Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan inddrives børnebidrag? Hvordan inddrives ægtefællebidrag?

G.A.3.7.4 Underholdsbidrag

Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regler, der gælder for opkrævning og inddrivelse af underholdsbidrag til børn eller en tidligere ægtefælle.

 Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Inddrivelse af forskudsvis udlagte børnebidrag
 • Inddrivelse af privatretlige bidrag
 • Forældelse af bidrag
 • Klageadgang
 • xSærligt vedrørende den bidragsberettigedex
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

>Vedrørende inddrivelse af danske krav på underholdsbidrag i udlandet se afsnit G.A.3.6.2.4 Inddrivelse af danske underholdsbidrag i udlandet

Vedrørende inddrivelse af udenlandske bidrag i Danmark se afsnit G.A.3.6.3.2 Inddrivelse af udenlandske underholdsbidrag i Danmark<

Regelgrundlag

Reglerne på underholdsbidragsområdet findes i:

 • Børnetilskudsloven (Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lov nr. 63 af 21.01.2019)
 • Bidragsopkrævningsloven (Lov om opkrævning af underholdsbidrag - lov nr. 769 af 07.08.2019)
 • Bidragsopkrævningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag - bkg nr. 298 af 20.03.2019)

Udbetaling Danmark opkræver fordringer på underholdsbidrag. Det gælder både

 • bidrag, der tilkommer det offentlige, især børnebidrag der er forskudsvis udlagt efter børnetilskudsloven, og
 • privatretlige bidrag.

> <Se bidragsopkrævningsloven § 2.  

> <

xHvis underholdsbidrag ikke betales, kan det oversendes til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.x

Bemærk

I en afgørelse fra Østre Landsret har Landsretten udtalt, at der ikke er hjemmel til, at den bidragsberettigede selv kan inddrive på bidraget gennem fogedretten, og ej heller til, at fogedretten kan foretage udlæg for underholdsbidrag. Se UfR 2017.1344 ØLK.

> <

Inddrivelse af forskudsvis udlagte børnebidrag

Når børnebidrag udbetales forskudsvis, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget. Se børnetilskudsloven § 18, stk. 1.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive forskudsvis udlagte bidrag ved:

 • xLønindeholdelse. Se gældsinddrivelseslovens § 10 x
 • xUdpantning. Se gældsinddrivelseslovens § 11x
 • xIndtrædelse/modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8, stk. 1 x

>Herudover kan restanceinddrivelsesmyndigheden indgå aftaler om afdragsordninger med bidragspligtige efter gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 3.<

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan yde henstand efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11 og § 12, når skyldner ikke har en aktuel betalingsevne, eller når der foreligger særlige forhold.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive forskudsvis udlagte bidragskrav efter de generelle regler om eftergivelse i xgældsinddrivelseslovens § 13.x

Inddrivelse af privatretlige bidrag

xNår et bidrag ikke er udbetalt forskudsvis, er der tale om et privatretligt bidragx

Bidrag, der ikke er forskudsvis udlagt, benævnes også:

 •  kode 01-bidrag, der er privatretlige bidrag
 •  kode 02-bidrag, der er bidrag, hvor det offentlige er indtrådt i retten til bidraget efter aktivlovens § 97, stk. 1.

Bidrag, der ikke er forskudsvis udlagte, kan forekomme for følgende bidragstyper:

 • Ægtefælle-/partnerbidrag (kode 01-bidrag).
 • Ægtefælle-/partnerbidrag, hvor det offentlige, i forbindelse med tidligere udbetaling af kontanthjælp, er indtrådt i retten til ægtefælle-/partnerbidraget (kode 02-bidrag).
 • Børnebidrag, hvor bidraget overstiger normalbidragets grundbeløb, eller hvor normalbidraget ikke er udlagt af det offentlige (kode 01-bidrag).
 • Børnebidrag, hvor det offentlige er indtrådt i retten til bidraget ved barnets anbringelse uden for hjemmet (kode 02-bidrag).
 • Børnebidrag, hvor forskudsvis udbetaling er afslået (kode 01/02-bidrag).
 • Ikke-forskudsvis udbetalte bidrag, der bygger på udenlandske bidragsresolutioner (kode 01/02- bidrag) samt Færøerne og Grønland (kode 1902-bidrag).
 • Uddannelsesbidrag (kode 01/02-bidrag).
 • Særbidrag, fx til dåb, konfirmation samt underhold til moderen ved og omkring fødslen, hvis disse ikke er forskudsvis udlagt.

xRestanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive privatretlige bidrag. ved:

 • Lønindeholdelse. Se gældsinddrivelseslovens § 10
 • Udpantning. Se gældsinddrivelseslovens § 11
 • Indtrædelse/modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8, stk. 2.

x

xUdlæg

Udgifter i forbindelse med realisation af eventuelle udlagte genstande afholdes af provenuet ved tvangsrealiseringen. Omkostningerne vil derfor blive fratrukket inden et overskydende beløb udbetales.x

Indtrædelsesret

Hvis en fordring på privatretligt underholdsbidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger ikke er betalt rettidigt, indtræder det offentlige på vegne af den bidragsberettigede i retten til udbetalinger fra det offentlige for et beløb, der svarer til den skyldige betaling. Se gældsinddrivelseslovens § 8, stk. 2. Dette gælder både kode 01- og 02-bidrag.

Henstand

xDa bidragsberettigede har en berettiget forventning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver gæld vedrørende privatretlige bidrag, gælder det, at henstand vedrørende fordringer på kode 01-bidrag principielt kun kan gives af den bidragsberettigede. Undtagelsesvis kan restanceinddrivelsesmyndigheden give en kortere henstand efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2 uden at høre den bidragsberettigede. Dette kommer dog an på en konkret vurdering.x

Afdragsordninger

Se afsnit G.A.3.1.1.1 Afdragsordninger for personer

> <

Afskrivning og eftergivelse

Vedrørende privatretlige bidragskrav (kode 01-bidrag) gælder følgende i forbindelse afskrivning og eftergivelse:

 • Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ikke eftergive den privatretlige del af underholdsbidraget. Se SKM2009.1.SKAT.
 • Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ikke afskrive privatretlige bidrag efter gældsinddrivelseslovens § 16

Da restanceinddrivelsesmyndigheden ikke har hjemmel til at afskrive eller eftergive privatretlige bidrag, kan restanceinddrivelsesmyndigheden ikke indgå frivillige kreditorordninger, uden samtykke fra den bidragsberettigede.

xUniversalforfølgningx

Restanceinddrivelsesmyndigheden har pligt til at hjælpe den bidragsberettigede part med at inddrive misligholdte bidrag. Hvis en bidragspligtig har indledt

 • gældssanering
 • konkurs eller
 • rekonstruktionsbehandling

skal restanceinddrivelsesmyndigheden aftale med bidragsberettigede, om denne vil lade sig repræsentere af restanceinddrivelsesmyndigheden eller selv varetage sine interesser.

> <

Forældelse af bidrag

Lov om udskydelse af forældelsen

> xFordringer vedrørende underholdsbidrag, der er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, er omfattet af gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1.x

>Se hertil afsnit G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse<

Særligt om forældelse vedrørende inddrivelse i PSRM

Bemærk at der gælder særlige forældelsesregler for fordringer vedrørende forskudsvis udlagte og privatretlige underholdsbidrag, som er under inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem PSRM.

Se hertil afsnit G.A.2.4.3 som omhandler forældelse af fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM.

Forskudsvis udlagte børnebidrag

Når et bidrag udbetales forskudsvis, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget. Det offentliges ret hertil forældes efter forældelsesloven, dog er forældelsesfristen 10 år. Se børnetilskudsloven § 18.

Dette betyder, at det offentliges ret til at indkræve forskudsvist udbetalt bidrag forældes efter 10 år. Der er tale om en absolut frist, da forældelseslovens suspensionsregel i forældelseslovens § 3, stk. 2, ikke gælder for disse krav. I øvrigt gælder forældelsesloven, herunder tillægsfristen i forældelseslovens § 14 vedrørende afbrydelse af forældelsen.

Privatretlige bidrag

Privatretlige bidrag er underlagt forældelse efter forældelseslovens § 8. Dvs. at fordringerne på de enkelte ydelser i henhold til grundfordringen forældes som selvstændige krav efter de almindelige regler i forældelseslovens § 2 og § 3. Hvis grundfordringen forældes i medfør af forældelseslovens § 8, 1. pkt., forældes ethvert krav på de enkelte ydelser også. >Forældelsesfristen for grundfordringen er 10 år. De 10 år regnes fra det seneste betalte bidrag. Hvis der aldrig har været betalt bidrag, regnes de 10 år fra den dag, det første bidrag kunne kræves betalt.<

xPrivate bidrag er omfattet af forældelseslovens regler, hvorfor de som udgangspunkt har en 3-årig forældelse efter forældelseslovens § 3, stk. 1. Forældelsesfristen for disse fordringer afbrydes og suspenderes efter de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, samt efter reglerne i gældsinddrivelsesloven når bidragene er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.x

Klageadgang

>Se afsnit G.A.2.2 Klager Klager, for information om klageadgang og kompetencen til behandling af klager.<

> <

xSærligt vedrørende den bidragsberettigedex

I sager med privatretlige bidrag (kode 01-bidrag), har den bidragsberettigede, ved forespørgsel hos restanceinddrivelsesmyndigheden, mulighed for at få oplyst,

 • hvad den aktuelle gæld der specifikt vedrører bidragsberettigedes krav på privatretligt underholdsbidrag er, samt hvilke indbetalinger, der har været på gælden og
 • om gælden modtager dækning.

> <

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretten
 UfR 2017.1344 ØLK Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om, at M skulle betale ægtefællebidrag til H. H anmodede Udbetaling Danmark om at indeholde skyldige bidrag og fremsendte efterfølgende rekvisition til fogedretten om inddrivelse af bidragene. Fogedretten fremmede udlægsforretningen. Landsretten ophævede fogedrettens afgørelse og afviste anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, idet der ikke er hjemmel til, at udlæg for underholdningsbidrag kan foretages af fogedretten.  
Skatteankestyrelsen
 SKM2017.636.SANST Skatteankestyrelsen afviste en klage over et brev fra restanceinddrivelsesmyndigheden benævnt afgørelse vedrørende en afdragsordning indgået mellem restanceinddrivelsesmyndigheden og en bidragspligtig, som blev fremsendt til den bidragsberettigede i forbindelse med parthøringen. Der blev lagt vægt på, at brevet sendt i forbindelse med parthøringen skete som led i restanceinddrivelsesmyndighedens faktiske forvaltningsvirksomhed, og at den indgåede afdragsordning mellem restanceinddrivelsesmyndigheden og den bidragspligtige var en frivillig indgået aftale. En klage over restanceinddrivelsesmyndighedens faktiske forvaltningsvirksomhed kan behandles af Gældsstyrelsen efter retningslinjerne i SKM2018.349.SKTST om retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, der er ikke er afgørelser.
SKM-meddelelser
 SKM2009.1.SKAT Hjemlen til eftergivelse af gæld til det offentlige er flyttet fra opkrævningsloven til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.