Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.4.2.6 Rekonstruktionens virkninger

Indhold

Dette afsnit beskriver virkningerne af en rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

 • Virkning som retsforlig
 • Fordringshavere, der ikke har anmeldt deres krav, og kautionister mv.
 • Ugyldighed af aftaler, der favoriserer en fordringshaver
 • Bestridte eller betingede fordringer
 • Hvis skyldner efter sin rekonstruktion tages under konkursbehandling, på ny får stadfæstet en rekonstruktion med en tvangsakkord eller meddeles gældssanering
 • Virksomhedsoverdragelse i en rekonstruktion kan ikke omstødes
 • Overdragelse af en gensidigt bebyrdende aftale som led i en virksomhedsoverdragelse
 • Hvis skifteretten har fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages ved en virksomhedsoverdragelse
 • Mulighed for tilsyn, hvis skyldners forhold bringer rekonstruktionen i fare
 • Ophævelse af rekonstruktionen
 • Manglende opfyldelse af tvangsakkord
 • Begrænsning af fremførsel af underskud, hvis en tvangsakkord opnås

Virkning som retsforlig

En tvangsakkord har virkning som et retsforlig. Se konkurslovens § 14, stk. 1. Akkorden medfører derfor en forældelsesfrist på ti år for det krav, der omfattes af akkorden. Se forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Fordringshavere, der ikke har anmeldt deres krav, og kautionister mv.

Tvangsakkorden befrier skyldneren for den del af gælden, der ikke overtages ved akkorden. Akkorden binder også

 • fordringshavere, der ikke har meldt sig, og
 • kautionister og andre, der hæfter for gælden.

Se konkurslovens § 14, stk. 2. Det betyder, at en kreditor, der ikke har anmeldt sit krav, også bliver bundet af akkorden og dermed kun har krav på et beløb svarende til akkorden

Tvangsakkorden har ingen indflydelse på fordringshaveres rettigheder mod kautionister og andre, som også hæfter med skyldneren. Se konkurslovens § 14, stk. 3. Det betyder, at en kreditor kan gå til kautionisten og få dækket sit krav i henhold til kautionsaftalen. Kautionisten har derimod kun et regreskrav mod skyldneren svarende til akkorddividenden.

Ugyldighed af aftaler, der favoriserer en fordringshaver

En aftale, hvormed skyldneren eller en tredjemand giver en fordringshaver større fordele end hjemlet ved tvangsakkorden, er ugyldig. Se konkurslovens § 14, stk. 4. Det gælder, selv om akkorden måtte blive stadfæstet.

Bestridte eller betingede fordringer

Hvis et afdrag på en fordring omfattet af en tvangsakkord ikke kan betales, fordi fordringen er omtvistet eller afhængig af en endnu ikke indtrådt betingelse, kan skifteretten bestemme, at beløbet skal indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut. Se konkurslovens § 14 a, stk. 1..

Se konkurslovens § 14 a, stk. 1.

Bestemmelsen anvendes også på en begunstiget fordringshavers krav mod skyldneren i det tilfælde, hvor en køber af retten til at gøre omstødelse gældende får medhold i en omstødelsessag mod fordringshaveren. Det beløb, som omstødelsessagen indbringer, tilfalder nemlig køberen. Der skal derimod ikke afsættes et beløb til dækning af en begunstiget fordringshavers eventuelle krav, hvis omstødelsessagen mod fordringshaveren anlægges efter konkurslovens § 12 k, stk. 3 og 4. Se konkurslovens § 12 l.

Fastslås det ved endelig dom, at beløbet ikke skyldes, eller anlægges sagen om kravets berettigelse ikke inden en frist fastsat af skifteretten, eller viser det sig, at en betingelse ikke vil blive opfyldt, hvorom skifteretten har givet attest, udloddes beløbet til de fordringshavere, hvis fordringer omfattes af tvangsakkorden uden at bortfalde ved denne. Hvis det er bestemt i tvangsakkorden, at beløbet skal tilbagebetales til skyldneren, udloddes beløbet dog ikke. Se konkurslovens § 14 a, stk. 2.

Hvis skyldner efter sin rekonstruktion tages under konkursbehandling, på ny får stadfæstet en rekonstruktion med en tvangsakkord eller meddeles gældssanering

Hvis skyldneren

 • erklæres konkurs
 • på ny får stadfæstet en rekonstruktion, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, eller
 • opnår gældssanering, efter at der er stadfæstet en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord

har de fordringshavere, som er omfattet af tvangsakkorden, krav på udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger.

Udlægget i

 • konkursboet
 • den nye tvangsakkord eller
 • gældssaneringssagen

i forbindelse med disse afbetalinger, kan dog ikke overstige, hvad der tilkommer de pågældende fordringshavere efter tvangsakkorden, medmindre akkorden er bortfaldet efter konkurslovens § 14 e. Se konkurslovens § 14 b

Virksomhedsoverdragelse i en rekonstruktion kan ikke omstødes

En virksomhedsoverdragelse, der gennemføres på grundlag af en rekonstruktion, kan ikke omstødes. Se konkurslovens § 14 c, stk. 1. Det gælder både ved en senere konkurs, en senere rekonstruktionsbehandling og en senere gældssanering.

Ved en ophævelse af rekonstruktionen efter konkurslovens § 14 e gælder udelukkelsen af omstødelse dog ikke. Hvis en rekonstruktion ophæves, og en af omstødelsesbetingelserne i konkurslovens §§ 64-80 er opfyldt, kan virksomhedsoverdragelsen omstødes.

Overdragelse af en gensidigt bebyrdende aftale som led i en virksomhedsoverdragelse

Hvis en gensidigt bebyrdende aftale, der er videreført efter konkurslovens § 12 o, overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens rettigheder og forpligtelser efter aftalen til erhververen af virksomheden, medmindre andet følger af retsforholdets beskaffenhed. Hvis aftalen angår en løbende ydelse til skyldneren, gælder dette dog ikke medkontrahentens krav på vederlag for tiden inden rekonstruktionsbehandlingens indledning. Dog skal medkontrahentens eventuelle krav på depositum opfyldes af erhververen. Se konkurslovens § 14 c, stk. 2. Bestemmelsen i konkurslovens § 14 c, stk. 2, anvendes dog ikke på arbejdsaftaler med ansatte i skyldnerens virksomhed. For sådanne aftaler gælder i stedet lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Se konkurslovens § 14 c, stk. 3.

Hvis skifteretten har fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages ved en virksomhedsoverdragelse

Har skifteretten efter konkurslovens § 12 e fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens hæftelse for pantegælden til erhververen af virksomheden, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet, og panteretten for eventuel yderligere pantegæld bortfalder. Se konkurslovens § 14 c, stk. 4.

Bestemmelsen, der udtrykker et lovbestemt tvungent skyldnerskifte, fraviger udgangspunktet om, at en overdragelse af et pantsat aktiv ikke berører panteretten.

Det følger af bestemmelsen, at panteretten efter overdragelsen kun kan gøres gældende, i det omfang panteretten kan rummes inden for den værdi, som skifteretten har fastsat for aktivet. Det følger desuden af bestemmelsen, at skyldnerens personlige hæftelse for pantegælden overgår til erhververen af virksomheden, i det omfang pantegælden ligger inden for den værdi, som skifteretten har fastsat for aktivet.

Modsætningsvist følger det af bestemmelsen, at skyldneren fortsat hæfter personligt for det beløb, der ligger uden for den værdi, som skifteretten har fastsat for aktivet. Sælges aktivet eventuelt på en senere tvangsauktion, vil provenuet fra salget ikke påvirke omfanget af skyldnerens personlige hæftelse.

Mulighed for tilsyn, hvis skyldners forhold bringer rekonstruktionen i fare

Hvis det må antages, at opfyldelsen af rekonstruktionen er bragt i fare ved skyldnerens forhold, kan skifteretten på begæring af en fordringshaver bestemme, at skyldneren skal underkaste sig tilsyn af rekonstruktøren. Konkurslovens § 13 e, stk. 6, der beskriver hvad tilsynet skal påse, finder tilsvarende anvendelse. Se konkurslovens § 14 d.

Tilsyn beskikkes ikke, før skyldneren er blevet hørt, og skifteretten kan også høre andre fordringshavere end den, der har begæret tilsynet.

Ophævelse af rekonstruktionen

En rekonstruktion kan ophæves af skifteretten på begæring af en fordringshaver eller tilsynet, hvis

 • skyldneren med hensyn til rekonstruktionen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, eller skyldneren eller andre med skyldnerens vidende i øvrigt forud for rekonstruktionens stadfæstelse hemmeligt har indrømmet nogen fordringshaver fordele frem for de øvrige fordringshavere, eller
 • skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge rekonstruktionen.

Se konkurslovens § 14 e, stk. 1.

En grov tilsidesættelse af pligterne foreligger fx, hvis skyldneren gennem længere tid undlader at betale, selv om han har midler til det, eller at han ved umådeholdent forbrug, store gaver eller letsindig forretningsførelse sætter sig ude af stand til at opfylde akkorden. Der skal ses på både omfanget af og grunden til misligholdelsen.

Inden skifteretten træffer afgørelse efter konkurslovens § 14 e, stk. 1, indkalder skifteretten skyldneren, fordringshaverne, rekonstruktøren, tillidsmanden og eventuelle kautionister for rekonstruktionen til et møde. Se konkurslovens § 14 e, stk. 2

En ophævelse af en rekonstruktion medfører, at

 • en tvangsakkord bortfalder, se konkurslovens § 14 e, stk. 3, nr. 1
 • en af tredjemand stillet sikkerhed eller kaution for opfyldelse af en tvangsakkord bortfalder, medmindre tredjemand vidste eller burde vide, at de omstændigheder, der er beskrevet i konkurslovens § 14 e, stk. 1, nr. 1, forelå, eller den pågældende har medvirket til, at skyldneren har tilsidesat sine pligter som anført i konkurslovens § 14 e, stk. 1, nr. 2, se konkurslovens § 14 e, stk. 3, nr. 2
 • en virksomhedsoverdragelse, der er gennemført på grundlag af rekonstruktionen, ikke omfattes af konkurslovens § 14 c, stk. 1. Se konkurslovens § 14 e, stk. 3, nr. 3.

Hvis tvangsakkorden bortfalder, vil både nedsættelsen af fordringerne og den eventuelt indrømmede henstand bortfalde. Ved en efterfølgende konkurs kan de fordringshavere, der var omfattet af tvangsakkorden, anmelde deres fulde fordringer i konkursboet uden den nedskrivning, der skete ved tvangsakkorden, men med fradrag af betalte afdrag. Se konkurslovens § 14 b

Manglende opfyldelse af tvangsakkord

En tvangsakkord bortfalder ikke, fordi den ikke overholdes. Skyldneren skal groft tilsidesætte sine forpligtelser, før skifteretten kan ophæve rekonstruktionen. Se ovenfor.

Skyldige akkord-rater kan dog inddrives efter sædvanlige regler fra det tidspunkt, hvor de efter det stadfæstede rekonstruktionsforslag skulle være betalt. RIM kan derfor foretage modregning med forfaldne akkordrater i eventuelle krav, som skyldneren måtte få mod statskassen.

Hvis en skyldner, der har opnået en rekonstruktion med tvangsakkord, går konkurs, inden tvangsakkorden er opfyldt, har de fordringshavere, der er omfattet af tvangsakkorden, krav på dividende i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den nedskrivning, der eventuelt er sket ved tvangsakkorden, men efter fradrag af afbetalinger. Udlægget i konkursboet kan dog ikke overstige, hvad der efter tvangsakkorden tilkommer de pågældende fordringshavere, medmindre akkorden er bortfaldet efter konkurslovens § 14 e. Se ovenfor om konkurslovens § 14 b.

Begrænsning af fremførsel af underskud, hvis en tvangsakkord opnås

Reglerne i selskabsskattelovens § 12 A, stk. 1, selskabsskattelovens § 12 B og personskattelovens § 13 a, stk. 1 og 5, begrænser fremførsel af underskud bl.a. ved opnåelsen af tvangsakkorder i rekonstruktion og frivillige akkorder. Med henblik på en korrekt forskudsregistrering og ligning skal Skattestyrelsen underrettes om gennemførte akkorder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.