, idet dog en ældre negativ skat hos en sambeskattet ordning modregnes først, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 17, stk. 1, 3. pkt.
 4. Andre ordningers negative PAL-skat fra tidligere år modregnes dernæst
 5. Herefter foretages en eventuel lempelsesberegning for udenlandsk skat. Se afsnit C.G.3.3.4.6 Sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type Sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type.

Herefter hæves skatten på den enkelte ordning og skatten indbetales til Skattestyrelsen. Se nedenstående eksempel:

Eksempel:

Indkomståret 2013 Årets samlede beskatningsgrundlag  Årets PAL-skat før modregning af negativ skat fra tidligere indkomstår  Modregning af egen negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår Modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår fra andre ordninger   Årets PAL-skat efter modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår  Resterende negativ PAL-skat til fremførsel til senere indkomstår 
Ordning 1 -100.000 -9.180 0 0 0 9.180
Ordning 2 +200.000 0 0 0 0 0
Ordning 3 -400.000 -36.720 0 0 0 36.720
I alt -300.000 -45.900 0 0 0 45.900

I indkomståret 2013 sker der følgende anvendelse af negativt beskatningsgrundlag. Det samlede beskatningsgrundlag for de 3 sambeskattede ratepensioner er på - 300.000 kr. Den samlede PAL-skat heraf er -45.900 kr. Herefter fordeles den samlede skat på de sambeskattede ordninger, jf. punkt 2 ovenfor.

Til ratepension 1 fordeles = -100.000/-500.000 * -45.900 kr. = -  9.180 kr.  

Til ratepension 3 fordeles = -400.000/-500.000 * -45.900 kr. = - 36.720 kr.

  2014 

Indkomståret 2014 Årets samlede beskatningsgrundlag  Årets PAL-skat før modregning af negativ skat fra tidligere indkomstår  Modregning af egen negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår Modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår fra andre ordninger   Årets PAL-skat efter modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår  Resterende negativ PAL-skat til fremførsel til senere indkomstår 
Ordning 1 -100.000 -15.300 0 0 0 24.480
Ordning 2 -200.000 -30.600 0 0 0 30.600
Ordning 3 -600.000 -91.800 0 0 0 128.520
I alt -900.000 -137.700 0 0 0 183.600

I indkomståret 2014 sker der følgende anvendelse af negativt beskatningsgrundlag. Det samlede beskatningsgrundlag for de 3 sambeskattede ratepensioner er på - 900.000 kr. Den samlede PAL-skat heraf er -137.700 kr. Herefter fordeles den samlede skat på de sambeskattede ordninger, jf. punkt 2 ovenfor.

Til ratepension 1 fordeles = -100.000/-900.000 * -137.700 kr. = - 15.300 kr.  

Til ratepension 2 fordeles = -200.000/-900.000 * -137.700 kr. = - 30.600 kr.  

Til ratepension 3 fordeles = -600.000/-900.000 * -137.700 kr. = - 91.800 kr.

2015

Indkomståret 2015 Årets samlede beskatningsgrundlag  Årets PAL-skat før modregning af negativ skat fra tidligere indkomstår  Modregning af egen negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår Modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår fra andre ordninger   Årets PAL-skat efter modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår  Resterende negativ PAL-skat til fremførsel til senere indkomstår 
Ordning 1 +100.000 +7.650 -7.650 0 0 16.402
Ordning 2 +140.000 +10.710 0 -10.710 0 30.600
Ordning 3 -120.000 0 0 0 0 118.238
I alt +120.000 +18.360 -7.650 -10.710 0 165.240

I indkomståret 2015 sker der følgende anvendelse af negativt beskatningsgrundlag. Det samlede beskatningsgrundlag for de 3 sambeskattede ratepensioner er på 120.000 kr. Den samlede PAL-skat heraf er 18.360 kr. Herefter fordeles den samlede skat på de sambeskattede ordninger, jf. punkt 2 ovenfor.

Til ratepension 1 fordeles = 100.000/240.000 * 18.360 kr. = 7.650 kr.  

Til ratepension 2 fordeles = 140.000/240.000 * 18.360 kr. = 10.710 kr.  

I indkomståret 2015 sker der herefter følgende anvendelse af negativ PAL-skat, jf. punkt 3 ovenfor:

Ratepension 1 anvender negativ PAL-skat på 7.650 kr. fra egen ordning (fra indkomståret 2013) og bringer PAL-skatten i 0 kr. i indkomståret 2015.

Ratepension 2 anvender i indkomståret 2015 negativ PAL-skat på 10.710 kr. fra henholdsvis ratepension 1 og 3, da ældste skatter kommer før egen negativ skat, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 17 stk. 1, 3. pkt. sammenholdt med §§ 8 og 10 i bekendtgørelse nr. 1634 af 21. december 2010. PAL-skatten efter modregning negativ fra tidligere indkomstår på ordning 2 i indkomståret 2015 bliver herefter 0 kr.

På ratepension 1 er der efter modregning af eget underskud på 7.650 en resterende negativ skat i indkomståret 2013 på 1.530 kr. (9.180 - 7.650). Den negative skat, der overføres fra ratepension 1 og 3, fordeles forholdsmæssigt ud fra nedenstående beregning.

Fra ratepension 1: 10.710x1.530/38.250 =       428

Fra ratepension 3: 10.710x36.720/38.250 = 10.282

                                                                 10.710

Fra Ratepension 1 overføres 428 kr. til ratepension 2 og den negative skat ultimo indkomståret 2015 reduceres således til 16.402 kr. (24.480 - 7.650 kr. - 428 kr.). Heraf vedrører 1.102 kr. indkomståret 2013 og 15.300 kr. indkomståret 2014.

Fra Ratepension 3 overføres 10.282 kr. til ratepension 2 og den negative skat ultimo indkomståret 2015 reduceres således til 118.238 kr. (128.520 kr. - 10.282 kr.). Heraf vedrører 26.438 kr. indkomståret 2013 og 91.800 kr. indkomståret 2014.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKM-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.323.SR

For fysiske personer, der investerede for pensionsmidler i danske pensionsordninger, skulle avancen ved tilbagesalg af aktier til spørger medregnes i beregningsgrundlaget for pensionsafkastskatten, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 3.

SKM2016.580.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en erstatning/kompensation for manglende afkast på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (ratepension og livrente) kunne anses som erstatning for et formuetab, og dermed var skatte- og afgiftsfri for pensionskunden, jf. statsskattelovens § 5, litra b.

Skatterådet bekræftede, at erstatningen skulle beskattes på samme måde og efter samme regler, som det den træder i stedet for (pensionsafkast), og var dermed skatte- eller afgiftspligtig for pensionskunden. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at erstatningen skulle  beskattes som personlig indkomst hos erstatningsmodtageren efter personskattelovens § 3, men skulle derimod beskattes og afgiftsberigtiges efter henholdsvis pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningslovens regler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.