Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvor skal en klage over inddrivelsesmyndigheden behandles?

G.A.2.2.1 Lovgrundlag for klager

Indhold

Dette afsnit handler om lovgrundlaget for klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser.

Afsnittet indeholder:

 • Mulighed for klageadgang
 • Regelgrundlag
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Mulighed for klageadgang

Såfremt en skyldner er uenig i en afgørelse, der er truffet af restanceinddrivelsesmyndigheden, har xskyldnerx mulighed for at indgive en klage xover afgørelsenx. Der findes information omkring mulighederne på Sådan klager du.

Regelgrundlag

Klager over afgørelser, som restanceinddrivelsesmyndigheden træffer, behandles som udgangspunkt af Landsskatteretten. Se gældsinddrivelsesloven § 17. 

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, er dog ved § 1, nr. 15 i lov nr. 1125 af 19.11.2019 ændret, således der ved bestemmelsen er givet mulighed for, at afgørelser som skattemyndighederne - herunder restanceinddrivelsesmyndigheden - træffer, kan indbringes direkte for domstolene, medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning.

Dette betyder, at klageren kan vælge at indbringe afgørelsen for Landsskatteretten eller direkte for domstolene. Der er således ikke krav om, at den administrative klageadgang er udnyttet forinden, afgørelsen indbringes for domstolene. Bemærk, at Landsskatterettens afgørelse som hidtil kan indbringes for domstolene. Se også A.A.10.

Klager over afgørelser, som Skatteforvaltningen træffer som opkrævningsmyndighed, skal behandles efter bestemmelserne i skatteforvaltningsloven, skatte- og afgiftslovgivningen mv. Se afsnit A.A.10 om klage og domstolsprøvelse. 

Bemærk

Der er afgørelser, som restanceinddrivelsesmyndigheden træffer, der ikke har Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten som klageinstans, eksempelvis:

 • Indsigelser mod udlæg foretaget af restanceinddrivelsesmyndigheden behandles af fogedretten. Se skatteinddrivelsesloven § 6 og G.A.2.2.3.1.
 • Indsigelser om kravets oprindelige eksistens eller størrelse behandles af fordringshaveren. Se gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 2, 2. pkt.
 • Indsigelser over kravets eksistens og størrelse vedrørende kontrolafgifter omfattet af gældsinddrivelsesloven § 18 behandles af fogedretten, uanset om indsigelserne vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af kravet. Se G.A.2.2.3.1.

Herudover er der andre afgørelser der ikke kan påklages i det administrative system, herunder Landsskatteretten, eksempelvis:

 • Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om afdragsvis betaling, henstand og eftergivelse af bødekrav kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed, herunder Landsskatteretten og Direktoratet for Kriminalforsorgen.
  Se straffuldbyrdelsesloven § 111, stk. 2 og 3 ogx  bødebekendtgørelsen § 14 modsætningsvist.x

  Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om modregning og lønindeholdelse af bødekrav kan påklages i overensstemmelse med gældsinddrivelsesloven § 17.

Se også

SKM2017.47.LSR og FOB 2020-3.

Bemærk også

For forældelsesafbrydende inddrivelsesskridt, der foretages 1. juli 2020 eller senere, er der indført en frist for at gøre indsigelse over forældelse.

Se gældsinddrivelsesloven § 18 a, stk. 10. >< 

Mener skyldner, at gæld, der er omfattet af visse inddrivelsesskridt, var forældet, inden inddrivelsesskridtet blev gennemført, skal skyldner indgive sine forældelsesindsigelser inden klagefristen for inddrivelsesskridtet.

Det gælder for følgende inddrivelsesskridt:

 • Foretagelse af udlæg
 • Afgørelse om lønindeholdelse
 • Afgørelse om særskilt lønindeholdelse
 • Afgørelse om modregning
 • Afgørelse om berostillelse af inddrivelsen med henblik på at afbryde forældelsen

Se afsnit G.A.2.4.6.

Se også

 • Afsnit G.A.1.2 om snitflader mellem opkrævning og inddrivelse.
 • G.A.3.7.1 Bøder: politibøder, administrative bøder og tvangsbøder, der behandler de særlige klageregler vedrørende bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger
 • SKM2007.137.SKAT om hvilke afgørelser, der træffes af (daværende) SKAT som opkrævningsmyndighed og af SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed.

><  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretten
SKM2017.47.LSR Landsskatteretten fandt, at retten havde kompetence til at behandle en klage over SKATs afgørelse om modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2015 til dækning af sagsomkostninger til politiet. Det var således Landsskatterettens opfattelse, at straffuldbyrdelsesloven § 111, stk. 2, måtte forstås således, at den ikke afskærer borgerens adgang til at klage over SKATs afgørelse om modregning efter gældsinddrivelsesloven § 17, når der klages over SKATs administration.  
Folketingets ombudsmand
FOB 2020-3 Ombudsmandens undersøgelse angik bl.a. spørgsmålet om klageadgang for afgørelser om modregning af og lønindeholdelse for bøder mv. fra politiet samt meddelelse af klagevejledning i forbindelse med disse afgørelser.

Ved SKM2017.47.LSR fastslog Landsskatteretten, at straffuldbyrdelsesloven § 111, stk. 2, ikke afskærer borgeres adgang til efter gældsinddrivelsesloven § 17 at klage over SKATs afgørelser om modregning. SKAT ændrede derfor sin klagevejledning i modregningsbrevene.

Før SKM2017.47.LSR var det SKATs opfattelse, at straffuldbyrdelsesloven § 111, stk. 2, var til hinder for, at der kunne klages over modregning til dækning af gæld bestående af bøder mv., som var sendt til inddrivelse af politiet. Dette blev oplyst til skyldnerne i modregningsbrevenes klagevejledning.

I forbindelse med Ombudsmandens undersøgelse vurderede Gældsstyrelsen, at straffuldbyrdelsesloven § 111, stk. 2, må forstås således, at den ikke afskærer borgernes adgang til at klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om lønindeholdelse efter gældsinddrivelseslovens § 17, når der klages over restanceinddrivelsesmyndighedens administration.

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.