Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.8.2 Ophør som følge af bobehandling eller forældelse

Indhold

En fordring, der er helt eller delvist ophørt som følge af eftergivelse, akkord, forældelse mv., er ophørt i forhold til skyldner. Det vil sige, at fordringen ikke længere er retskraftig i forhold til skyldner. Dette afsnit beskriver, hvornår et krav er ophørt.

Afsnittet indeholder: 

 • Ophør ved eftergivelse
 • Ophør som følge af forældelse eller præklusion
 • Ophør som følge af konkurs
 • Ophør som følge af frivillig kreditorordning
 • Ophør som følge af tvangsakkord under rekonstruktionsbehandling
 • Ophør som følge af gældssanering

Ophør ved eftergivelse

Når skyldner har fået hel eller delvis eftergivelse efter reglerne i Gældsinddrivelsesloven § 13-15, er det eftergivne beløb opgivet og dermed ophørt i forhold til skyldner.

Hvis en skatteyder har fået eftergivet

og skatteyderen som følge af en ændring af skatteansættelsen opnår en overskydende skat eller arbejdsmarkedsbidrag, skal den ophørte fordring dog dækkes ved modregning i det overskydende beløb, hvis den overskydende skat/arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som den ophørte fordring (konnekse krav).

Se også

Ophør som følge af forældelse eller præklusion 

Et krav, der er ophørt som følge af forældelse eller præklusion, er ikke længere retskraftigt og må derfor ikke inddrives hos skyldner.

Er der tidligere

 • arbejdsmarkedsbidrag
 • B-skat og/eller
 • restskat

som er ophørt som følge af forældelse eller præklusion og skatteyderen som følge af en ændring af skatteansættelsen opnår en overskydende skat eller arbejdsmarkedsbidrag, skal den ophørte fordring dog dækkes ved modregning i det overskydende beløb, hvis den overskydende skat/arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som den ophørte fordring (konnekse krav)

Særligt ved præklusion

I dødsboer er der præklusivt proklama. Det betyder, at dækningen af fordringer, som ikke anmeldes over for skifteretten indenfor en angiven frist, ophører.

Præklusion omfatter ikke fordringer, der er sikret ved pant eller på lignende måde. Se DSL (dødsboskifteloven) § 83, stk. 2, nr. 3.

Derimod må den restfordring, der består efter pantets realisation, antages at være omfattet af et proklama. Sælges pantet på tvangsauktion, frivilligt med panthaverens accept eller falder tinglysningen væk på grund af manglende fornyelse, består panteretten ikke længere, og den udækkede restfordring vil være prækluderet.

Se også

 • Afsnit A.D.13 Modregning. Modregning, der nærmere beskriver reglerne for konneks modregning.
 • Afsnit G.A.3.1.9 Dødsboer og dødsboskifte. Dødsboer og dødsboskifte, der beskriver de forskellige bobehandlings-former i forbindelse med et dødsboskifte.
 • TfS 2000, 748 VLD

Ophør som følge af konkurs

Fysiske personer

Er et krav ikke blevet dækket fuldt ud under konkursbehandlingen, beholder fordringshaver efter konkursens afslutning, sit krav mod skyldneren for den del af kravet, der ikke blev dækket. Se KL § 156.

Afskrivning og evt. ophør ved forældelse af et restkrav kan derfor kun ske efter det almindelige regelsæt i Gældsinddrivelsesloven § 16, som er justeret ved lov nr. 1110 af d. 13. november 2019. Se afsnit G.A.3.1.8.1 Afskrivning af fordringer om afskrivning af fordringer.

Juridiske personer

Hvis der ikke kan gøres et personligt gældsansvar gældende efter konkursen af en juridisk person, er et krav ophørt, når konkursboet er afsluttet, og en eventuel dividende er udloddet.

Hvis boet er sluttet uden midler efter KL § 143, kan et krav afskrives og ophøre ved forældelse, selvom det ikke har været anmeldt under konkursbehandlingen.

Er fordringen sikret ved håndpant eller pant i fordringer mv., der som separatistkrav ikke skal realiseres i forbindelse med boets behandling, må afskrivning afvente realisationen af de pantsatte aktiver.

Inden en fordring afskrives, skal restanceinddrivelsesmyndigheden være opmærksom på, om selskabsdeltagerne eller boets bestyrelse/likvidator/rekonstruktør kan drages til ansvar. Se afsnit G.A.3.4.1.6 Erstatningssager om erstatningssager.

Ophør som følge af frivillig kreditorordning

Når restanceinddrivelsesmyndigheden tiltræder en frivillig udenretlig akkord, sidestilles dette med en eftergivelse efter Gældsinddrivelsesloven § 13-15, og det eftergivne beløb ophører. Det gælder dog ikke, hvis der er andre, fx kautionister eller medinteressenter, der hæfter for skyldnerens gæld, efter den analoge anvendelse af KL § 14, stk. 3

Ved frivillig likvidation overfor fysiske personer er skyldner alene frigjort for den del af gælden, som en realisation af skyldners aktiver dækker. Afskrivning af et evt. restkrav kan derfor kun ske efter det almindelige regelsæt i Gældsinddrivelsesloven § 16, som er justeret ved lov nr. 1110 af d. 13. november 2019. Se afsnit G.A.3.1.8.1 Afskrivning af fordringer om  afskrivning af fordringer.

Likvidationsakkord indebærer eftergivelse af den del af gælden, som realisation af skyldners aktiver ikke dækker. Ophør af restkravet sker som ved eftergivelse.

Ophør som følge af tvangsakkord under rekonstruktionsbehandling

En rekonstruktion skal medføre tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse for at kravet kan ophøre, men herudover afhænger indholdet af rekonstruktionen af de konkrete omstændigheder. Se KL § 10. Virkningen af en tvangsakkord svarer i det væsentlige til de tidligere regler herom.

Hvis en rekonstruktionsbehandling ophører af andre grunde end stadfæstelse af en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller at skyldneren i øvrigt ikke længere er insolvent, tages skyldnerens bo automatisk under konkursbehandling samtidig med rekonstruktionsbehandlingens ophør. Se KL § 15, stk. 3.

Det bortakkorderede beløb ophører derfor, når rekonstruktionen, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, er afsluttet. Se KL § 14, stk. 2. Det vil sige, at når fristen for kære er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansen har stadfæstet kendelsen.

Ophør som følge af gældssanering 

I gældssaneringer er der præklusivt proklama, hvilket betyder, at dækningen af fordringer, som ikke anmeldes over for skifteretten indenfor en angiven frist, bortfalder og er dermed ophørt. Se KL § 208b, stk. 1. Dækning af en anmeldt fordring, som skyldneren bestrider, samt en anmeldt betinget fordring, fx kautionsforpligtelse, ophører under visse betingelser. Se KL § 209, stk. 3.

Det bortsanerede beløb ophører, når gældssaneringssagen er sluttet. Dvs. når fristen for kære af skifterettens kendelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansen har stadfæstet kendelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.