Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.2.4 Sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed

Indhold

Afsnittet beskriver sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Frivillige kreditorordninger og rekonstruktioner
  • xRestanceinddrivelsesmyndighedens beslutning om inddrivelse, afskrivning mv.x
  • Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om afdragsvis betaling eller henstand
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se nærmere om definitionen på afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed i afsnit A.A.2.2 Afgørelsesbegrebet og A.A.2.4 Processuelle beslutninger.

Frivillige kreditorordninger og rekonstruktioner

Der vil være tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, når restanceinddrivelsesmyndigheden giver afslag på at deltage i

  • en frivillig akkordordning
  • kreditorordninger baseret på gældssaneringsprincipperne samt
  • rekonstruktioner.

Det betyder, at en klage om restanceinddrivelsesmyndighedens afslag ikke kan indbringes for Landsskatteretten eller anden myndighed.

xRestanceinddrivelsesmyndighedens beslutning om inddrivelse, afskrivning mv.x

Da restanceinddrivelsesmyndigheden overtager kreditorbeføjelserne, når en fordring overdrages til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden, må restanceinddrivelsesmyndighedens beslutning vedrørende inddrivelse, afskrivninger mv. anses for at være truffet på vegne af kreditor. 

Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om afskrivning af krav er derfor ikke sådanne afgørelser om inddrivelse af fordringer, der efter gældsinddrivelsesloven § 17 kan påklages til Landsskatteretten.

Se SKM2012.104.LSR.

Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om afdragsvis betaling eller henstand

Afdragsordning for virksomheder

Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om afdragsvis betaling eller henstand med betalingen over for en igangværende virksomhed kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Se SKM2010.833.LSR.

Afdragsordninger mv. efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen

Landsskatteretten har i SKM2007.618.LSR truffet afgørelse om, at fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10 er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der ligeledes kan påklages til Landsskatteretten.

Det vil være en afgørelse, når restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter en afdragsordning efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1. Se SKM2007.451.SKAT.

En afdragsordning, som efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 6, er fastsat efter bekendtgørelsens kapitel 7 om betalingsevnevurdering, er også en afgørelse, hvor der skal gives klagevejledning om adgang til klage til Landsskatteretten. Se SKM2007.451.SKAT.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal derfor give klagevejledning, når restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter en afdragsordning på baggrund af tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10 stk. 1. Klagevejledningen skal opfylde de krav, der fremgår af gældsinddrivelsesbekendtgørelsen §§ 41-43 (tidligere §§ 38 og 39).

Se SKM2007.332.SKAT.

Forbehold for modregning

I en afgørelse om, at en skyldner skulle betale afdrag på sin gæld til det offentlige, tog SKAT forbehold om at ville modregne i overskydende skat og børnefamilieydelse. Landsskatteretten afviste at behandle skyldners klage, idet xrettenx udtalte, at et forbehold for at foretage modregning ikke er en afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten. Et forbehold indebærer alene, at der kan foretages modregning, og ikke at der faktisk vil blive foretaget modregning. Se SKM2008.1011.LSR

Foretages der modregning i overskydende skat mv., er dette en afgørelse. Se SKM2013.475.LSR.

Se også

Ombudsmandsudtalelse 2016-3, hvoraf det fremgår, at der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, når Skatteforvaltningen pålægger rykkergebyrer i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser. Landsskatteretten kan derfor ikke behandle klager over selve pålæggelsen af et rykkergebyr.

Modsat er det en afgørelse, når Skatteforvaltningen tager stilling til en borgers klage over at være blevet pålagt rykkergebyr. Dette kan derfor påklages til Landsskatteretten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretten

SKM2012.104.LSR

Landsskatteretten afviste en klage fra en fordringshaver over SKATs afskrivning af restancer, der var oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse.

Da det ved lov er fastlagt, at restanceinddrivelsesmyndigheden overtager kreditorbeføjelserne, når fordringer overdrages til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden, må restanceinddrivelsesmyndighedens beslutninger vedrørende inddrivelse, afskrivninger mv. anses for at være truffet på vegne af kreditor.

SKM2010.833.LSR.

Landsskatteretten afviste en klage angående en afdragsordning for en igangværende virksomhed. Der blev lagt vægt på, at gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, alene omfatter personer, herunder afdragsordninger for afmeldte virksomheder, og at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.

SKM2008.1011.LSR

 I en afgørelse om, at en skyldner skulle betale afdrag på sin gæld til det offentlige, tog SKAT forbehold om at ville modregne i overskydende skat og børnefamilieydelse. Landsskatteretten afviste at behandle en klage over dette modregningsforbehold.

SKM2007.618.LSR

Landsskatteretten har i sagen truffet afgørelse om, at fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 5, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der ligeledes kan påklages til Landsskatteretten.

SKM2007.451.SKAT

Ændring af praksis i forbindelse med, at ombudsmanden 31. maj 2007 blandt andet udtaler:

"Efter min opfattelse er fastsættelse af en afdragsordning med baggrund i tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1 (nu § 10, stk. 1), en afgørelse, fordi beslutningen opfylder de almindelige forvaltningsretlige kriterier for, hvornår der er tale om en afgørelse. En afgørelse i forvaltningslovens forstand er karakteriseret ved, at beslutningen træffes af en forvaltningsmyndighed, at beslutningen retter sig mod fysiske eller juridiske personer, og at beslutningen ensidigt - og på baggrund af forvaltningsmyndighedens offentligretlige hjemmelsgrundlag - fastlægger, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde. Restanceinddrivelsesmyndighedens fastsættelse af en afdragsordning på baggrund af tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, opfylder alle 3 kriterier."

Byretten

SKM2014.358.BR

Byretten fandt, at SKATs anmodning om underskrivelse af en gældserkendelse ikke indeholdt en afgørelse, men en opfordring til at underskrive gældserkendelsen for at afbryde forældelse for at undgå en udlægsforretning med deraf følgende omkostninger.

Ombudsmanden

FOB 2016-3

Ombudsmanden har udtalt, at SKATs pålæggelse af rykkergebyrer i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser er et udtryk for faktisk forvaltningsvirksomhed, men at stillingtagen til eventuelle indsigelse af rykkergebyret er en afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.