Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.8.3.2 Hong Kong - Gennemgang af aftalerne

Indhold

 • Aftale om skibsfart
 • Aftale om luftfart.

Aftale om skibsfart

Artikel 1: Aftalens anvendelsesområde

Aftalen finder anvendelse på foretagender i Danmark og Hong Kong (de kontraherende parter), som driver virksomhed med skibsfart i international trafik.

Artikel 2: Definitioner

I aftalen er defineret en række generelle begreber, som anvendes i aftalen, og som overalt i aftalen har den anførte betydning.

"Danmark" omfatter ikke Færøerne og Grønland.

"Foretagende hos en kontraherende part" betyder:

 • i Danmark: Erhvervsvirksomhed som udøves af en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark.
 • i Hong Kong: Erhvervsvirksomhed, der drives af en person og
  • denne virksomhed normalt kontrolleres eller ledes i Hongkong, eller
  • personen er et selskab registreret i Hongkong.

"International trafik" betyder enhver form for transport med skib, som udføres af et foretagende hos en kontraherende part, undtagen når skibet udelukkende anvendes mellem steder på den anden kontraherende parts område.

"Person" er defineret som

 • en fysisk person
 • et selskab og
 • enhver anden sammenslutning af personer og for Hongkong også et interessentskab.

Efter skattelovgivningen i Hongkong betragtes et interessentskab som et selskab, hvorimod et interessentskab efter dansk lovgivning er transparent. Herved forstås, at det ikke er interessentskabet som sådant, der er skattepligtigt, men de enkelte interessenter.

En dansk interessent i et interessentskab i Hongkong vil hermed efter dansk lovgivning være skattepligtig af sin andel i interessentskabets overskud, uanset om indkomsten udloddes til den pågældende eller ej. Hvis interessentskabet har betalt (selskabs)skat i Hongkong, vil den danske interessent få nedslag (credit) i den danske skat for sin del af den skat, som interessentskabet har betalt i Hongkong, så dobbeltbeskatning undgås. Eventuelle senere udlodninger fra interessentskabet i Hongkong til den danske interessent medfører ikke beskatning i Danmark, da indkomsten allerede er blevet beskattet hos den danske interessent.

Bemærk

Hong Kong er et særligt administrativt område inden for Folkerepublikken Kina. Den dobbeltbeskatningsoverenskomst, som Danmark har indgået med Folkerepublikken Kina, gælder ikke i Hongkong, fordi "Kina" i denne overenskomst er defineret som det område, hvor kinesisk skattelovgivning gælder. Kinas skattelovgivning gælder ikke i Hong Kong, og Hong Kong er derfor ikke omfattet af den dansk-kinesiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Artikel 3: Skatter omfattet af aftalen

Aftalen omfatter indkomstskatter i Danmark og skat på fortjeneste i Hongkong.

Artikel 4: Skibsfart

Fortjeneste ved skibsfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes der, hvor rederiet er hjemmehørende. Se artikel 4, stk. 1.

Fortjeneste ved skibsfartsvirksomhed omfatter tillige fortjeneste ved time-charter (udleje af skib med besætning for en periode) og bareboat-charter (udleje af skib uden besætning). I sidstnævnte tilfælde kun, hvis udlejningen sker i tilknytning til skibsfartsvirksomhed i international trafik. Se artikel 4, stk. 2, litra a.

Fortjeneste ved anvendelse, rådighedsstillelse eller udlejning af containere er også omfattet, når det sker i tilknytning til skibsfartsvirksomhed i international trafik. Det samme gælder fortjeneste ved salg af billetter mv. og ved levering af tjenesteydelser i forbindelse hermed. Renter af midler, som har direkte tilknytning til sådan virksomhed, er også omfattet. Se artikel 4, stk. 2, litra b, c og d.

Ovennævnte bestemmelser gælder også ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation. Se artikel 4, stk. 3.

Fortjeneste ved salg af skibe, som anvendes i international trafik, eller løsøre (herunder containere) knyttet til driften af disse skibe kan kun beskattes der, hvor rederiet er hjemmehørende. Se artikel 4, stk. 4.

Artikel 5: Fremgangsmåden ved indgåelsen af gensidige aftaler

De kompetente myndigheder skal ved konsultationer bestræbe sig på ved gensidig aftale at løse de problemer, som måtte opstå vedrørende fortolkningen og anvendelsen af aftalen.

Artikel 6: Ikrafttræden

Aftalen er trådt i kraft den 16. december 2005 og har virkning fra 1. januar 2006.

Artikel 7: Opsigelse

Aftalen løber i fem år og kan derefter opsiges med seks måneders varsel til udløb ved udgangen af et kalenderår.

Aftale om luftfart

Artikel 10: Undgåelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra modeloverenskomsten.

Indkomst og fortjeneste fra flyvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Bestemmelsen omfatter også deltagelse i puljeflyvning, fælles luftfartsvirksomhed samt internationale driftsforetagender. Se artikel 10, stk. 1.

Formue og aktiver, som anvendes i forbindelse med flyvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 10, stk. 2.

Fortjeneste ved afhændelse af luftfartøjer og løsøre forbundet med anvendelsen af disse kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende, såfremt foretagendets indkomst og fortjeneste er omfattet af bestemmelsens stk. 1. Se artikel 10, stk. 3.

Bestemmelsen indeholder en del definitioner af udtryk anvendt i bestemmelsen. Se artikel 10, stk. 4, litra a - d.

Se også

 • C.F.8.2.2.8 om modeloverenskomstens artikel 8 om skibs- og luftfart
 • C.F.8.2.2.13 om modeloverenskomstens artikel 13 om kapitalgevinster
 • C.F.8.2.2.22 om modeloverenskomstens artikel 22 om formue.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.