Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.7.5.2 Anmeldelse af krav

Indhold

Afsnittet handler om, hvornår og hvordan fordringshavere skal anmelde fordringer i forbindelse med gældssanering.

Afsnittet indeholder:

  • Anmeldelse af fordringer
  • Anmeldelse af sikrede krav

Anmeldelse af fordringer

Straks efter gældssaneringens indledning udstedes proklama, hvorved skifteretten indrykker en bekendtgørelse i Statstidende, hvori enhver, der har en fordring mod skyldneren, opfordres til at anmelde fordringen inden 8 uger efter bekendtgørelsen jf. konkurslovens § 208, stk. 1-2. Se mere om proklama i G.A.3.1.7.5.1 Skifterettens indledning af gældssaneringssag.

Ifølge konkursloven skal anmeldelser af krav være skriftlige og >skal< angive fordringshaverens fordring og eventuelle krav på renter og omkostninger. En anmeldelse >bør< indeholde oplysning om

  • fordringens stiftelsestidspunkt,
  • en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes,
  • en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan betales.

Se konkurslovens § 208 a.

En anmeldelse kan dog også fremsættes mundtligt ved et møde i skifteretten eller ved et møde hos skifterettens medhjælper, fordi det forudsættes, at anmeldelsen i disse tilfælde tilføres gældssaneringssagens akter. Et sådant eventuelt personligt fremmøde skal dog også ske inden for proklamafristen.

Selv om en anmeldelse ikke indeholder de nævnte oplysninger, indebærer den - hvis den i øvrigt lever op til de krav, der stilles til en anmeldelse - at kravet må anses for anmeldt i gældssaneringssagen og dermed ikke bliver prækluderet.

Vedrørende Skatteforvaltningens anmeldelse af krav henvises til afsnit G.A.3.1.7.5.3 Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav.

Foreløbig anmeldelse

Hvis en fordring ikke kan opgøres endeligt, skal der inden udløbet af anmeldelsesfristen indgives en foreløbig anmeldelse med en skønsmæssig angivelse af fordringens størrelse. Se konkurslovens § 208 a, stk. 2.

Fordringshaver er ved proklamafristens udløb bundet af den skønsmæssige angivelse af fordringens størrelse. Hvis fordringshaveren efterfølgende konstaterer, at fordringen er anmeldt med et for lavt beløb, er fordringshaveren afskåret fra at gøre dette yderligere beløb gældende. En meddelelse hvor det blot forbeholdes, at der kan være en fordring, er ingen foreløbig anmeldelse og medfører derfor præklusion af en eventuel fordring.

Hvis en anmeldelse indsendes i to eksemplarer, tilbagesendes det ene med påtegning om modtagelsen. Se konkurslovens § 208 a, stk. 3.

Ikke rettidigt anmeldt 

Hvis en fordring, som er omfattet af gældssaneringssagen efter konkurslovens § 199, stk. 1, ikke anmeldes rettidigt efter konkurslovens § 208, stk. 2, nr. 2, bortfalder retten til dækning, når sagen er sluttet med kendelse om gældssanering. Se konkurslovens § 208 b, stk. 1. Se mere om præklusion i G.A.3.1.7.5.1 Skifterettens indledning af gældssaneringssag.

Slutter gældssaneringssagen uden at skyldneren opnår gældssanering, har det ingen retsvirkning, at en fordringshaver ikke har anmeldt sin fordring rettidigt.

Anmeldelse af sikrede krav

Hvis fordringshavers krav er sikret ved et gyldigt pant eller anden sikkerhedsstillelse omfattet af konkurslovens § 199, stk. 2, sker der ikke præklusion af kravet i det omfang pantet dækker fordringen. Se konkurslovens § 208 b, stk. 2 og mere om konkurslovens § 199, stk. 2 i G.A.3.1.7.3 Gældssaneringens indhold.

Panthaverne bindes derimod af kendelsen for den del af deres personlige fordring mod skyldneren, som til sin tid ikke måtte blive dækket af pantet. Dette indebærer, at en fordringshaver først kan vide, om der bliver en restfordring at anmelde i gældssaneringssagen, når pantet realiseres.

Reglen medfører, at den panthaver, der ikke mener at have (fuld) dækning for den fordring, der er sikret ved pantet, må anmelde den personlige fordring inden fristen på 8 uger. Se konkurslovens § 208, stk. 2, nr. 2.

I denne situation har panthaveren krav på at få dækket den udækkede del af sin fordring med samme procent, som de øvrige xfordringer omfattet af gældssaneringssagenx. Dette gælder, selv om restkravet, der vel at mærke skal have været anmeldt inden udløbet af 8 ugers fristen, først gøres gældende flere år efter kendelsen om gældssanering eller efter udløbet af afdragsperioden.

Hvis panthaveren ikke har anmeldt den personlige fordring inden den angivne frist, kan panthaveren ikke kræve gældssaneringsdividende af restfordringen, hvis det senere konstateres, at pantets værdi ikke kan dække fordringen.

Har panthaver anmeldt for meget, må der ske tilbagebetaling af den dividende, der måtte være modtaget af den for meget anmeldte fordring. xEr der anmeldt for lidtx, rammes xpanthaverx af præklusionsreglen i konkurslovens § 208 b, stk. 1. Panthaver er derfor nødt til at give et så kvalificeret bud som muligt på, xhvor stor restfordringen vil blivex.

Anmeldelse af den personlige fordring medfører ikke, at der under gældssaneringssagen skal afsættes eventualdividende til den mulige restfordring, dvs. den del af fordringen, der ikke kan dækkes af pantets værdi. Anmeldelsen er derfor kun en betingelse for, at fordringshaveren senere kan gøre restkravet gældende, hvis det viser sig, at pantets værdi ikke strækker til dækning af fordringen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.