Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.19.1.2 Afgrænsning over for andre artikler i modeloverenskomsten

Indhold

Dette afsnit handler om samspillet mellem modeloverenskomstens artikel 19 og andre artikler.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om forholdet til andre artikler.
 • Overførsel af pensionsrettigheder.
 • Selvstændigt erhverv.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt om forholdet til andre artikler

Modeloverenskomstens artikel 19 er en særregel om enhver form for vederlag udbetalt af en stat, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed. Artiklen omfatter - i modsætning til modeloverenskomstens artikel 15 og 18 - både vederlag, der ydes umiddelbart, og vederlag, der vedrører tidligere tjeneste (pensioner og lignende) Det betyder at:

 • Modeloverenskomstens artikel 19 går forud for modeloverenskomstens artikel 15 om løn og andet vederlag. Se modeloverenskomstens artikel 15, stk. 1.
 • Modeloverenskomstens artikel 19 går forud for modeloverenskomstens artikel 16 om bestyrelseshonorar. Vederlag for medlemskab af offentlige bestyrelser, udvalg, kommissioner, nævn, råd og lignende, er således omfattet af modeloverenskomstens artikel 19. Det gælder fx også folketingspension. Se SKM2003.397.ØLR.
 • Modeloverenskomstens artikel 19 går forud for modeloverenskomstens artikel 17, med mindre der er tale om erhvervsmæssig virksomhed omfattet af artikel 19, stk. 3.
 • Modeloverenskomstens artikel 19 går forud for modeloverenskomstens artikel 18 om pension.

Bemærk

Udbetalinger fra en privat pensionsordning er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18, selv om arbejdet er udført for en offentlig arbejdsgiver.

Overførsel af pensionsrettigheder

Afgrænsningen mellem modeloverenskomstens artikel 18 og modeloverenskomstens artikel 19 afhænger af, hvilken arbejdsgiver modtageren af pensionen i sin tid har haft.

Eksempel

En pensionist kan modtage pension, som har tilknytning til både offentlige og private tidligere ansættelsesforhold. Det kan enten skyldes, at der er indbetalt til den samme ordning under de forskellige arbejdsgivere, eller fordi pensionen er overført mellem forskellige pensionsordninger.

Overførsel fra offentlig til privat ordning

Hvis pensionsrettighederne er overført fra en offentlig til en privat pensionsordning, er denne omfattet af modeloverenskomstens artikel 18, fordi betingelserne i modeloverenskomstens artikel 19, stk. 2, litra a (udbetaling fra staten mv.) ikke er opfyldt. Se punkt 5.4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19.

Hvis pensionsrettighederne derimod er overført fra en privat til en offentlig pensionsordning, skal der i princippet ske en fordeling, som kan være vanskelig i praksis. Se punkt 5.5. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19.

Selvstændigt erhverv

Modeloverenskomstens artikel 19 omfatter ikke vederlag for tjenesteydelser, der er ydet til en stat mv. i selvstændigt erhverv. Se punkt 2.1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19. Vederlag for tjenesteydelser i selvstændigt erhverv for en offentlig myndighed mv., er i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 7 eller af den tidligere artikel 14, hvis denne artikel findes i den pågældende DBO.

Se også

 • C.F.8.2.2.7.1 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.14 (artikel 14) om frit erhverv
 • C.F.8.2.2.15 (artikel 15) om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold
 • C.F.8.2.2.16 (artikel 16) om bestyrelseshonorar
 • C.F.8.2.2.17 (artikel 17) om kunstnere og sportsfolk
 • C.F.8.2.2.18 (artikel 18) om pensioner.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2003.484.VLR

Sagsøgeren, der var fuldt skattepligtig til Danmark, fik udbetalt en forsørgertabsydelse fra USA. Landsretten fandt, at der var tale om en pensionslignende ydelse, som var skattepligtig efter SL (statsskatteloven) § 4 c. Med henvisning til den dagældende dansk-amerikanske DBO's artikel om vederlag udbetalt af stater og andre offentlige myndigheder fandt landsretten endvidere, at Danmark kunne medregne ydelsen ved skatteberegningen mod at indrømme lempelse.

 

SKM2003.397.ØLR

Folketingspension. Landsretten lagde vægt på bestemmelsens ordlyd sammenholdt med formålet, som er at udvise gensidig respekt mellem suveræne stater. Også henvist til kommentaren til OECD-modeloverenskomsten. Folketingspensionen blev anset for omfattet af artikel 19 i den dansk-spanske DBO. Danmark havde derfor beskatningsretten.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2019.33.LSR

Landsskatteretten fandt, at der for en klager, der var fuldt skattepligtig til USA, ikke skulle foretages skattetræk af udbetaling af beløb til klageren fra Det Frie Forskningsråd. Landsskatteretten fandt således, at beløbet ikke var vederlag for udførelse af hverv for den danske stat omfattet af DBO'ens artikel 19, men anden indkomst omfattet af artikel 21, og at USA som bopælsstat havde beskatningsretten til indkomsten. 

SKM2003.577.LSR

En musiker, der boede i Danmark og arbejdede som lønmodtager ved et svensk koncerthus, var omfattet af artikel 17 (kunstnere og sportsfolk) i den nordiske DBO. Han kunne ikke anses for omfattet af artikel 19 om offentligt ansatte, da koncerthuset blev drevet som et svensk aktieselskab, uanset at aktierne var ejet af en svensk kommune.

 

Andre afgørelser

TfS 1996, 338 TSS

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at musikere og andre optrædende kunstnere, der er hjemmehørende i andre nordiske lande og modtager løn fra Danmarks Radio, er omfattet af artikel 19 i den nordiske DBO og ikke af artikel 17. Styrelsen fremhævede, at artikel 17 efter sit indhold kun gælder "uanset bestemmelserne i artikel 14 og 15", men ikke uanset artikel 19.

Artikel 19 i den nordiske DBO omfatter også løn fra "offentligretlige institutioner".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.