Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Skal man betale ejendomsværdiskat af en dansk ejendom, hvis man bor i udlandet? Skal man betale skat af en ejendom i Danmark, hvis man er flyttet til udlandet? Skal man betale skat lejeindtægten fra en andelsbolig, hvis man er flyttet til udlandet? Skal man betale skat af fortjenesten på salget af et hus i Danmark, hvis man er flyttet til udlandet?

C.F.3.1.6 Fast ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om indkomst ved fast ejendom, der er begrænset skattepligtigt efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ejendomsværdiskat
 • Bortforpagtning
 • Andelsbolig
 • Ejendomsavance
 • Genvundne afskrivninger
 • Gevinst og tab på fordringer og gæld
 • Hvordan opgøres indkomst af fast ejendom?
 • Betydningen af DBO'erne
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den begrænsede skattepligt omfatter personer, der uden at være skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 1:

 • ejer fast ejendom her i landet
 • har indtægter fra fast ejendom
 • har fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven
 • har fortjeneste omfattet af AL (afskrivningsloven) § 21.
 • har indtægter fra et familiefideikommis, der er oprettet her i landet, jf. lov nr. 139 af 1. maj 1954 § 2, stk. 1, herunder kapital, der er båndlagt efter § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 eller i § 6 i lov nr. 139 af 1. maj 1954.

Se KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5.

Ejendomsværdiskat

Det følger af bestemmelsen, at den begrænsede skattepligt også omfatter ejendomsværdiskatten, der påhviler ejeren af den faste ejendom. Se også EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 1 og § 2.

Fremmede staters herværende repræsentanter, som er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 3, stk. 2, er fritaget for at betale ejendomsværdiskat efter EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 2. Ansatte ved internationale organisationer er imidlertid ikke omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 3, stk. 2, og derfor ikke omfattet af fritagelsen i ejendomsværdiskatteloven.

Se SKM2003.135.TSS.

Se også

Se også afsnit C.H.3.5.5.1 Beregningsgrundlag, nedslag og satser om personer der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

Bortforpagtning

Bortforpagteren af en fast ejendom er omfattet af bestemmelsen. En forpagtningsafgift, der knytter sig til en virksomhed, er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4. Se afsnit C.F.3.1.5 Erhvervsvirksomhed om begrænset skattepligt af erhvervsvirksomhed.

Andelsbolig

Indkomst fra en andelsbolig, fx fra en udlejet andelslejlighed, behandles skattemæssigt som indkomst fra fast ejendom i relation til KSL (kildeskatteloven) § 2.

Ejendomsavance

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven er omfattet af den begrænsede skattepligt. Gevinster og tab, som begrænset skattepligtige personer realiserer ved afståelse af fast ejendom, er fortsat kun skattepligtig i den udstrækning, skattepligt er hjemlet i den øvrige lovgivning.

Genvundne afskrivninger

Fortjeneste og tab omfattet af AL (afskrivningsloven) § 21 er omfattet af den begrænsede skattepligt. Se AL (afskrivningsloven) § 21.

Indtægter fra familiefideikommis og båndlagt kapital

Den begrænsede skattepligt omfatter også indtægter fra familiefideikommis, der er oprettet her i landet, jf. lov nr. 139 af 1. maj 1954 om familiefideikommissers overgang til fri ejendom, § 2, stk. 1, herunder kapital, der er båndlagt i efter § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 eller i § 6 i lov nr. 139 af 1. maj 1954.

Gevinst og tab på fordringer og gæld

Kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven, og som knytter sig til begrænset skattepligtige indkomst vedrørende fast ejendom, indgår i opgørelsen af den begrænset skattepligtige indkomst. Se KGL (kursgevinstloven) § 12.

Se også

Se også

Hvordan opgøres indkomst af fast ejendom?

Indkomst af fast ejendom opgøres efter nettoprincippet, dvs. efter fradrag for prioritetsrenter. Se afsnit C.F.3.2.3 Indkomstopgørelse om indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige og afsnit C.F.2.3 Nettoprincippet om nettoprincippet.

Betydningen af DBO'erne

Selv om Danmark har intern dansk hjemmel til at beskatte efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5, kan beskatningsretten være tillagt et andet land.

Hvis personen er bosiddende i et land, som Danmark har en DBO med, vil retten til at beskatte indkomsten afhænge af bestemmelserne i den pågældende DBO. Se afsnit C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler om de danske DBO'er. Har Danmark ikke indgået en DBO med det pågældende land, kan Danmark altid beskatte.

Helt generelt gælder det, at beskatningsretten til indkomst af fast ejendom er tillagt det land, hvor ejendommen ligger. Derfor kan Danmark beskatte indkomst af fast ejendom, der er beliggende i Danmark. Se OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Se også

 • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
 • C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1996, 532 HR

En dansk statsborger, der var bosat i Schweiz, var henholdsvis kommanditist i et dansk K/S og interessent i et dansk I/S. K/S'et og I/S'et ejede og drev hver sin udlejningsejendom i Danmark. Kommanditisten/interessenten var derfor begrænset skattepligtig til Danmark. Den skattepligtige havde foretaget henlæggelser til investeringsfonds på grundlag af sin andel af enhedernes overskud. Sagen drejede sig om beskatningsretten til renteindtægt af investeringsfondshenlæggelserne. Højesteret bemærkede, at spørgsmålet om beskatning skulle opgøres efter den daværende KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, litra d, (begrænset skattepligt af indkomst af fast ejendom), sammenholdt med bl.a. artikel 6 (fast ejendom) og artikel 11 (renter) i DBO'en. Højesteret fandt ikke, at renteindtægten kunne sidestilles med indtægter, der var oppebåret fra ejendommene. Renteindtægt.

Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 402 LSR

Renter af et personalelån, der var optaget til finansiering af køb af en ejerlejlighed, men uden sikkerhed i ejendommen, kunne ikke fradrages i den begrænsede skattepligtige indkomst til Danmark. Personalelån, renter.

Skatterådet

SKM2015.653.SR

En person var omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5, ved erhvervelsen af fast ejendom i Danmark.

SKM2015.273.SR

En person, der her i landet købte en lejlighed, var omfattet af skattepligten efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5.

Andre afgørelser

SKM2003.135.TSS

Fremmede staters herværende repræsentanter, som er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 3, stk. 2, er fritaget for at betale ejendomsværdiskat efter EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 2. Ansatte ved internationale organisationer er imidlertid ikke omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 3, stk. 2, og derfor ikke omfattet af fritagelsen i ejendomsværdiskatteloven. Ansatte ved internationale organisationer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.