Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.6.2.6 Inddrivelse af danske fordringer vedrørende social sikring i udlandet

Indhold

Det afsnit redegør for, hvilke regler der gælder for inddrivelse af danske fordringer på social sikring i udlandet.

 • Afsnittet indeholder
 • Regelgrundlag
 • Omfattet lovgivning
 • Forældelse

Bemærk

Reglerne for inddrivelse af danske bødefordringer i udlandet gennemgås i afsnit G.A.3.6.2.3 Inddrivelse af danske bødefordringer m.v. i udlandet.

Regelgrundlag

Regelsættet om inddrivelse af krav vedrørende social sikring fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (grundforordningen), som er gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (gennemførselsforordningen). De to forordninger har været gældende for EU-medlemsstaterne siden den 1. maj 2010. Se artikel 97 i gennemførselsforordningen. Fra den 1. april 2012 gælder forordningerne i forhold til Schweiz og fra den 1. juni 2012 anvendes de i forhold til Norge, Island og Liechtenstein.

Begge forordninger er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 465/2012 af 22. maj 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 med virkning fra den 28. juni 2012 i forhold til EU-landene og fra den 2. februar 2013 i forhold til Norge, Island og Liechtenstein.

Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 9228 af 23. maj 2013 om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler.

Omfattet lovgivning

Grundforordningen finder anvendelse på enhver lovgivning om social sikring, der vedrører: 

 • Ydelser ved sygdom
 • Ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab
 • Ydelser ved invaliditet
 • Ydelser ved alderdom
 • Ydelser til efterladte
 • Ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom
 • Ydelser ved dødsfald
 • Arbejdsløshedsydelser
 • Efterløn
 • Familieydelser

Se artikel 3, stk. 1 i grundforordningen.

Danmark har givet meddelelse om, at følgende love og ordninger er omfattet fra anvendelsestidspunktet for forordningen:

 • Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 (sundhedsloven)
 • Lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpengeloven)
 • Lovbekendtgørelse nr. 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
 • Lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019 om social pension (pensionsloven)
 • Lovbekendtgørelse nr. 982 af 23. september 2019 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammelførtidspensionsloven)
 • ATP-ordningen efter lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. maj 2017 om tjenestemandspension
 • Lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019 om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven)
 • Lovbekendtgørelse nr. 1097 af 1. november 2019 om fleksydelse
 • Ledighedsydelse
 • Lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016 om en børne- og ungeydelse (børne- og ungeydelsesloven)
 • Lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsloven) bortset fra reglerne om bidragsforskud
 • Regler i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019 om aktiv socialpolitik og lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats om retten til revalideringsindsats og "redskaberne" dertil
 • Visse ydelser efter lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 om social service (serviceloven)
 • Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn efter lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Se kapitel 4 i vejledning nr. 9228 af 23. maj 2013 om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler.

Skyldige bidrag til social sikring i et medlemsland kan inddrives, og ydelser, der med urette er blevet udbetalt af et medlemsland, kan tilbagesøges i et andet medlemsland. Bestemmelsen herom findes i artikel 84 i grundforordningen. Der henvises til de detaljerede regler i artikel 71 til og med 85 i gennemførselsforordningen.

Ordningen indebærer to dækningsmuligheder i inddrivelsesstaten:

 1. modregning via "søstermyndigheden" - i tilsvarende udbetalingsart- i inddrivelsesstaten, eller hvis dette ikke er muligt
 2. (fuld) inddrivelse via kompetent (inddrivelses)instans i inddrivelsesstaten.

I inddrivelsesstaten vil den pågældende type af fordringer kunne inddrives efter det lokale regelsæt, der er gældende for en tilsvarende type af fordring.

Forældelse

Spørgsmål om forældelse afgøres således:

 • efter ansøgerstatens regler, hvis spørgsmålet om forældelse vedrører selve fordringen og/eller det dokument, der giver ret til fuldbyrdelse af fordringen, samt
 • efter inddrivelsesstatens regler, hvis spørgsmålet vedrører foranstaltninger til at fuldbyrde fordringen i inddrivelsesstaten.

Se artikel 83, stk. 1, i gennemførselsforordningen.

De inddrivelsesforanstaltninger, der bliver foretaget i inddrivelsesstaten af inddrivelsesstaten i overensstemmelse med anmodningen om bistand, vil have samme forældelsesretlige virkning, som hvis disse foranstaltninger var foretaget i ansøgerstaten.  

Se artikel 83, stk. 2, i gennemførselsforordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.