Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.4.3.2.2 Årsangivelse LAL § 6 b, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår virksomheder, der skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4, skal opgøre og indsende årsangivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personligt ejede virksomheder  
  • Ikke personligt ejede virksomheder.

Regel

Den foreløbige opgørelse og indbetaling af lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 a skal reguleres i forhold til virksomhedens samlede lønsumsafgiftsgrundlag efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 1. Reguleringen skal foretages efter udløbet af virksomhedens indkomstår. Ved den endelige opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften er opgørelsesperioden virksomhedens indkomstår. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 b, stk. 1.

Ved indbetaling af den endelige lønsumsafgift (årsangivelsen) skal virksomheden fratrække tidligere betalt lønsumsafgift, dvs. de beløb, som er indbetalt på kvartalsangivelserne.

De foreløbige opgørelser og indbetalinger af lønsumsafgiften (kvartalsangivelserne) skal reguleres i forhold til virksomhedens samlede lønsumsafgiftsgrundlag. Det samlede lønsumsafgiftsgrundlag udgør virksomhedens lønsum +/- virksomhedens over-/underskud. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 1, og afsnit D.B.4.2 Hovedregel metode 4: Lønsum +/- over/underskud LAL § 4, stk. 1.

Reguleringen foretages ved udløbet af virksomhedens indkomstår.

Hvis virksomheden har haft overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret, skal den betale yderligere lønsumsafgift af dette overskud. Hvis der derimod har været underskud i indkomståret, skal virksomheden tilsvarende have tilbagebetalt lønsumsafgift. Tilbagebetalingen kan højst udgøre de angivne og indbetalte a conto beløb. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 b.

Virksomheder, som opgør lønsumsafgiftsgrundlaget efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 1, kan benytte negative lønsumsafgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet lønsumsafgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 6.

Se også

Se også om tilbagebetaling af lønsumsafgift og om renter ved tilbagebetaling af lønsumsafgift: 

Personligt ejede virksomheder

Angivelsesfrist

Personligt ejede virksomheder, herunder interessentskaber, skal senest den 15. august angive lønsumsafgiftsgrundlaget og lønsumsafgiftens størrelse. Hvis der er mindre end 5 måneder fra indkomstårets udløb og til den førstkommende 15. august, udskydes angivelsesfristen til den 15. august i det efterfølgende år. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 b, stk. 2.

Indkomstår:

Betalings- og angivelsesfrist

1. februar - 31. januar

15. august samme år

1. marts - 28/29. februar

15. august samme år

1. april - 31. marts

15. august efterfølgende år

1. maj - 30. april

15. august efterfølgende år

1. juni - 31. maj

15. august efterfølgende år

1. juli - 30. juni

15. august efterfølgende år

1. august - 31. juli

15. august efterfølgende år

1. september - 31. august

15. august efterfølgende år

1. oktober - 30. september

15. august efterfølgende år

1. november - 31. oktober

15. august efterfølgende år

1. december - 30. november

15. august efterfølgende år

1. januar - 31. december

15. august efterfølgende år

Angivelsen for lønsumsafgift skal være (digitalt) underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Forfaldsdato

Lønsumsafgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor fristen for indbetaling udløber. Se OPKL § 2, stk. 4.

Indbetalingsfrist

Fristen for indbetaling af lønsumsafgift er sammenfaldende med angivelsesfristen. Se OPKL § 2, stk. 4.

Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til førstkommende hverdag. Se OPKL § 2, stk. 3.

Det er kun differencen mellem den endeligt opgjorte lønsumsafgift og de kvartalsvise indbetalinger, der skal indbetales.

0-angivelse

Selv om grundlaget for lønsumsafgift ifølge årsopgørelsen for en personligt ejet, lønsumsafgiftspligtig virksomhed er 0 kr., skal angivelsen af lønsumsafgiften stadigvæk indsendes.

Ikke personligt ejede virksomheder

Angivelsesfrist

Andre virksomheder end personligt ejede skal senest den 15. i den ottende måned efter udløbet af den måned, hvor indkomståret udløber, angive lønsumsafgiftsgrundlaget og lønsumsafgiftens størrelse. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 b, stk. 3.

Indkomstår:

Angivelse og betaling senest:

1. januar - 31. december

15. august efterfølgende år

1. februar - 31. januar

15. september samme år

1. marts - 28/29. februar

15. oktober samme år

1. april - 31. marts

15. november samme år

1. maj - 30. april

15. december samme år

1. juni - 31. maj

15. januar efterfølgende år

1. juli - 30. juni

15. februar efterfølgende år

1. august - 31. juli

15. marts efterfølgende år

1. september - 31. august

15. april efterfølgende år

1. oktober - 30. september

15. maj efterfølgende år

1. november - 31. oktober

15. juni efterfølgende år

1. december - 30. november

15. juli efterfølgende år

Angivelsen for lønsumsafgift skal være (digitalt) underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Forfaldsdato

Lønsumsafgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor fristen for indbetaling udløber. Se OPKL § 2, stk. 4.

Indbetalingsfrist

Fristen for indbetaling af lønsumsafgift er sammenfaldende med angivelsesfristen. Se OPKL § 2, stk. 4.

Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til førstkommende hverdag. Se OPKL § 2, stk. 3.

Det er kun differencen mellem den endeligt opgjorte lønsumsafgift og de kvartalsvise indbetalinger, der skal indbetales.

0-angivelse

Selv om grundlaget for lønsumsafgift ifølge årsopgørelsen for en ikke personligt ejet, lønsumsafgiftspligtig virksomhed er 0 kr., skal angivelsen af lønsumsafgiften stadigvæk indsendes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.