Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.C.2.1.3.3.2.2 Anden registersamkøring

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til indkomstregisteret og hjemmel til registersamkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer
  • Samkørsel af Skatteforvaltningens egne oplysninger
  • Terminaladgang til indkomstregistreret
  • Adgang til registersamkøring med andre offentlige registre
  • Adgang til oplysninger om reelle ejere
  • Offentligt tilgængelige kilder

Se SKL (skattekontrolloven) § 68.

Regel

Skatteforvaltningens adgang til at foretage samkørsel af egne it-data, adgang til oplysninger i indkomstregisteret og Skatteforvaltningens hjemmel til registersamkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 68, 1-3.

Skatteforvaltningens adgang til at indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på registersamkøring fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 4.

Registerbestemmelserne i SKL (skattekontrolloven) § 68 dækker ikke kun indkomstbeskatningen, men hele Skatteforvaltningens område, og oplysningerne omfatter således den samlede skatte- og afgiftslovgivning.

SKL (skattekontrolloven) § 68 er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 11 F.

Endvidere indeholder SKL (skattekontrolloven) § 68 en videreførelse af reglerne om adgang til registersamkøring med andre offentlige registre, som var i den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 6 E om registersamkøring.

Oversigt over ændringer

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SKL (skattekontrolloven)

Indholdet af ændringer

Bestemmelsen er ny.

§ 68, stk. 1

Bestemmelsen samler reglerne om Skatteforvaltningens anvendelse af elektronisk tilgængelige data.

Hjemlerne til registersamkøring til brug for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse er således samlet i § 68. § 68 viderefører tidligere SKL (skattekontrolloven) § 11 F, § 6 E og § 6 F.

Efter § 68, stk. 1, kan Skatteforvaltningens it-systemer samkøres til brug for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

§ 11 F

§ 68, stk. 2

Efter bestemmelsen i § 68, stk. 2, kan Skatteforvaltningen til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. indkomstregisterlovens § 7. Oplysningerne kan samkøres med Skatteforvaltningens øvrige oplysninger til brug for skatteansættelse og generel kontrol.

Bestemmelsen i § 68, stk. 2, er en videreførelse af tidligere SKL (skattekontrolloven) § 11 F, 1. pkt. med den præcisering, at det også gælder opkrævning af skatter.

Oplysningerne skal være nødvendige til brug for opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter. Bestemmelsen har til formål at tilvejebringe klare og utvetydige hjemler til at anvende registret til sammenstilling og samkøring af oplysninger i kontroløjemed i det omfang, der på de enkelte områder findes at være afgørende hensyn, der kan begrunde, at registret anvendes på denne måde.

Der er ikke tilsigtet nogen fravigelse af databeskyttelsesforordningens regler i forbindelse med terminaladgangen til indkomstregisteret. Der er alene adgang til oplysninger i indkomstregisteret i det omfang, det efter en konkret vurdering er nødvendigt og sagligt.

Skatteforvaltningen har adgang til nødvendige oplysninger til brug for Skatteforvaltningens myndighedsøvelse. Det vil sige både til serviceformål og kontrolformål. Oplysningerne kan bruges til fortrykning af oplysningsskemaer, til udarbejdelse af forskudsopgørelser og ændringer heri samt årsopgørelser. Endvidere bruges oplysningerne til samkøring og sammenstilling af oplysninger i indkomstregisteret med oplysninger i andre af Skatteforvaltningens registre med service og kontrol for øje.

§ 6 E, stk. 1

§ 68, stk. 3

Efter bestemmelsen i § 68, stk. 3, kan Skatteforvaltningen til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i andre offentlige myndigheders registre med henblik på registersamkøring.

Bestemmelsen viderefører tidligere SKL (skattekontrolloven) § 6 E med den væsentlige ændring, at bestemmelsen har en generel formulering om adgang til andre offentlige myndigheders registre, som ikke kræver, at der forinden udarbejdes en bekendtgørelse af skatteministeren om, hvilket register, der er tale om.

Efter § 68, stk. 3, gives Skatteforvaltningen ligeledes adgang til oplysninger om virksomheders og andre juridiske enheders m.v. reelle ejerskab. Virksomheder og andre juridiske enheder m.v. er forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejerskab, samt sikre, at oplysningerne er passende, nøjagtige og aktuelle.

Med bestemmelsen implementeres dermed dele af direktiv 2016/2258 af 6. december 2016, om ændring af direktiv 2011/16, hvorefter skattemyndighederne får adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskregulering.

Skatteforvaltningen vil efter bestemmelsen kunne få adgang til oplysninger om den enkelte skattepligtige, dvs. både personoplysninger og oplysning om juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold, og kun i det omfang oplysningerne generelt må anses for at være relevante og ikke omfatter mere end, hvad der kræves til en korrekt opgørelse og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter.

Bestemmelsen vil ikke skulle anvendes til etablering af nye registre i Skatteforvaltningen baseret på de indhentede data. Det er alene hensigten at sammenholde registrene (samkøring) i et forløb, der undersøger den samtidige forekomst i to registre - eller tilstedeværelse i det ene kombineret med fravær i det andet. De personer eller virksomheder, der ikke falder for udsøgningskriteriet, forbliver i deres respektive registre.

Bestemmelsen er ny § 68, stk. 4

Efter bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 4, kan Skatteforvaltningen til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på registersamkøring.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 2612 af 28. december 2021 om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven.

►Bestemmelsen er ny◄ ►§ 68, stk. 5◄

►Efter § 68, stk. 5, kan Skatteministeren efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens adgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold, som er registreret i den centrale automatiske mekanisme, der er oprettet til gennemførelse af artikel 32a i Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 902 af 21. juni 2022 om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love.

Bestemmelsen træder i kraft 1. januar 2023.◄

Samkørsel af Skatteforvaltningens egne oplysninger

I SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 1, er det fastsat, at Skatteforvaltningens it-systemer kan samkøres til brug for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

Det er hermed præciseret, at Skatteforvaltningen kan anvende alle de eksisterende elektronisk lagrede oplysninger, som forefindes i Skatteforvaltningens databaser og registre, til løsningen af Skatteforvaltningens myndighedsopgaver.

Terminaladgang til indkomstregisteret

Skatteforvaltningen kan til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Oplysningerne kan samkøres med Skatteforvaltningens øvrige oplysninger til brug for skatteansættelse og generel kontrol. Se SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 2.

SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 2, giver dermed Skatteforvaltningen terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret og til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter.

Det er i SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 2 præciseret, at terminaladgangen også gælder i forbindelse med opkrævning af skatter.

Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere SKL (skattekontrolloven) § 11 F, 1. pkt. med den præcisering, at det også gælder opkrævning.

Bestemmelsen har til formål at tilvejebringe klare og utvetydige hjemler til at anvende registret til sammenstilling og samkøring af oplysninger i kontroløjemed i det omfang, der på de enkelte områder findes at være afgørende hensyn, der kan begrunde, at registret anvendes på denne måde.

Der er ikke nogen fravigelse af databeskyttelsesforordningens regler i forbindelse med terminaladgangen til indkomstregisteret. Skatteforvaltningen skal i forbindelse med anvendelse af personoplysninger således iagttage de procedurer, der følger af databeskyttelsesforordningen.

Der er alene adgang til oplysninger i indkomstregisteret i det omfang, det efter en konkret vurdering er nødvendigt og sagligt og til brug for registreringskontrol og  opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told m.v.

En stor del af oplysningerne i indkomstregisteret bygger på de automatiske indberetningspligter i skatteindberetningsloven, og som Skatteforvaltningen igennem indkomstregisteret stiller til rådighed for andre myndigheder. Oplysningerne er endvidere nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan udføre sine myndighedsopgaver, herunder dannelse af forskudsopgørelse og årsopgørelse samt servicering af TastSelv.

Indberetninger til indkomstregisteret, som administreres af Skatteforvaltningen, men som indeholder oplysninger fra en lang række andre myndigheder, har i vid udstrækning afløst andre indberetninger til Skatteforvaltningen.

SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 2 giver Skatteforvaltningen terminaladgang til oplysningerne i indkomstregisteret. Skatteforvaltningen har adgang til nødvendige oplysninger til brug for Skatteforvaltningens myndighedsøvelse. Det vil sige både til serviceformål og kontrolformål. Oplysningerne kan bruges til fortryk på oplysningsskemaer, til udarbejdelse af forskudsopgørelser og ændringer heri samt årsopgørelser. Endvidere bruges oplysningerne til samkøring og sammenstilling af oplysninger i indkomstregisteret med oplysninger i andre af Skatteforvaltningens registre med service og kontrol for øje.

Adgang til registersamkøring med andre offentlige registre

Skatteforvaltningen kan til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i andre offentlige myndigheders registre med henblik på registersamkøring. Se SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 3.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) §§ 6 E om registersamkøring med den væsentlige ændring, at adgang til andre offentlige myndigheders registre ikke kræver en bekendtgørelse om, hvilke registre der er tale om.

Bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 3, indeholder således hjemmel til Skatteforvaltningens terminaladgang til at indhente oplysninger fra andre offentlige registre med henblik på registersamkøring, men hvorefter bestemmelsen nu har en generel formulering om adgang til andre offentlige myndigheders registre.

Terminaladgang

I bestemmelsen er der anvendt udtrykket "terminaladgang" i stedet for, at der i den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 6 E var anført "adgang til at indhente oplysninger i elektronisk form", men dette er alene en sproglig præcisering. Adgangen for Skatteforvaltningen til at indhente andre myndigheders registrerede oplysninger omfatter således bl.a. en adgang til at foretage elektronisk opkobling til de registre, hvor oplysningerne er lagret, og en adgang til at rekvirere elektronisk lagrede oplysninger.

Krav om nødvendighed

Oplysningerne vil kun kunne indhentes efter SKL (skattekontrolloven) § 68, i det omfang de er nødvendige for registreringskontrol og opgørelse og inddrivelse af skatter, told og afgifter.

Skatteforvaltningen vil efter bestemmelsen kunne få adgang til oplysninger om den enkelte skattepligtige, dvs. både personoplysninger og oplysning om juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold, og kun i det omfang oplysningerne generelt må anses for at være relevante og ikke omfatter mere end, hvad der kræves til en korrekt opgørelse og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter.

Bestemmelsen dækker ikke kun over selve opgørelses-, opkrævnings eller inddrivelsessituationen, men tillige over muligheden for, at Skatteforvaltningen kan føre kontrol til imødegåelse af forkerte oplysninger eller sikring af en effektiv inddrivelse. Skatteforvaltningen vil således have mulighed for at indhente oplysninger om fysiske og juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold som led i en generel søgning til brug for en løbende kontrol.

Bestemmelsen kan ikke anvendes til etablering af nye registre i Skatteforvaltningen baseret på de indhentede data. Det er alene hensigten at sammenholde registrene (samkøring) i et forløb, der undersøger den samtidige forekomst i to registre - eller tilstedeværelse i det ene kombineret med fravær i det andet. De personer eller virksomheder, der ikke falder for udsøgningskriteriet, forbliver i deres respektive registre.

De berørte personer vil ikke få direkte underretning om, at der sker samkøring af oplysninger, men det skal som standardoplysning fremgå af registreringsblanketter, angivelses- og ansøgningsskemaer og andet, at afgivne oplysninger, erklæringer m.v. må påregnes at blive gjort til genstand for en kontrol bl.a. ved samkøring med allerede registrerede oplysninger hos andre myndigheder.

Den pågældende myndighed skal selv afholde eventuelle udgifter, der er forbundet med at give Skatteforvaltningen adgang til registrerede oplysninger, hvorimod Skatteforvaltningen afholder eventuelle udgifter, der i øvrigt er forbundet med at indhente og behandle disse oplysninger.

Adgang til oplysninger om reelle ejere

Endvidere er det efter bestemmelsen i § 68, stk. 3, muligt for Skatteforvaltningen at få adgang til oplysninger i registret over reelle ejere, som indeholder oplysninger der skal registreres efter hvidvaskreglerne.

Virksomheder og andre juridiske enheder m.v. er forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejerskab, samt sikre at oplysningerne er passende, nøjagtige og aktuelle.

Ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, som trådte i kraft 23. maj 2017, oprettedes der et register over reelle ejere, hvor virksomheder og andre juridiske enheder m.v. er forpligtet til at registrere deres reelle ejerskab. Dele af registret vil være tilgængeligt for offentligheden, mens oplysninger om f.eks. CPR-numre og udenlandske identifikationsnumre ikke vil blive offentliggjort.

I bemærkningerne til lovforslaget bag lov nr. 262 af 16. marts 2016, jf. lovforslag nr. 94 af 16. december 2015, står der, at oplysningerne skal kunne udleveres til andre offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, når det forudsættes, at myndigheder, som efterspørger oplysninger om reelle ejere, skal bruge disse i forhold til den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyn- eller kontrolopgaver i henhold til lovgivning, og at der konkret vurderes at være behov for at få oplysninger. I bemærkningerne lægges der endvidere op til, at andre offentlige myndigheder skal anmode om oplysninger, der er registreret i registret.

Med bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 3 gives Skatteforvaltningen direkte adgang til registret ved registersamkøring, således at det sikres, at Skatteforvaltningen får en effektiv og systematisk adgang til oplysningerne.

Dermed er der sket implementering af Rådets direktiv 2016/2258 af 6. december 2016 ved at Skatteforvaltningen gives adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen.

Formålet med direktiv 2016/2258 og SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 3, er at give Skatteforvaltningen systematisk adgang til den information, der skal indsamles i henhold til hvidvaskreglerne. Herved vil Skatteforvaltningen få adgang til oplysninger om, hvem der er de reelle ejere af mellemliggende selskaber, fonde m.v., samt relevante kundeidentitets- og kontroloplysninger. Når der gives adgang til disse oplysninger indsamlet efter hvidvaskreglerne, giver det Skatteforvaltningen bedre mulighed for at kontrollere, om finansielle institutter efterlever direktivet om administrativt samarbejde, samt at sætte ind overfor skatteunddragelse og skatteundgåelse.

De yderligere dele af direktivet er implementeret ved SKL (skattekontrolloven) § 61, stk. 2, som omhandler bestemmelse om oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, og hvorefter Skatteforvaltningen har adgang til at anmode om oplysninger indberettet og opbevaret efter hvidvaskreglerne. Se afsnit A.C.2.1.3.2.6 Oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer Oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer.

Registreringskontrol

Registrering af virksomheder er en forudsætning for, at der kan ske opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter. I registreringsfasen foretager Skatteforvaltningen den materielle registreringskontrol. Den materielle registreringskontrol skal sikre en korrekt registrering af virksomheden, forebygge restancer, identificere og forhindre virksomheder, der potentielt vil begå svig, i at opnå registrering. Registreringskontrollen er således dels det første led i opkrævningsprocessen, dels første led i forhold til effektivt at kunne forebygge, at der opstår restancer.

Efter SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 2 og 3, har Skatteforvaltningen terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. indkomstregisterlovens § 7, i forbindelse med registreringskontrollen, ligesom der vil kunne ske samkøring af Skatteforvaltningens egne oplysninger dels med oplysninger i indkomstregistret, dels med andre myndigheders oplysninger, herunder f.eks. Erhvervsstyrelsens registreringer af reelle ejere, ved kontrol i registreringsfasen.

Offentligt tilgængelige kilder

Skatteforvaltningen kan til brug for registreringskontrol, opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på registersamkøring. Se SKL (skattekontrolloven) § 68, stk. 4.

Det bemærkes, at Skatteforvaltningen ved anvendelsen af personoplysninger efter denne bestemmelse, nøje skal iagttage de regler og procedurer, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger efter artikel 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.