Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.2.3.2.3 Restanceinddrivelsesmyndighedens sagsforberedelse

Indhold

Dette afsnit beskriver de processuelle regler vedrørende restanceinddrivelsesmyndighedens sagsforberedelse.

Afsnittet indeholder:

  • Processuelle grundprincipper
  • Processkrift

Processuelle grundprincipper

Dette skema opstiller processuelle grundprincipper, der bliver brugt dels i forvaltningen og dels i fogedretten.

Forvaltningen er underlagt officialprincippet  

Officialprincippet betyder, at en forvaltningsmyndighed har pligt til at sørge for, at alle relevante oplysninger om en sag er indhentet, før der træffes afgørelse i sagen. Officialprincippet betyder også, at myndigheden ikke er bundet af parternes påstande. Myndigheden skal i stedet handle og træffe afgørelse på baggrund af den kompetence, som myndigheden er givet i medfør af lovgivningen.

Forvaltningens sagsbehandling skal endvidere ske i overensstemmelse med forvaltningsloven, offentlighedsloven og en række andre lovregler.

Se også

Se også afsnit A.A.7.4.3

Fogedretten er underlagt forhandlingsprincippet, kontradiktionsprincippet, mundtlighedsprincippet og offentlighedsprincippet

Forhandlingsprincippet betyder, at sagens parter selv skal fremkomme med alle relevante oplysninger, og at fogedretten ikke træffer en afgørelse, der går videre end parternes påstande. Fogedretten kan endvidere lægge oplysninger, som ikke bestrides, til grund for afgørelsen.

Kontradiktionsprincippet betyder, at hver af sagens parter skal have adgang til at blive gjort bekendt med og udtale sig om det materiale (processtof), som den anden part gør gældende.

Mundtlighedsprincippet betyder, at den judicielle foged træffer afgørelse på grundlag af det, der mundtligt fremføres i fogedretten. Det skriftlige processtof, omfattende forskellige dokumenter mv., er således kun til for at forberede sagen og fastsætte rammerne for forhandlingen i retten. Mundtlighedsprincippet indebærer med andre ord, at anbringender skal nævnes i retten, og at dokumenter, bilag mv. skal læses op i fogedretten. Grundprincippet om mundtlighed udspringer af Grundlovens § 65, stk. 1, og er gennemført i retsplejeloven § 148

Offentlighedsprincippet betyder, at møder i fogedretten som udgangspunkt er offentlige. Princippet udspringer ligeledes af grundlovens § 65, stk. 1, og som er fastslået i retsplejeloven § 29.

Fogedretten har endvidere en vejledningspligt i forhold til parter i en sag, som ikke møder ved advokat. Se retsplejelovens § 500.

Fogedrettens sagsbehandling er reguleret af retsplejeloven og en række uskrevne retsprincipper.

 

Processkrift

Restanceinddrivelsesmyndigheden udarbejder sædvanligvis et processkrift i forbindelse med fremsendelse af sagen til fogedretten. Se retsplejeloven § 357. Processkrifter kan sendes som digital kommunikation, hvis blot dokumentet også er forsynet med digital underskrift. Se retsplejeloven § 148 b.

Restanceinddrivelsesmyndigheden sender processkriftet med bilag til skyldneren samtidig med, at det sendes til fogedretten, således at skyldneren kan fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til processkriftet.

I henhold til retsplejeloven § 348, stk. 2, og § 351, stk. 4, skal processkriftet indeholde følgende:

Parternes påstande

En part, herunder restanceinddrivelsesmyndigheden, skal altid nedlægge en påstand, dvs. oplyse, hvilket resultat parten ønsker at opnå i retssagen. Hvis sagen omfatter flere tvistepunkter, kan der anføres flere selvstændige påstande.

Der kan også anføres flere påstande vedrørende samme tvistepunkt i form af en principal påstand og en eller flere subsidiære påstande.

En principal påstand er det resultat, som man ønsker, at fogedretten skal komme frem til. Kan fogedretten ikke træffe afgørelse efter denne påstand, er den subsidiære påstand det resultat, som man i stedet ønsker, at fogedretten når frem til.

Sagsfremstillingen og anbringender

Sagsfremstillingen skal indeholde en beskrivelse af de faktiske og retlige omstændigheder for sagen. Under anbringender skrives der de argumenter, man har for, at sagen skal afgøres efter det ønskede resultat (påstand).

Dokumenter og andre beviser

Processkriftet er ofte vedlagt de dokumenter og andre beviser, som vurderes at være relevante for fogedrettens vurdering. Det er alene de dokumenter, som fremlægges i sagen, som fogedretten kan træffe afgørelse ud fra.

Det kan være

  • kopi af udlægstilsigelsen
  • angivelse
  • selvangivelse og
  • kontospecifikationer mv.

I så fald skal processkriftet indeholde en fortegnelse i kronologisk orden over de vedlagte dokumenter.

Hvis en part ønsker at føre et vidne i fogedretten som bevis, skal det fremgå af processkriftet. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.