Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Under hvilke betingelser kan SKAT kræve regnskabsmateriale udleveret? I hvilken form kan regnskabsmateriale kræves udleveret?

A.C.2.1.1.2 Overgangsbestemmelser

Indhold

Dette afsnit handler om skattekontrollovens overgangsbestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overgangsbestemmelser
  • Oversigt over overgangsbestemmelserne
  • Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit I
  • Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit II
  • Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit III
  • Oversigt over nye eller ændrede bekendtgørelser

Regel

Skattekontrolloven trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 1 og 2.

Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 3.

Skattekontrollovens afsnit I og III med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3, og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89 finder ikke anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4.

Skattekontrollovens afsnit I og III med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3, og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89 finder ikke anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. For sådanne indkomstår finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5.

Skattekontrolloven gælder ikke Færøerne og Grønland. Se SKL (skattekontrolloven) § 90.

Overgangsbestemmelser

Skattekontrolloven trådte i kraft den 1. januar 2019. Efter SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 2, ophævedes den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer.

Dog er der i SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4-5, fastsat overgangsbestemmelser, hvorefter den tidligere skattekontrollov og de forskrifter der er udstedt i medfør af loven i et vist omfang finder anvendelse for

  • Indkomståret 2017 og tidligere indkomstår
  • Indkomståret 2018 for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018.

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit II om kontrolbeføjelser over for den skattepligtige og kontrolbeføjelser over for tredjemand vil dog fra lovens ikrafttræden finde anvendelse på de indkomstår, der udtages til kontrol, uanset hvilket indkomstår der er tale om. Det vil sige, at bestemmelserne i dette afsnit også finder anvendelse, hvis det er indkomståret 2018 og tidligere indkomstår, der udtages til kontrol.

Oversigt over overgangsbestemmelserne

Indkomstår

Hvilke bestemmelser finder anvendelse

2017 og tidligere

SKL (skattekontrolloven) afsnit I:

SKL (skattekontrolloven) §§ 1 - 52 finder ikke anvendelse.

Den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/0 2013, med tilhørende forskrifter, finder anvendelse. 

SKL (skattekontrolloven) afsnit II:

SKL (skattekontrolloven) §§ 53 - 70 finder anvendelse.

SKL (skattekontrolloven) III:

SKL (skattekontrolloven) §§ 71 - 89 finder ikke anvendelse.

Dog finder SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2 (tvangsbøder), for så vidt angår oplysningspligterne i afsnit II, men ikke oplysningspligterne i afsnit I, anvendelse.

Desuden finder SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3 (bødestraf for undladelse af at afgive bestemte oplysninger), § 85 (juridiske personers strafansvar) samt §§ 86-89 (straffeprocessuelle regler) anvendelse.

Herudover finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/0 2013, med tilhørende forskrifter, anvendelse.

2018

SKL (skattekontrolloven) afsnit I:

SKL (skattekontrolloven) §§ 1 - 52 finder ikke anvendelse for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018.

Den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/0 2013, med tilhørende forskrifter, finder anvendelse for disse.

SKL (skattekontrolloven) afsnit II:

SKL (skattekontrolloven) §§ 53 - 70 finder anvendelse.

SKL (skattekontrolloven) III:

SKL (skattekontrolloven) §§ 71 - 89 finder ikke anvendelse for juridiske personer der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. Dog finder SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2 (tvangsbøder), for så vidt angår oplysningspligterne i afsnit II, men ikke oplysningspligterne i afsnit I anvendelse.

Desuden finder SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3 (bødestraf for undladelse af at afgive bestemte oplysninger), § 85 (juridiske personers strafansvar) samt §§ 86-89 (straffeprocessuelle regler) anvendelse. Herudover finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/0 2013, med tilhørende forskrifter, anvendelse for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018.

2019 og senere

SKL (skattekontrolloven) finder anvendelse i sin helhed

 

Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit I

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit I knytter sig til de skattepligtiges forpligtelse til årligt at oplyse Skatteforvaltningen om skattepligtig indkomst m.v. Dette gælder for oplysninger, der skal indgives efter 1. januar 2019, og loven vil derfor som udgangspunkt gælde for oplysninger fra og med indkomståret 2018.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4, at skattekontrollovens afsnit I ikke finder anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf, anvendelse.

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 10 opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af indkomsten i indkomståret, der som hovedregel er kalenderåret. Selskabet eller foreningen m.v. kan dog vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår). Har et selskab eller en forening m.v. et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Har et selskab med bagudforskudt indkomstår eksempelvis indkomstperioden 2. april 2017 - 1. april 2018, er selskabets selvangivelsesfrist 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. den gældende skattekontrollovs § 4, stk. 2, dvs. den 1. oktober 2018. Tilsvarende vil et selskab, som har indkomstperioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, skulle selvangive senest 31. december 2018.

Skattekontrollovens afsnit II om kontrolbestemmelser vil dog finde anvendelse for de juridiske personer, som for indkomståret 2018 skal selvangive i 2018. Det betyder, at Skatteforvaltningen efter 1. januar 2019 bl.a. kan pålægge selskaber med bagudforskudte indkomstår at indsende regnskabsmateriale m.v., jf. SKL (skattekontrolloven) § 53, for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår. Disse selskaber sidestilles således med alle andre erhvervsdrivende, der efter lovens ikrafttræden kan pålægges at indsende regnskabsmateriale for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5,at skattekontrollovens afsnit I ikke finder anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf, anvendelse.

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit II om kontrolbeføjelser over for den skattepligtige og kontrolbeføjelser over for tredjemand vil dog finde anvendelse på for 2017 og tidligere indkomstår, der udtages til kontrol.

Bemærk

Bemærk, at SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, om pålæg af tvangsbøder også omfatter oplysningspligter, der står i skattekontrollovens afsnit I, nemlig SKL (skattekontrolloven) § 16, stk. 1, SKL (skattekontrolloven) § 18, stk. 1, og SKL (skattekontrolloven) § 20. Da disse bestemmelser ikke finder anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere år, jf. SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5 og indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, jf. SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5, finder SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, således heller ikke anvendelse for disse år i forhold til de nævnte bestemmelser.

Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit II

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit II om kontrolbeføjelser over for den skattepligtige og kontrolbeføjelser over for tredjemand vil ved lovens ikrafttræden finde anvendelse på de indkomstår, der udtages til kontrol, herunder for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår.

Kontrolbestemmelserne i afsnit II kan således efter 1. januar 2019 også finde anvendelse på efterprøvelse af de oplysninger, der er afgivet vedrørende indkomståret 2017 og tidligere indkomstår, eller til indkaldelse af supplerende oplysninger vedrørende de pågældende indkomstår. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5.

Skatteforvaltningen kan efter 1. januar 2019 også pålægge selskaber med bagudforskudte indkomstår at indsende regnskabsmateriale m.v., jf. SKL (skattekontrolloven) § 53, for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår. Disse selskaber sidestilles således med alle andre erhvervsdrivende.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og 5, at SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, om pålæg af tvangsbøder, også finder anvendelse, når der er tale om oplysninger vedrørende indkomståret 2018 og tidligere indkomstår,

SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, giver mulighed for at pålægge den oplysningspligtige tvangsbøder ved en manglende efterkommelse af pålæg fra Skatteforvaltningen om den skattepligtiges indsendelse af regnskabsmateriale, formueoplysninger m.v., og tredjemands indsendelse af de oplysninger, som Skatteforvaltningen har brug for i sit kontrolarbejde. Da bestemmelsen særlig knytter sig til afsnit II om Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser, gælder bestemmelsen - som en undtagelse til de øvrige bestemmelser i afsnit III - også for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår og for indkomståret 2018 for selskaber med bagudforskudte indkomstår.

Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit III

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit III om administrative retsfølger vil som udgangspunkt have virkning for retsfølger, der iværksættes efter 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår mangler ved oplysningerne om den skattepligtige indkomst vedrører, jf. dog SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og 5.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4, at skattekontrollovens afsnit III, med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3 og SKL (skattekontrolloven) §§ 85 - 89, ikke finder anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5, at skattekontrollovens afsnit III, med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3 og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89, ikke finder anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Overgangsbestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og 5, betyder, at alle skattepligtige kan behandles efter samme regler, når Skatteforvaltningen efter lovens afsnit II fremsætter anmodning om oplysninger til brug for skatteansættelsen i indkomståret 2018 og tidligere indkomstår, jf. SKL (skattekontrolloven) § 53 og SKL (skattekontrolloven) §§ 55-56. Det vil således efter SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og stk. 5, være muligt at anvende pålæg af daglige tvangsbøder, jf. SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2.

Bemærk

For indkomståret 2017 og tidligere indkomstår har den skattepligtige som udgangspunkt opfyldt de oplysningspligter efter den tidligere skattekontrollov med henblik på den årlige skatteansættelse, som er indeholdt i lovforslagets afsnit I, hvorfor dette afsnit ikke vil finde anvendelse på de pågældende indkomstår. SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, omfatter også oplysningspligter, der står i afsnit I (SKL (skattekontrolloven) § 16, stk. 1, SKL (skattekontrolloven) § 18, stk. 1, og SKL (skattekontrolloven) § 20). SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, finder således ikke anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår i forhold til disse bestemmelser.

Skattekontrollovens afsnit I finder endvidere ikke anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, jf. SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5. SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, om tvangsbøder, finder således heller ikke anvendelse i forhold til disse i forhold til oplysningspligter i afsnit I.

Oversigt over nye eller ændrede bekendtgørelser

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 3, at regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Der er udstedt en række bekendtgørelser i medfør af den nye skattekontrollov, der afløser de tidligere bekendtgørelser udstedt i henhold til den tidligere skattekontrollov. Listen er ikke udtømmende.

Bekendtgørelse

Titel

BEK nr. 1305 af 14/11/2018

Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske

BEK nr. 1304 af 14/11/2018

Bekendtgørelse om land for land-rapportering

BEK nr. 1303 af 14/11/2018 ændret ved BEK nr. 974 af 20. maj 2021.

Bekendtgørelse om selskabsskat

BEK nr. 1302 af 14/11/201302 2018 ændret ved BEK nr. 166 af 28. februar 2020.

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

BEK nr. 1301 af 14/11/2018, er nu ophævet ved og afløst af BEK nr. 1197 af 25. november 2019, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område

BEK nr. 1300 af 14/11/2018

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen

BEK nr. 1299 af 09/11/2018

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.

BEK nr. 1298 af 31/10/2018

Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

BEK nr. 1297 af 31/10/2018 ►er nu ophævet ved og afløst af BEK nr. 468 af 19. april 2022◄

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

BEK nr. 1296 af 14/11/2018 ►ændret ved BEK nr. 462 af 8. april 2022◄

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder)

BEK nr. 1295 af 14/11/2018 ►ændret ved BEK nr. 461 af 8. april 2022◄

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder)

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.