Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.7.3 Anvendelse af artikel 7 i forhold til andre artikler

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår modeloverenskomstens artikel 7 anvendes, og hvornår man anvender andre artikler i modeloverenskomsten på et fast driftssteds indkomst.

Afsnittet indeholder

 • Regler i modeloverenskomsten
 • Modeloverenskomsten udfyldningsregel.

Regler i modeloverenskomsten

Et fast driftssted kan have de samme former for indkomst, som et foretagende kan have. Derfor kan der i mange sammenhænge opstå tvivl om, om en bestemt form for indkomst skal behandles efter en særlig artikel i modeloverenskomsten, der netop handler om denne form for indkomst, eller om den skal behandles efter modeloverenskomstens artikel 7. Se punkt 73 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 7.

Artikel 7 frem for en anden artikel

Modeloverenskomsten angiver, at man skal bruge artikel 7 frem for en anden artikel i disse tilfælde:

 • Udbytte, når den retmæssige ejer af udbyttet driver virksomhed gennem et fast driftssted i det land, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende. Aktiebesiddelsen skal vedrøre det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 4, og afsnit C.F.8.2.2.10.2 Udbytteudlodninger omfattet af artikel 10.
 • Renteindtægter, når den retmæssige ejer af renteindtægten driver virksomhed gennem et fast driftssted i det land, hvorfra renteindtægten stammer. Den rentebærende fordring skal vedrøre det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, og afsnit C.F.8.2.2.11.2 Rentebetalinger omfattet af artikel 11.
 • Royalties, når den retmæssige ejer af de pågældende royalties driver virksomhed gennem et fast driftssted i det land, hvor den rettighed eller ejendom, som de pågældende royalties udspringer af, befinder sig. Rettigheden eller ejendommen skal vedrøre det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 3 og afsnit C.F.8.2.2.12.2 Royaltybetalinger omfattet af artikel 12.    
 • Andre indkomster, som udspringer af en rettighed eller ejendom, når den retmæssige ejer af indkomsten driver virksomhed gennem et fast driftssted i det land, hvor rettigheden eller ejendommen befinder sig. Rettigheden eller ejendommen skal vedrøre det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 21, stk. 2 og afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster.

En anden artikel frem for artikel 7

Modeloverenskomsten angiver, at man skal bruge en anden artikel frem for artikel 7 i disse tilfælde:

 • Indkomst af fast ejendom. Beskatningsretten tilkommer det land, hvor ejendommen ligger. Se modeloverenskomstens artikel 6, stk. 4 og afsnit C.F.8.2.2.6.3 Beskatningsretten til indkomst af fast ejendom. Hvis ejendommen ikke ligger i et af de to lande, men i et tredjeland, er det i det indbyrdes forhold det land, hvor foretagendet ligger, der har beskatningsretten, og ikke det land, hvor det faste driftssted ligger. Det gælder, selv om det er det faste driftssted der modtager indkomsten. Se punkt 74 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 7.
 • Indkomst af skibs- og luftfart. Beskatningsretten tilkommer altid det land, hvor foretagendet har sit sæde for den virkelige ledelse. Se punkt 5 og 21 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.
 • Kunstnere og sportsfolk. Se modeloverenskomstens artikel 17, stk. 1 og 2 og afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten, kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.4.2 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted for et foretagende og sæde for den virkelige ledelse
 • C.F.8.2.2.6 (artikel 6) om indkomst af fast ejendom
 • C.F.8.2.2.7.1 om beskatningsretten ved fortjeneste af erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.8 (artikel 8) om skibs- og luftfart
 • C.F.8.2.2.10 (artikel 10) om udbytte
 • C.F.8.2.2.11 (artikel 11) om renter
 • C.F.8.2.2.12 (artikel 12) om royalties
 • C.F.8.2.2.21 (artikel 21) om andre indkomster.

Modeloverenskomsten udfyldningsregel

For fortjeneste ved erhvervsvirksomhed, der ikke er omfattet af opregningen ovenfor, indeholder modeloverenskomsten en udfyldningsregel. Se modeloverenskomstens artikel 7, stk. 4. Reglen går ud på:

 • Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed, der er omfattet af en af de øvrige artikler i modeloverenskomsten, forbliver omfattet af den pågældende artikel.
  • Det gælder fx udbytte og renteindtægter, som modtages af et fast driftssted, hvis tilknytningen til det faste driftssted ikke er tilstrækkeligt stærk. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 4, eller artikel 11, stk. 4. Her gælder henholdsvis modeloverenskomstens artikel 10 og artikel 11.   
 • Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed, der ikke er omfattet af andre artikler i modeloverenskomsten, omfattes af modeloverenskomsten artikel 7. Det er bl.a.
  • Betaling for anvendelse af industrielt eller videnskabeligt udstyr, herunder betaling for leasing af containere. Disse ydelser er ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 12 om royalties. Containerleasing kan være omfattet af modeloverenskomstens artikel 8 om skibs- og luftfart. Se punkt 76 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 7.
  • Tjenesteydelser, der ydes i frit erhverv. Indkomst, der består i vederlag for den form for ydelser, er omfattet af modeloverenskomstens artikel 7. Det er en følge af, at modeloverenskomstens artikel 14 blev afskaffet i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 (artikel 14), punkt 77 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 7 og kommentaren til modeloverenskomstens udgåede artikel 14. 

Generelt har udtrykket fortjeneste ved erhvervsvirksomhed en bred betydning. Af kommentar 71 til modeloverenskomstens artikel 7 fremgår det, at fortjeneste ved erhvervsvirksomhed omfatter alle indkomster hidrørende fra driften af en virksomhed. Falder en indkomst fra en virksomhed ikke under nogen anden artikel i overenskomsten, skal den omfattes af artikel 7.

Se også

 • C.F.8.2.2.5.4 (artikel 5) om tjenesteydelser der ydes i frit erhverv
 • C.F.8.2.2.14 (artikel 14) om den nu udgåede artikel om tjenesteydelser i frit erhverv.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.